Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer, enz. (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)

Geldend van 11-10-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 1 september 2016, nr. IENM/BSK-2015/239256, tot wijziging van de Regeling geluid milieubeheer, de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)

Artikel V

De Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, zoals deze luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op de onderstaande besluiten of handelingen, totdat deze onherroepelijk zijn geworden:

Artikel VI

Onze Minister kan besluiten dat de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, zoals deze luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze regeling, wordt toegepast op het vaststellen van een tracébesluit als bedoeld in artikel 10, tweede of derde lid, van de Tracéwet, waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd vóór de eerste dag van de derde kalendermaand volgend op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, totdat dit tracébesluit onherroepelijk is geworden.

Artikel VII

Onze Minister kan besluiten dat de Regeling geluid milieubeheer of de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, zoals deze luidden onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze regeling, wordt toegepast op de vaststelling van een besluit of het doorlopen van een procedure op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder of de Tracéwet ten behoeve van de projecten genoemd in bijlage II, totdat deze besluiten onherroepelijk zijn geworden, respectievelijk deze procedures zijn afgerond.

Artikel VIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Bijlage II. , behorende bij artikel VII

Lijst van projecten

Wegen
 

Type besluit

Project

1

Tracébesluit

A16 Rotterdam

2

Tracébesluit

A24 Blankenburgverbinding

3

Tracébesluit

SAA deeltraject A9 Amstelveen

4

Tracébesluit

A10 Amsterdam Zuidasdok

5

Tracébesluit

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

6

Tracébesluit

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

7

Tracébesluit

A15 Maasvlakte – Vaanplein

8

Tracébesluit

A2 ’t Vonderen – Kerensheide

9

Tracébesluit

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (VIA15)

10

Tracébesluit

A28/A1 knooppunt Hoevelaken

11

Tracébesluit

A12/A27/A28 Ring Utrecht

12

Tracébesluit

A27 Houten-Hooipolder

13

Bestemmingsplan

N200 Amsterdam, tussen de A10-West en de Seineweg

14

Bestemmingsplan

A16/N3

15

Bestemmingsplan

A58 nieuwe aansluiting Goes

16

Bestemmingsplan

A67 nieuwe aansluiting Veldhoven-West

Hoofdspoorwegen
 

Type besluit

Project

1

Tracébesluit

Meteren-Boxtel

2

Saneringsplan

Neerijnen

3

Saneringsplan

Zaltbommel

4

Saneringsplan

Haaren

5

Saneringsplan

Den Bosch

6

Saneringsplan

Vught

7

Saneringsplan

Boxtel

8

Saneringsplan

Maasdriel

9

Saneringsplan

Geldermalsen

Terug naar begin van de pagina