Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2016 nr. PO/B&S/969922 houdende de verlening van mandaat en machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in verband met de subsidieverstrekking inzake extern advies voor de verduurzaming van scholen in het kader van de Green Deal Scholen (Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Besluit:

Artikel 1

Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken (hierna: RVO.nl), verder te noemen de algemeen directeur, wordt mandaat verleend tot:

Artikel 2

De algemeen directeur is gemachtigd:

  • a. tot het verrichten van alle feitelijke handelingen en het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1, en

  • b. ten aanzien van verweer- en beroepschriften in bestuursrechtelijke procedures, het vertegenwoordigen van de minister in deze procedures en tot het afdoen van alle stukken en het verrichten van alle feitelijke handelingen die daarop betrekking hebben.

Artikel 3

Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheden uitgeoefend door de plaatsvervanger, behoudens de bevoegdheid tot het verlenen of intrekken van een ondermandaat en machtiging.

Artikel 4

  • 1 De algemeen directeur kan ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

  • 2 Besluiten tot verlening van ondermandaat en machtiging worden in afschrift gezonden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 5

Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat en machtiging vindt plaats op de volgende wijze:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

(handtekening)

naam van de gemandateerde.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina