Regeling bekostiging personeel PO BES 2016–2017

[Regeling vervalt per 01-08-2026.]
Geldend van 12-10-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2016, nr. PO/BenS/1062789, houdende regels voor aanpassing van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2016–2017 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2016–2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 164, vierde lid, en 166 van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 17, 18, 19, 20 en 22, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Vaststelling aanvullende bekostiging voor kleine scholen, schoolleiding, onderwijsachterstanden

Het bedrag, bedoeld in artikel 18, van het besluit is USD 116656,60.

Artikel 4. Vaststelling bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid

De bekostiging als bedoeld in artikel 166 van de wet bedraagt USD 38 885,53 per school en USD 1114,72 per leerling.

Artikel 5. Vaststelling aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op Sint Eustatius en Saba

De aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het besluit bedraagt 14,77% van de bekostiging zoals vastgesteld met de artikelen 2, 3 en 4.

Artikel 6. Vaststelling aanvullende bekostiging prijspeil Bovenwinden

De aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 19 van het besluit bedraagt 16% van de bekostiging zoals vastgesteld met de artikelen 2, 3, 4 en 5.

Artikel 7. Vaststelling bekostiging één school op een eiland

De aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 20 van het besluit bedraagt USD 103694,76.

Artikel 8. Betaalritme

De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, vindt plaats op grond van percentages genoemd in de onderstaande tabel.

 

artikelen 2, 3, 4 en 6

artikel 5

artikel 6

Augustus

7,13%

8,30%

7,25%

September

7,13%

8,30%

7,25%

Oktober

7,13%

8,30%

7,25%

November

7,13%

8,30%

7,25%

December

7,15%

8,53%

7,35%

Januari

9,33%

8,30%

9,05%

Februari

9,33%

8,30%

9,05%

Maart

9,33%

8,30%

9,05%

April

9,33%

8,30%

9,05%

Mei

9,33%

8,30%

9,05%

Juni

9,33%

8,30%

9,05%

Juli

8,35%

8,47%

9,35%

Artikel 9. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum waarop zij in de Staatscourant wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2016.

  • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2016–2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2026, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2016–2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina