Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2016

Geldend van 12-10-2016 t/m heden

Besluit van de directeur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst van 14 september 2016, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2016)

De directeur Stichting Bloembollenkeuringsdienst,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 2 Aan de adjunct-directeur, het hoofd keuringsbeleid en kwaliteit wordt machtiging verleend voor de uitgifte van legitimatiebewijzen aan de medewerkers van de BKD die zijn aangewezen als toezichthouder bedoeld in artikel 10 van de wet.

  • 3 Aan de adjunct-directeur, het hoofd keuringsbeleid en kwaliteit en het hoofd buitendienst van de BKD wordt tevens, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 19 van de Landbouwkwaliteitswet, aangaande het teeltmateriaal van bloembollen alsmede de hiermee samenhangende besluiten.

  • 4 Aan de adjunct-directeur, het hoofd keuringsbeleid en kwaliteit en het hoofd buitendienst van de BKD wordt voorts, ieder voor zich, machtiging verleend voor het besluit tot toepassing van artikel 12 van de wet voor zover het de verplichting tot het verlenen van medewerking van een krachtens artikel 10 van de wet aangewezen functionaris.

  • 5 Aan de adjunct-directeur, het hoofd buitendienst, de teamleiders buitendienst, de teamleider service center, de medewerkers service center, de medewerkers keuringsbeleid en kwaliteit, de keurmeesters en de assistent-keurmeesters van de BKD wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

  • 6 Aan de adjunct-directeur, teamleiders buitendienst, de keurmeesters en de assistent-keurmeesters van de BKD wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het kenmerken of het onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het besluit.

  • 7 Aan de adjunct-directeur, teamleiders buitendienst, de keurmeesters en de assistent-keurmeesters van de BKD wordt tevens, ieder voor zich, machtiging verleend voor het mededelen van de uitslagen van de onderzoeken als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de regeling.

  • 8 Aan de adjunct-directeur, teamleiders buitendienst, de keurmeesters en de assistent-keurmeesters van de BKD wordt voorts, ieder voor zich, machtiging verleend voor het verrichten van overige handelingen als bedoeld in artikel 20b van de regeling.

Artikel 3

  • 2 Aan het hoofd financiën van de BKD wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verzenden van facturen voor de afgifte van een fytosanitair certificaat en het eindonderzoek van de voor export gereedstaande zending die zijn gebaseerd op door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.

  • 3 Aan het hoofd financiën van de BKD wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verzenden van facturen voor de verrichte werkzaamheden voor het doen van bijschrijvingen op een certificaat ten behoeve van zendingen van producten die onder de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wildlevende dier- en plantensoorten (Trb. 50 (1973) nr. 22) vallen die zijn gebaseerd op de door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2016.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Lisse, 14 september 2016

De directeur Bloembollenkeuringsdienst,

V.B.W. Cornelissen

Terug naar begin van de pagina