Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

Geldend van 25-10-2016 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01269, houdende vaststelling van het addendum rekenen 2ER en 3ER bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo (Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, onderdeel f, artikel 2, lid 2a en artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens, en artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Gezien de goedkeuring van de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 14 oktober 2016, kenmerk 1058184.

Besluit:

Artikel 1. Addendum ER bij de syllabus rekenen 2F en 3F

Het addendum rekenen 2ER en 3ER bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo wordt vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2. Bekendmaking en inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Het in artikel 1 genoemde addendum rekenen 2ER en 3ER bij de syllabus rekenen 2F en 3F wordt gepubliceerd op www.examenblad.nl en www.examenbladmbo.nl.

  • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.examenblad.nl en www.examenbladmbo.nl.]

Terug naar begin van de pagina