Regeling cafetariamodel defensie

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanvraag

 • 1 De defensieambtenaar heeft de mogelijkheid de geldswaarde van bronnen in te zetten voor één of meer doelen.

 • 2 De defensieambtenaar die van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient een aanvraag in door middel van Selfservice.

 • 3 Een aanvraag bevat in ieder geval een keuze uit één bron en één doel.

 • 4 Een aanvraag wordt uiterlijk vóór de eerste dag van de maand waarin de bron tot uitbetaling komt ingediend.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1 Bronnen kunnen slechts voor doelen worden ingezet zolang zij nog niet zijn genoten of uitbetaald.

 • 2 De geldswaarde van de door de defensieambtenaar aangewezen bron wordt gereserveerd tot het moment waarop het gekozen doel, met inachtneming van eventuele fiscale eisen, wordt gerealiseerd.

 • 3 De defensieambtenaar is verplicht die informatie te verstrekken die van belang is voor de beoordeling van de aanvraag en voor de uitvoering van de toegewezen aanvraag.

 • 4 Op een gehonoreerde aanvraag kan gedurende de periode waarop deze betrekking heeft, niet meer worden teruggekomen.

Artikel 4. Bronnen

 • 1 De defensieambtenaar kan een aanvraag indienen om één of meer van de volgende aanspraken uit te ruilen voor een onbelast bedrag voor één of meer in artikel 5 genoemde doelen:

  • a. de eindejaarsuitkering, mits deze wordt ingezet voor het doel, genoemd in artikel 5, eerste lid, onderdeel a;

  • b. maximaal 15% van het jaarsalaris;

  • c. de vakantie-uitkering.

 • 2 De geldswaarde van de bron op het moment van de aanvraag, genoemd in het eerste lid, wordt voor de eindejaarsuitkering en de vakantie-uitkering bepaald aan de hand van de cumulatief opgebouwde aanspraak en voor het jaarsalaris aan de hand van het in dat kalenderjaar ontvangen salaris plus het voor de rest van het kalenderjaar geprognotiseerde salaris.

 • 3 Eventuele aanpassingen van het salaris met terugwerkende kracht, na de realisatie van de aanvraag, leiden niet tot herberekening van de geldswaarde van de aanspraken, genoemd in het eerste lid.

Artikel 5. Bestedingsmogelijkheden

 • 1 Voor zover de geldende fiscale bepalingen dit mogelijk maken, worden de onderstaande bestedingsmogelijkheden als doelen aangemerkt:

  • a. het verschil per jaar of per maand tussen de tegemoetkoming in de kosten van het reizen met eigen vervoer voor woon- werkverkeer en het fiscaal maximum van € 0,19 per kilometer;

  • b. een fiets voor persoonlijk gebruik, inclusief fietsaccessoires en een fietsverzekering;

  • c. een computer mede te gebruiken voor werk of studie, inclusief computeraccessoires en een computerverzekering.

 • 2 Voor de in het eerste lid, onder b en c, genoemde bestedingsmogelijkheden gelden de volgende voorwaarden:

  • a. de defensieambtenaar is ten minste 6 maanden in werkelijke dienst;

  • b. in het kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren is aan hem geen onbelast bedrag ter zake van de aanschaf van een fiets of computer betaald;

  • c. de aanschaf wordt gedaan in hetzelfde kalenderjaar als de aanvraag;

  • d. de defensieambtenaar legt bij de aanvraag op naam gestelde bewijsstukken over waaruit blijkt dat de kosten voor deze bestedingsmogelijkheden daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar zijn gemaakt bij een reguliere detailhandel;

  • e. de defensieambtenaar schenkt noch verkoopt de fiets of computer binnen twee jaar na aanschaf.

 • 3 Het maximumbedrag waarvoor een aanvraag voor de in het eerste lid, onder b en c, bedoelde bestedingsmogelijkheden kan worden ingediend, bedraagt in totaal € 750.

Artikel 6. Verhaal, verrekening of uitbetaling

 • 1 Indien achteraf blijkt dat door onjuiste informatie van de defensieambtenaar ten onrechte belastingvrij vergoedingen of verstrekkingen hebben plaatsgevonden, worden de loonheffing en sociale premies die over die vergoeding verschuldigd zijn, alsmede de eventuele boetes, alsnog op de defensieambtenaar verhaald en direct verrekend met het salaris.

 • 2 In geval van gehele of gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband, structurele wijziging in de arbeidsduur, ouderschapsverlof of buitengewoon verlof van lange duur vindt verrekening naar rato van de gewijzigde aanspraken plaats.

 • 3 Bij overlijden van de defensieambtenaar wordt een eventueel saldo ten gunste van het Ministerie van Defensie niet teruggevorderd.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2016.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling cafetariamodel defensie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven