Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015 plus

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 04-10-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 september 2016, kenmerk 1019638-155215-II-LZ, houdende regels voor het verhogen van subsidies ten behoeve van eerstelijns verblijf in 2015 (Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015 plus)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.1.5 van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Indien voor een of meer subsidieontvangers de subsidie op grond van artikel 6.5, eerste lid, van de subsidieregeling wordt vastgesteld op een bedrag dat lager is dan het maximumbedrag van de verleende subsidie, verhoogt het Zorginstituut ambtshalve met de som van het verschil tussen voornoemde bedragen de subsidies die zijn verleend aan de subsidieontvangers waarvoor het bedrag, berekend overeenkomstig artikel 6.5, eerste lid, van de subsidieregeling hoger is dan het maximumbedrag van de verleende subsidie. De verdeling van deze middelen geschiedt naar rato van de overschrijding van het maximumbedrag van de verleende subsidie, met dien verstande dat de subsidie niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, van de subsidieregeling. De subsidie wordt vastgesteld op het aldus verhoogde bedrag van de verleende subsidie.

  • 2 Het Zorginstituut vermeldt in het besluit tot verhoging van de verleende subsidie in ieder geval het maximumbedrag dat als gevolg van de verhoging aan subsidie wordt verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

De subsidieregeling is van toepassing op de subsidie die met inachtneming van deze regeling is verhoogd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015 plus.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina