Wijzigingsregeling Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart (aanpassing subsidieplafond)

Geldend van 08-10-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 6 oktober 2016, nr. IENM/BSK-2016/213825, tot wijziging van de Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart in verband met een aanpassing van het subsidieplafond

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

Besluit:

Artikel II

De in deze regeling vastgestelde verhoging van het in artikel I bedoelde plafond is van toepassing op subsidieaanvragen die voor 1 juni 2016 op grond van artikel 7 van de Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart zijn ingediend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina