Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - verrekenfactor)

Geldend van 01-12-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 14 oktober 2015, kenmerk 846322-142560-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 4 september 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2014/2015, 29 248, nr. 286);

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet erin dat met ingang van 1 januari 2016 de uitzonderingen op de stapsgewijze afbouw als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de aanwijzing van 11 december 2014 inzake de beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg (Stcrt. 2014, 36863) ook gelden ten aanzien van de verrekenfactor in 2016.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina