Vrijstellingsregeling bevissing Chinese wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 08-10-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 oktober 2016, nr. WJZ/16091743, houdende vrijstelling van artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit uitvoering Europese exotenverordening (Vrijstellingsregeling bevissing Chinese wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PbEU 2014, L 317);

Gelet op artikelen 75, tweede lid, en 79, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beheersmaatregel: beheersmaatregel als bedoeld in artikel 19 van verordening (EU) nr. 1143/2014;

 • verordening (EU) nr. 1143/2014: verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PbEU 2014, L 317).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Van de verboden, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit uitvoering Europese exotenverordening, voor zover het betreft de handelingen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen b, d, e en f, van verordening (EU) nr. 1143/2014, wordt vrijstelling verleend als beheersmaatregel als bedoeld in artikel 19 van verordening (EU) nr. 1143/2014 voor handelingen met dieren van de volgende soorten:

  • a. de Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis);

  • b. de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus Limosus);

  • c. de Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis);

  • d. de Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus);

  • e. de Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus Clarkia), en

  • f. de Marmerkreeft (Procambarus fallax forma virginalis).

 • 2 De vrijstelling wordt slechts verleend voor:

  • a. bevissing van de dieren in Nederlandse binnenwateren en kustwateren, de opslag, de handel, het transport, het houden, het gebruik of de vernietiging van de opgeviste dieren, en alle onmiddellijk daarmee samenhangende handelingen, en

  • b. handelingen als bedoeld in onderdeel a ten aanzien van dieren die als beheersmaatregel zijn opgevist en in de handel zijn gebracht in andere lidstaten van de Europese Unie overeenkomstig de in die lidstaten geldende wetgeving.

 • 3 Aan de vrijstelling zijn de in artikel 3 opgenomen voorschriften en beperkingen verbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Degene die de in artikel 2, tweede lid, onder a, bedoelde handelingen verricht draagt er zorg voor dat:

  • a. alle passende maatregelen worden getroffen bij de bevissing, de opslag, de handel, het transport, het houden en het gebruik van de betrokken dieren om te voorkomen dat zij zich kunnen voortplanten, kunnen ontsnappen en zich kunnen verspreiden;

  • b. alle passende maatregelen worden getroffen bij de opslag, het transport en het houden van de dieren om te voorkomen dat de betrokken dieren door onbevoegden kunnen worden verwijderd uit de omgeving waarin zij worden opgeslagen of getransporteerd;

  • c. het schoonmaken, het beheren van afval en het onderhoud van vistuigen, transport- en opslagmaterialen bij bevissing, de opslag, de handel, het transport en het houden van de dieren op zodanige wijze plaatsvindt dat exemplaren van de soorten zich niet kunnen verspreiden of door onbevoegden kunnen worden verwijderd;

  • d. voorkomen wordt dat dieren van de soorten op het grondgebied van andere lidstaten worden gebracht, tenzij die lidstaten dat toestaan in het kader van door hen getroffen beheersmaatregelen.

 • 2 Degene die de in artikel 2, tweede lid, onder a, bedoelde handelingen verricht maakt te allen tijde aannemelijk dat hij voldoet aan de in het eerste lid bedoelde voorschriften.

 • 3 Als passende maatregel als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt in ieder geval beschouwd een fysieke scheiding tussen de dieren en hun natuurlijke leefomgeving, waarbij de dieren die overleven zich vervolgens niet kunnen voortplanten en zich niet kunnen verspreiden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling bevissing Chinese wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 oktober 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina