Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-10-2018.]
Geldend van 19-10-2016 t/m heden

Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2 lid 6, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. Afnameperiode centrale eindtoets PO

De afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2. Tijdsduur

De centrale eindtoets wordt afgenomen gedurende drie dagdelen op drie aaneengesloten schooldagen.

Artikel 3. Bekendmaking

De vaststelling van de afnameperiode centrale eindtoets PO schooljaar 2017–2018, als opgenomen in de bijlage bij dit collegebesluit, wordt geplaatst in de Staatscourant. De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.centraleeindtoetspo.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant ten behoeve van het schooljaar 2017–2018.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage bij het collegebesluit Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2016–2017, van 26 september 2016, nummer CvTE-16.01672

Afnameperiodes centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018

De afnameperiodes van de centrale eindtoets voor het schooljaar 2017–2018 zijn op 26 september 2016 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets in het PO is een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

Reguliere afnameperiode centrale eindtoets papieren versie 2018

Week 16

17 – 19 april*

* Deze data zijn eerder bekendgemaakt op 1 juni 2016, Staatscourant 2016 nr. 27831

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve centrale eindtoets 2018

 

Week 16

16 – 20 april

 

Week 17

23 – 26 april

 

Inhaalperiode centrale eindtoets 2018

Week 17

23 – 26 april

Week 19

7 – 9 en 11 mei

Week 20

14 – 18 mei

Week 21

22 – 25 mei

De papieren centrale eindtoets wordt afgenomen op drie aaneensluitende schooldagen. De papieren Centrale Eindtoets wordt op vaste dagen afgenomen met start op dinsdag 17 april 2018. De digitale adaptieve centrale eindtoets kan flexibel worden afgenomen in de periode 16 tot en met 26 april 2018. In het schooljaar 2017–2018 zijn de onderdelen taal en rekenen van de Centrale Eindtoets verplicht, het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief.

De duur van de centrale eindtoets primair onderwijs is 3 dagdelen.

De wijze van afname van de Centrale Eindtoets primair onderwijs is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale toets. Voor de inhaalperiode is het een digitale adaptieve toets.

Terug naar begin van de pagina