Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken 2016

Geldend van 25-10-2016 t/m heden

Besluit van de directeur Algemene Economische Politiek van 28 september 2016, nr. 16110555, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken 2016 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken 2016)

De directeur Algemene Economische Politiek,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur: de directeur van de directie Algemene Economische Politiek en tevens chief economist van het Ministerie van Economische Zaken;

 • b. de MT-leden: de leden van het managementteam van de directie Algemene Economische Politiek;

 • c. het MT-AEP: het collectief van de onder a en b bedoelde functionarissen;

 • d. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover binnen het MT-AEP geen overeenstemming bestaat;

 • b. aangelegenheden:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een lid van het MT-AEP aan de directeur ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 3

 • 1 Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • d. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2016.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 28 september 2016

F. Vijselaar

directeur Algemene Economische Politiek

Terug naar begin van de pagina