Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

[Regeling vervallen per 01-03-2020.]
Geldend van 06-11-2018 t/m 29-02-2020

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2016, nr. 2016-0000211992, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, zesde lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2020]

Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie wordt voor alle overtredingen als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie’ die als bijlage bij deze beleidsregel is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2020]

Het boetenormbedrag voor overtreding van artikel 6, eerste lid en artikel 9, eerste of derde lid van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie wordt met 50% verhoogd indien zich één van de volgende situaties voordoet:

 • a. de dienstverrichter heeft bewust de regelgeving ontdoken;

 • b. de overtreding is begaan door een rechtspersoon, of daarmee gelijkgestelde, waarvan een wettelijk vertegenwoordiger eerder wettelijk vertegenwoordiger was van een andere rechtspersoon, of daarmee gelijkgestelde, ten aanzien waarvan een overtreding van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie is geconstateerd, en waarvan de bedrijfsactiviteiten of het vestigingsadres dezelfde zijn gebleven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2020]

Het aan de hand van de artikelen 1 en 2 van deze beleidsregel berekende boetenormbedrag wordt, indien sprake is van recidive of herhaalde recidive, per overtreding verhoogd, waarbij de regels van artikel 15, eerste tot en met vijfde lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in acht worden genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2020]

 • 1 Bij de vaststelling of sprake is van herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen wordt bij zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen gehandeld alsof deze afzonderlijke ondernemingen zijn.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op ernstige overtredingen als bedoeld in artikel 5 van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2020]

 • 2 Voor de dienstverrichter als natuurlijk persoon wordt bij een overtreding van de wet als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete gehanteerd: 0,5 maal het boetenormbedrag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2020]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016. Indien de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 september 2016, treedt hij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst en werkt hij terug tot en met 1 oktober 2016.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2020]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Deze beleidsregel zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 oktober 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

[Vervallen per 01-03-2020]

Tarieflijst Boetenormbedragen Bestuurlijke Boete Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

[Vervallen per 01-03-2020]

Boetenormbedragen bestuursrechtelijke overtredingen als bedoeld in de artikelen 6, eerste lid en 9, eerste of derde lid van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

[Vervallen per 01-03-2020]

Artikel

Lid

Overtreding

Boetenormbedrag

6

1

De dienstverrichter verstrekt desgevraagd aan Onze Minister en de door Onze Minister aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 5 van de WagwEU, alle gegevens en inlichtingen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet.

12.000 euro

9

1

Tijdens de periode van detachering draagt de dienstverrichter er zorg voor dat op de werkplek schriftelijk of elektronisch beschikbaar zijn:

 • a. de arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde werknemer;

 • b. een opgave als bedoeld in artikel 626 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • c. een opgave als bedoeld in artikel 655 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • d. bescheiden waaruit blijkt hoeveel uren de gedetacheerde werknemer heeft gewerkt;

 • e. bewijsstukken waaruit de bijdrage voor socialezekerheidsregelingen en de identiteit van de dienstverrichter, de dienstontvanger, de gedetacheerde werknemer en van de voor de uitbetaling van het loon verantwoordelijke persoon blijken; en

 • f. een bewijs, waaruit blijkt welk loon aan de gedetacheerde werknemer is voldaan.

12.000 euro

9

3

De dienstverrichter draagt er zorg voor dat de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, na de periode van detachering of de periode waarin de werkzaamheden worden verricht binnen redelijke termijn op verzoek aan de aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 5 van de WagwEU, worden verstrekt.

12.000 euro

Terug naar begin van de pagina