Besluit aanwijzing Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Besluit aanwijzing Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 25g, eerste lid, van de Auteurswet (Stb. 1912, 308);

Besluit:

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht, ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf, statutair gevestigd te Den Haag, met ingang van 1 oktober 2016 aan te wijzen als de geschillencommissie voor de beslechting van geschillen tussen een maker en zijn wederpartij of een derde inzake de toepassing van artikel 25c, eerste en zesde lid, 25d, 25e of 25f van de Auteurswet.

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Den Haag, 13 september 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven