Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016

[Regeling vervalt per 01-08-2025.]
Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2016, nr. PO/BenS 1052833, houdende regels voor aanpassing van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2015–2016 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 103, eerste lid, 164, vierde lid, en 166 van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 17, 18, 19, van het Besluit bekostiging WPO BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding

Het bedrag dat wordt verstrekt als aanvullende bekostiging voor de schoolleiding, bedoeld in artikel 18, van het besluit, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen USD 19.732,27 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen USD 35.779,31.

Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging kleine scholen

 • 1 Een school die op de teldatum minder dan 145 leerlingen had, ontvangt een toeslag voor kleine scholen, als bedoeld in artikel 18 van het besluit.

 • 2 De toeslag bestaat uit een vaste voet van USD 136 403,60 verminderd met een bedrag van USD 944,77 per leerling. De uitkomst van de berekening wordt afgerond op twee decimalen.

 • 3 De toeslag kan niet negatief zijn.

 • 4 Indien de totale bekostiging voor personeelskosten berekend op grond van artikel 2 vermeerderd met de bekostiging bedoeld in artikel 3, en in voorkomende gevallen vermeerderd met de toeslag bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt dan USD 190.503,30, wordt de bekostiging voor personeelskosten verhoogd tot dit bedrag.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Ten behoeve van zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, ontvangt de school aanvullende bekostiging ter hoogte van 10,5% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

Voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, bedoeld in artikel 18 van het besluit, ontvangt de school aanvullende bekostiging ter hoogte van 8% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

 • 2 Het percentage bedoeld in het eerste lid bedraagt 22,7%.

Artikel 8. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt bijzondere bekostiging voor zijn school of scholen in verband met de harmonisatie van de salarisschalen.

 • 2 De bijzondere bekostiging bedraagt een percentage van de bekostiging berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 4.

 • 3 Het percentage, bedoeld in het tweede lid, bedraagt voor de scholen op Bonaire 7,71%, voor de scholen op Sint Eustatius 12,91% en voor de scholen op Saba 19,72%.

Artikel 9. Bijzondere bekostiging: het overgangsbudget

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor zijn school of scholen bijzondere bekostiging indien voor het schooljaar 2011–2012 een overgangsbudget is vastgesteld.

Artikel 10. Betaalritme

De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9, vindt plaats op grond van de volgende percentages:

Augustus

7,13%

September

7,13%

Oktober

7,13%

November

7,13%

December

7,15%

Januari

9,33%

Februari

9,33%

Maart

9,33%

April

9,33%

Mei

9,33%

Juni

9,33%

Juli

8,35%

Artikel 11. Intrekking andere regelingen

De Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2015, nr. PO/BenS/739211, houdende regels voor vaststelling van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2015–2016 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016) (Stcrt. 2015, 8759) wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van publicatie in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

 • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2015–2016 en vervalt met ingang van 1 augustus 2025, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina