Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

[Regeling vervallen per 04-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geldend van 06-10-2016 t/m 25-10-2017

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2016, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast

Artikel 1

[Vervallen per 04-11-2017]

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff, is binnen de grenzen van het door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de aangelegenheden betreffende:

 • a. asiel,

 • b. immigratie,

 • c. de Immigratie- en naturalisatiedienst,

 • d. grensbewaking in relatie tot vreemdelingenzaken,

 • e. artikel 1F van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

 • f. de Dienst Justitiële Inrichtingen,

 • g. reclassering,

 • h. sanctiebeleid (o.a. TBS),

 • i. cybercrime en cybersecurity, met uitzondering van crisissituaties,

 • j. kansspelen,

 • k. de Wet wapens en munitie,

 • l. justitieel jeugdbeleid (inclusief internationale kinderontvoering)

 • m. Raad voor de Kinderbescherming

 • n. Secretariaat Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

 • o. Preventie (persoonsgericht en generiek)

 • p. Erkenningscommissie gedragsinterventies

 • q. Autoriteit Persoonsgegevens (incl. WBP)

 • r. Rijkswet op het Nederlanderschap

 • s. Adoptie

 • t. Dienst Justis

 • u. Reguleringenvestiging inwoners Aruba, Curaçao en St. Maarten,

telkens met inbegrip van de bijbehorende wetgeving en met inbegrip van de met de uitvoering van het beleid op deze terreinen belaste dienstonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 04-11-2017]

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 3

[Vervallen per 04-11-2017]

De Staatssecretaris voert in de internationale contacten die hij heeft bij de behartiging van de in artikel 1, onderdelen a tot en met e, genoemde aangelegenheden, de titel: Minister voor Migratie.

Artikel 4

[Vervallen per 04-11-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina