Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 28-05-2023.
Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Artikel 1. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die Zintuiglijk gehandicaptenzorg leveren als omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv).

Artikel 2. Doel van de nadere regel

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling legt de NZa regels vast die zorgaanbieders die op grond van artikel 1 onder de reikwijdte van deze regeling vallen in acht moeten nemen bij het leveren van prestaties en tarieven van Zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Artikel 3. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 3.1 Zorgaanbieder:

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

 • 3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg:

  Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Bzv.

 • 3.3 Prestatie(s):

  De prestatie(s) zoals omschreven artikel 4 van deze regeling.

 • 3.4 Visuele beperking:

  Visuele beperking zoals vastgesteld in de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) voor vaststelling van een visuele beperking. Er is sprake van een visuele beperking indien:

  • 1. een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog en

  • 2. een gezichtsveld < 30 graden, of

  • 3. een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. De diagnostiek van visuele beperkingen vindt plaats door middel van metingen met een hulpmiddel (bril).

 • 3.5 Auditieve beperking:

  Auditieve beperking zoals vastgesteld in de richtlijnen van de Nederlandse Federatie van Audiologische Centra (FENAC) voor vaststelling van een auditieve beperking. Er is sprake van een auditieve beperking indien:

  • 1. het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of

  • 2. als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz. De mate van gehoorverlies wordt vastgesteld middels audiometrie van het beste oor, zonder gebruik te maken van een eventueel hulpmiddel zoals een gehoorapparaat.

 • 3.6 Communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS):

  TOS zoals vastgesteld in de FENAC-richtlijnen voor diagnostiek voor vaststelling van een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. Er is sprake van een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis als de stoornis te herleiden is tot neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de taalontwikkelingsstoornis primair is, dat wil zeggen dat andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologische) ondergeschikt is aan de taalontwikkelingsstoornis.

 • 3.7 Onderlinge dienstverlening:

  De levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van Zintuiglijk gehandicaptenzorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’.

 • 3.8 Multidisciplinaire zorg:

  Multidisciplinaire zorg houdt in dat er verschillende disciplines bij de behandeling betrokken zijn die in hetzelfde behandelingstraject gelijktijdig en/of sequentieel interventies inzetten in het kader van ZG-zorg.

 • 3.9 Systeemgerichte behandeling:

  Gerichte ‘mede’behandeling van ouders/verzorgenden, kinderen en volwassenen rondom de persoon met een zintuiglijke beperking, met betrekking tot het aanleren van vaardigheden in het belang van de persoon met deze beperking.

 • 3.10 Beleidsregel:

  De beleidsregel ‘Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg’.

 • 3.11 Audit-trail:

  Zodanige vastlegging van gegevens dat het spoor van basisgegevens naar eindgegevens en omgekeerd achteraf door een externe accountant of, afhankelijk van de aard van de gegevens door de medisch adviseur, kan worden gevolgd en gecontroleerd.

 • 3.12 Kwartaal:

  Een vierde deel van een jaar waarbij de maanden januari, februari en maart worden gezien als het eerste kwartaal, de maanden april, mei en juni als het tweede kwartaal, de maanden juli, augustus en september als het derde kwartaal en de maanden oktober, november en december als het vierde kwartaal.

Artikel 4. Prestaties

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 4.1 Zorg in verband met een visuele beperking

  De zorg aan visueel beperkten bestaat voor een groot deel uit kortdurende extramurale trajecten en is multidisciplinair van aard. Daarbij gaat het om diagnostisch onderzoek, interventies gericht op het psychisch leren omgaan met de handicap en interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten.

  Diagnostisch onderzoek bestaat uit aanvullende functionele en/of handelingsgerichte onderzoek gericht op het vaststellen van de klachten en symptomen, de ernst van de beperkingen die iemand daardoor op activiteiten- en participatieniveau ervaart en de ondersteunende en belemmerende persoonlijke en externe factoren die hierop van invloed zijn. Op basis hiervan wordt samen met de cliënt een individueel behandelplan vastgesteld en/of bijgesteld.

  Interventies zijn kortdurende behandelingen gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag, als dit een programmatische aanpak vereist waarvoor specifieke deskundigheid nodig is. De nieuw aan te leren vaardigheden of het gedrag richten zich op het terugdringen van stoornissen en beperkingen. Onder deze interventies vallen ook systeemgerichte behandelingen.

  Er moet een concreet en haalbaar behandeldoel zijn waardoor blijvende verbeteringen in het functioneren worden bereikt/verwacht en de te geven behandeling dient een door de beroepsgroep geaccepteerde methode te zijn.

  De behandeling kan één-op-één en in kleine groepen worden geboden. In het laatste wordt het aantal uren dat de hulpverlener werkzaam is geweest naar evenredigheid per patiënt berekend.

  Bij deze prestatie behoren ook dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan. Deze regel geldt niet indien de prestatie wordt ingezet ter uitvoering van de opgestelde plannen.

 • 4.2 Zorg in verband met een auditieve beperking

  Zorg in verband met een auditieve beperking is multidisciplinaire zorg die bestaat uit diagnostisch onderzoek, interventies die zich richten op het psychisch omgaan met de handicap en interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten.

  Diagnostisch onderzoek bestaat uit behandelingsgerichte diagnostiek. Deze maakt integraal onderdeel uit van de behandeling en staat ten dienste van de behandeling. Het betreft verdiepende en evaluerende diagnostiek gericht op het vaststellen van mogelijke bijkomende problematiek (comorbiditeit), het ontwikkelingsperspectief van de cliënt op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de best passende interventies voor de cliënt. Op basis hiervan wordt een individueel behandelplan vastgesteld en/of bijgesteld.

  Interventies zijn kortdurende behandelingen gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag, als dit een programmatische aanpak vereist waarvoor specifieke deskundigheid nodig is. De nieuw aan te leren vaardigheden of het gedrag richten zich op het terugdringen van stoornissen en beperkingen. Onder deze interventies vallen ook systeemgerichte behandelingen.

  Er moet een concreet en haalbaar behandeldoel zijn waardoor blijvende verbeteringen in het functioneren worden bereikt/verwacht en de te geven behandeling dient een door de beroepsgroep geaccepteerde methode te zijn.

  De behandeling kan één-op-één en in kleine groepen worden geboden. In het laatste wordt het aantal uren dat de hulpverlener werkzaam is geweest naar evenredigheid per patiënt berekend.

  Bij deze prestatie behoren ook dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan. Deze regel geldt niet indien de prestatie wordt ingezet ter uitvoering van de opgestelde plannen.

 • 4.3 Zorg in verband met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

  De zorg in verband met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis wordt geleverd aan kinderen en jong volwassenen tot de leeftijd van drieëntwintig jaar Deze multidisciplinaire zorg bestaat uit diagnostisch onderzoek, interventies die zich richten op het psychisch omgaan met de handicap en interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten.

  Diagnostisch onderzoek bestaat uit behandelingsgerichte diagnostiek. Deze maakt integraal onderdeel uit van de behandeling en staat ten dienste van de behandeling. Het betreft verdiepende en evaluerende diagnostiek gericht op het vaststellen van mogelijke bijkomende problematiek (comorbiditeit), het ontwikkelingsperspectief van de cliënt op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de best passende interventies voor de cliënt. Op basis hiervan wordt een individueel behandelplan vastgesteld en/of bijgesteld.

  Interventies zijn kortdurende behandelingen gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag, als dit een programmatische aanpak vereist waarvoor specifieke deskundigheid nodig is. De nieuw aan te leren vaardigheden of het gedrag richten zich op het terugdringen van stoornissen en beperkingen. Onder deze interventies vallen ook systeemgerichte behandelingen.

  Er moet een concreet en haalbaar behandeldoel zijn waardoor blijvende verbeteringen in het functioneren worden bereikt/verwacht en de te geven behandeling dient een door de beroepsgroep geaccepteerde methode te zijn.

  De behandeling kan één-op-één en in kleine groepen worden geboden. In het laatste wordt het aantal uren dat de hulpverlener werkzaam is geweest naar evenredigheid per patiënt berekend.

  Bij deze prestatie behoren ook dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan. Deze regel geldt niet indien de prestatie wordt ingezet ter uitvoering van de opgestelde plannen.

 • 4.4 Uittoeslag zorgverlener

  Onder uittoeslag zorgverlener moet worden verstaan een vergoeding voor de vervoerskosten van een zorgverlener die behandeling levert aan een patiënt op een adres van de patiënt niet zijnde de locatie van de zorgaanbieder. De uittoeslag is vastgesteld op basis van een toeslag per patiëntcontact.

 • 4.5 Verblijf

  De prestatie verblijf wordt per kalenderdag geregistreerd indien de patiënt ’s nachts in een instelling verblijft. Hierbij gaat het om verblijf dat geleverd wordt in combinatie met extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg. Voor de inhoudelijke invulling van het begrip verblijf wordt verwezen naar het indicatieprotocol van de sector.1

Artikel 5. Administratie- en registratieverplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 5.1 De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van de geleverde prestaties zoals vermeld in artikel 4 van deze regeling.

 • 5.2 De zorgaanbieders is verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van de gegevens die benodigd is voor aanlevering van gegevens zoals vermeld in artikel 6 van deze regeling.

 • 5.3 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de geregistreerde en gedeclareerde prestaties op juistheid te controleren.

Artikel 6. Aanlevering gegevens aan de NZa

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 6.1 De zorgaanbieder levert gegevens met betrekking tot de geleverde productie over het jaar 2017 via het formulier dat door de NZa hiervoor beschikbaar is gesteld. Dit formulier is opgenomen in bijlage 1 voor de sector visueel en in bijlage 2 voor de sector auditief/communicatief.

 • 6.2 De gegevensverstrekking bedoeld in het eerste lid gebeurt elk kwartaal uiterlijk binnen zes weken na einde van het kwartaal.

 • 6.3 De aanlevering bedoeld in het vorige lid geschiedt op de wijze die door de NZa – via haar website – bekend wordt gemaakt.

 • 6.4 De aangeleverde gegevens dienen juist en volledig te zijn.

 • 6.5 De zorgaanbieder is verplicht om vóór 1 oktober 2018 productie-, medewerkers- en kostengegevens aan te leveren over het boekjaar 2017.

 • 6.6 De zorgaanbieder maakt voor deze aanlevering gebruik van het Aanleverformulier dat als in bijlage 3 is opgenomen. De zorgaanbieder levert aan volgens de vereisten van dit aanleverformulier en vult het formulier volledig en naar waarheid in.

 • 6.7 De aangeleverde gegevens bedoeld in het vorige lid dienen betrouwbaar en controleerbaar te zijn om voldoende kwaliteitsgaranties te hebben voor de tariefberekening.

 • 6.8 Indien de omzet van ZG-zorg bij een zorgaanbieder in het jaar 2017 meer bedraagt dan € 100.000 dan dient de zorgaanbieder bij de gegevens die over boekjaar 2017 vóór 1 oktober 2018 aan de NZa aangeleverd worden, door middel van het aanleveren van een Assurance rapport de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichting door een accountant te bevestigen. Dit Assurance rapport is opgesteld overeenkomstig de eisen van het onderzoeksprotocol dat als bijlage 4 bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 7. Declaratiebepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 7.1 Voor de prestaties vermeld onder artikel 4.1 tot en met 4.3 van deze regeling, geldt een declaratie eenheid van een uur. De tijd die gedeclareerd kan worden is:

  • de directe behandeltijd in uren tussen zorgverlener en patiënt(systeem) en;

  • de tijd in uren ten behoeve van dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met het doel te komen tot een behandelplan. Deze regel geldt niet indien de prestatie wordt ingezet ter uitvoering van de opgestelde plannen.

 • 7.2 Indien sprake is van prestaties gedurende een deel van een uur wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Indien er tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder geen schriftelijke overeenkomst bestaat over de te hanteren werkwijze bij het afronden van de tijd van de geleverde prestaties, wordt de tijd afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

 • 7.3 De declaratie van de prestaties vermeld onder artikel 4 van deze regeling vindt plaats op patiëntniveau. Dat houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht van het per patiënt geleverde aantal geleverde eenheden per prestatie per kalenderdag en het daarbij gehanteerde tarief.

 • 7.4 Wanneer de behandeling van meerdere patiënten tegelijkertijd plaatsvindt, wordt naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd per patiënt een prestatie in rekening gebracht.

 • 7.5 De prestatie ‘uittoeslag zorgverlener’ kan uitsluitend gedeclareerd worden indien er voorafgaand aan de behandeling van de patiënt een reisbeweging heeft plaatsgevonden naar een adres van de patiënt waar de zorg geleverd wordt, niet zijnde de locatie van de zorgaanbieder. Woon-werkverkeer is uitgesloten van de prestatie uittoeslag zorgverlener.

 • 7.6 Indien sprake is van onderlinge dienstverlening dient de uitvoerende zorgaanbieder, die de deelprestatie levert, deze uitsluitend in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder. De opdrachtgevende zorgaanbieder declareert de prestatie bij de zorgverzekeraar.

Artikel 8. Informatieverplichting bij declaratie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 8.1 Een declaratie van de zorgaanbieder aan de patiënt en/of de zorgverzekeraar vermeldt minimaal de navolgende gegevens als onderdeel van de prestatiebeschrijving:

  • a. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, Burgerservicenummer2, UZOVI-nummer.

  • b. Uitvoerdatum: De uitvoerdatum van de geleverde prestatie(s).

  • c. Aantal geleverde eenheden: de gedeclareerde hoeveelheid uur per kalenderdag en bij een reisbeweging van een zorgverlener per dag per adres; de te declareren uittoeslag.

  • d. Tarief: op de declaratie dient het tarief vermeld te worden.

  • e. AGB-code: AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie levert.

Artikel 9. Standaard prijslijst

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 9.1 Een zorgaanbieder die Zintuiglijk gehandicaptenzorg levert aan patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder, maakt een standaardprijslijst bekend, zodat de patiënt voor aanvang van de behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze hiervan kennis kan nemen.

 • 9.2 De standaardprijslijst hangt op een voor patiënten duidelijk waarneembare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder.

 • 9.3 Indien de zorgaanbieder een website heeft, plaatst de zorgaanbieder de standaardprijslijst van jaar t en t-1 op de website.

 • 9.4 Desgevraagd stelt de zorgaanbieder patiënten via de telefoon op de hoogte van de tarieven, zoals genoemd op de standaardprijslijst.

 • 9.5 Desgevraagd doet de zorgaanbieder patiënten binnen twee werkdagen per post dan wel digitaal de standaardprijslijst toekomen.

 • 9.6 Voorwaarden standaardprijslijst

  De standaardprijslijst voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de standaardprijslijst.

  • b. Per prestatie wordt de inhoud van de prestatie en het bijbehorende tarief dat in rekening wordt gebracht vermeld.

  • c. De standaardprijslijst bevat per prestatie de recente tarieven en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle tarieven op de standaardprijslijst.

  • d. De standaardprijslijst vermeldt voor welke patiënten de standaardprijslijst van toepassing is door het weergeven van de volgende zinnen: ‘Deze prijzen zijn van toepassing op patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met uw zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.’

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 1 januari 2018. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

De regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg’.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. bij nadere regel NR/REG-1714 – Aanleverformulier 'productiegegevens sector visueel'

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Toelichting bij formulier aanlevering gegevens ten behoeve van ontwikkeling nieuwe bekostiging ZG-zorg (visueel)

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Met dit formulier dienen alle zorgaanbieders die in 2017 behandeling aan zintuiglijk gehandicapten (ZG-zorg Zvw) leveren gegevens aan te leveren in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe bekostiging voor ZG-zorg. Dit format geldt specifiek voor aanbieders binnen de deelsector visueel die de prestaties 'Zorg in verband met een visuele beperking' declareren. Deze aanbieders dienen met ingang van 1 januari 2017 per cliënt de onderliggende gegevens met betrekking tot het zorgprogramma en de geleverde producten aan te leveren. Onderstaand is schematisch weergegeven om welke gegevens het gaat.

Bijlage 257711.png

In dit formulier treft u achtereenvolgens voor elke dataset eerst een instructie en daarna een dataset dat gebruikt dient te worden voor de aanlevering van de gegevens.

Elektronisch indienen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De aanlevering van gegevens gebeurt uiterlijk binnen zes weken na einde van het kwartaal. De wijze van aanlevering van gegevens wordt door de NZa – via haar website – bekend gemaakt.

Instructie vullen dataset zorgprogramma

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit bestand bevat alle gegevens van clienten waarvoor een zorgprogramma wordt aangeleverd.

Kolom

Naam

Omschrijving

Definitie

Notatie

Verplicht (Ja/Nee)

Sleutel

Codetabel

A

INSTELLING_CODE

Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB code vormt de unieke identificatie van de declarerende instelling.

Unieke instellingscode

Numeriek

Ja

Ja

VEKTIS, uitgifteregister AGB

B

ZORGPROGRAMMA_BEGINDATUM

Datum waarop het zorgprogramma geopend is. Dit betreft de datum waarop de eerste activiteit in het kader van de behandeling heeft plaatsgevonden. Indien de cliënt voor 1 januari 2017 een eerste activiteit in het kader van de behandeling heeft ontvangen, dan wordt de daadwerkelijke begindatum waarop de behandeling is gestart vastgelegd.

Datum (jjjjmmdd)

Numeriek

Ja

   

C

ZORGPROGRAMMA_EINDDATUM

Datum waarop het zorgprogramma is gesloten. Het zorgprorgamma wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is in ieder geval sprake als: de behandeling is afgerond, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar of overlijden van de patiënt.

Datum (jjjjmmdd)

Numeriek

Nee

   

D

CLIËNT_IDENTIFICATIENUMMER

Uniek nummer om de client mee te identificeren, dit nummer is bedoeld om de cliëntgegevens uit ZORGPROGRAMMA te kunnen koppelen aan PRODUCTEN. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde client moet hetzelfde identificatienummer gebruikt worden.

Unieke cliëntcode

Numeriek

Ja

Ja

 

E

CLIËNT_GEBOORTEDATUM

Geboortedatum cliënt.

Datum (jjjjmmdd)

Numeriek

Ja

   

F

ZORGPROGRAMMA

Een zorgprogramma is een weergave van een systematische aanpak van de diagnostiek en behandeling voor een specifieke groep cliënten met een visuele beperking. De keuze voor een zorgprogramma wordt gemaakt op basis van hulpvraag, doelstellingen en de invloed van overige factoren. De exacte invulling van een zorgprogramma is geheel afhankelijk van de hulpvraag.

Keuze uit één van de volgende 21 zorgprogramma's:

Cluster 1: Zorgprogramma’s Diagnostiek (kinderen en volwassenen)

1. Cliënten met een vermoeden van conversie of een bijzondere, complexe of zeldzame aandoening

2. Cliënten met een vermoeden van een cerebrale visusstoornis

3. Verdiepende diagnostiek bij cliënten met conversie waarbij een organische oorzaak is uitgesloten

4. Functionele en handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen met een visuele beperking met een diagnostische vraag

5. Diagnostiek bij kinderen van 4 tot 18 jaar met een complexe vraag die ernstig zijn vastgelopen in hun ontwikkeling

6. Functionele diagnostiek bij volwassen cliënten met een diagnostische vraag

7. Functionele diagnostiek bij volwassen cliënten met NAH met een diagnostische vraag

8. Volwassenen met een vraag om verdiepende handelingsdiagnostiek regulier

9. Volwassenen met een vraag om verdiepende handelingsdiagnostiek intensief

10. Verdiepende diagnostiek bij volwassenen met de vraag of zij in aanmerking komen voor intensieve revalidatie

Cluster 2: Zorgprogramma’s Revalidatie volwassenen met een visuele beperking

11. Reguliere revalidatie voor volwassenen met een enkelvoudige revalidatievraag

12. Reguliere revalidatie voor volwassenen met een enkelvoudige revalidatievraag waarbij sprake is van belemmerende factoren

Numeriek, alleen getal ingeven

Ja

 

Beslisboom VIVIS (www.vivis.nl)

     

13. Uitgebreide revalidatie voor volwassenen met een meervoudige hulpvraag

14. Uitgebreide revalidatie voor volwassenen met een meervoudige hulpvraag waarbij sprake is van belemmerende factoren

15. Volwassenen met een uitgebreide complexe vraag die zijn vastgelopen en gebaat zijn bij intensieve revalidatie met verblijf

16. Revaliderend Zorgprogramma

Cluster 3: Zorgprogramma’s Revalidatie en ontwikkelingsstimulering kinderen met een visuele beperking

17. Ontwikkelingsstimulering voor niet-schoolgaande kinderen met een visuele beperking

18. Ontwikkelingsstimulering voor kinderen met een visuele beperking die naar de basisschool gaan

19. Ontwikkelingsstimulering voor jongeren met een visuele beperking die naar het voortgezet onderwijs gaan

20. Intensieve revalidatie met verblijf

Cluster 4: Consultatie, diagnostiek en borging

21. Cliënten die elders in zorg zijn en een vraag hebben rondom diagnostiek, consultatie en borging

       

G

ICF-PAI SCORE

Registratie van objectieve criteria en kenmerken van de cliënt met als doel om de van de hulpvraag van de cliënt te bepalen.

De onderliggende definities worden in oktober 2016 opgeleverd door VIVIS en bekend gemaakt via de website van VIVIS.

Tekst

Ja

 

Instructie VIVIS (www.vivis.nl)

H

DOELSTELLING

Registratie van objectieve criteria en kenmerken van de cliënt met als doel om de doelstellingen van de cliënt te bepalen.

De onderliggende definities worden in oktober 2016 opgeleverd door VIVIS en bekend gemaakt via de website van VIVIS.

Tekst

Ja

 

Instructie VIVIS (www.vivis.nl)

Voorbeeld

INSTELLING_CODE

ZORGPROGRAMMA_BEGINDATUM

ZORGPROGRAMMA_EINDDATUM

CLIENT_IDENTIFICATIENUMMER

CLIËNT_GEBOORTE-

DATUM

ZORG-

PRO-

GRAMMA

ICF-PAI SCORE

DOELSTELLING

12345678

20170101

20171231

20400

19501230

7

PM

PM

12345678

20170101

20171231

32626

19700506

8

PM

PM

12345678

20170101

20171231

53459

19860115

18

PM

PM

2345678

20170101

20171231

65756

19771015

8

PM

PM

12345678

20170101

20171231

104122

20000612

8

PM

PM

Instructie vullen dataset producten

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Registratie vindt plaats in eenheden van vijf minuten per kalenderdag per medewerker. De tijd wordt door direct uitvoerende medewerkers geregistreerd. Onder direct uitvoerende medewerker wordt verstaan de medewerker die cliëntgebonden tijd aan ZG-cliënten in het kader van Zorgverzekeringswet (Zvw) levert.

Kolom

Naam

Omschrijving

Definitie

Notatie

Verplicht (Ja/Nee)

Sleutel

Codetabel

A

INSTELLING_CODE

Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB code vormt de unieke identificatie van de declarerende instelling.

Unieke instellingscode

Numeriek

Ja

Ja

VEKTIS, uitgifteregister AGB

B

ZORGPROGRAMMA_IDENTIFICATIENUMMER

Uniek nummer. Dit nummer is bedoeld om de gegevens uit ZORGPROGRAMMA te kunnen koppelen aan PRODUCTEN.

Uniek identificatienummer

Numeriek

Ja

Ja

 

C

PRODUCTEN

De zorg die binnen een bepaald zorgprogramma wordt geleverd, bestaat altijd uit één of meerdere producten uit het productenboek. ‘Onder’ de producten hangen één of meerdere methodieken.

In totaal worden 50 producten onderscheiden:

AANDOENINGEN EN ZIEKTES

1. Oogheelkundig onderzoek

2. Medische diagnostiek

3. Elektrofysiologisch onderzoek

ICF DOMEIN FUNCTIES

Sensorische functies

4. Visueel Functieonderzoek

5. Low Vision onderzoek

6. Lichtbelevingsonderzoek

7. Visuele screening

8. Auditieve screening bij mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking

Mentale functies

9. Psychologisch Onderzoek

10. Neuropsychologisch onderzoek

11. Persoonlijkheidsonderzoek

12. Intelligentie onderzoek

13. Psychosociaal onderzoek

ICF DOMEIN activiteiten & participatie: overige onderzoeken

14. Onderzoek van motoriek, houding en beweging

15. Onderzoek gebruik zintuigen

16. Onderzoek ontwikkelingsstimulering

17. Onderzoek hanteren energie

18. Onderzoek communicatie

19. Onderzoek visuele hulpmiddelen

20. Onderzoek ICT hulpmiddelen

21. Onderzoek auditieve en tactiele communicatiehulpmiddelen

22. Onderzoek oriëntatie en mobiliteit

Numeriek, alleen getal ingeven

Ja

 

VIVIS productenboek 2017 (www.vivis.nl)

     

23. Onderzoek zelfverzorging

24. Onderzoek huishouden

Behandelingen mentale functies

25. Psychologische behandeling

26. Psychosociale behandeling

ICF DOMEIN activiteiten & participatie: revalidatie

Leren en toepassen van kennis

27. Training gebruik zintuigen

28. Training basisvaardigheden

29. Training sensorische integratie

30. Training braille

31. Training ontwikkelingsstimulering

Algemene taken en eisen

32. Training hanteren energiebalans

33. Nederlands als tweede taal

Communicatie

34. Training visuele hulpmiddelen

35. Training ICT hulpmiddelen

36. Training typevaardigheid

37. Training computervaardigheden

38. Training auditieve en tactiele communicatiehulpmiddelen

Mobiliteit

39. Training motoriek, houding en beweging

40. Training oriëntatie en mobiliteit

41. Training Openbaar Vervoer

42. Training verkeersdeelname

43. Training automobiliteit

Zelfverzorging

44. Training zelfverzorging

Numeriek, alleen getal ingeven

     
     

Huishouden

45. Training huishouding

Tussenmenselijke interacties en relaties

46. Training totale communicatie

OVERIGE CLIËNT- EN CLIËNTSYSTEEMGEBONDEN PRODUCTEN

Cliëntsysteem gebonden producten

47. Teambegeleiding

48. Advisering en consultatie aan externen

Numeriek, alleen getal ingeven

     

D

TIJDSCHRIJVEN_DATUM

Datum waarop het product geleverd is. Registratie vindt per kalenderdag plaats.

Datum (jjjjmmdd)

Numeriek

Ja

   

E

TIJDSCHRIJVEN_DIRECT_DECLARABEL

De tijd waarin de medewerker in direct contact staat met de cliënt, een groep cliënten of het cliëntsysteem. Dit contact kan zijn: face-to-face, telefonisch, elektronisch (o.a. e-mail).

Indien er sprake is van een behandeling aan groep cliënten wordt per cliënt de tijd geregistreerd die berekend is door de cliëntgebonden tijd die de behandela(a)r(en) levert te delen door het aantal aanwezige cliënten. Indien er sprake is van een groepscontact met meerder cliëntsystemen wordt de cliëntgebonden tijd die de behandela(a)r(en) levert gedeeld door het aantal aanwezige cliëntensystemen.

Registratie in minuten, afgerond op 5 minuten

Numeriek

Ja

   

F

TIJDSCHRIJVEN_INDIRECT_DECLARABEL

De tijd ten behoeve van dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met als doel om te komen tot een behandelplan.

Registratie in minuten, afgerond op 5 minuten

Numeriek

Ja

   

G

TIJDSCHRIJVEN_INDIRECT_NIET_DECLARABEL

De tijd besteed aan alle werkzaamheden die wel voor een individuele cliënt of een groep cliënten worden uitgevoerd maar niet in (noodzakelijke) aanwezigheid van de cliënt of groep cliënten. Denk hierbij aan: het schrijven van een verslag, het lezen van een cliëntdossier, het klaarzetten en opruimen van materiaal en onderzoek naar de juiste methodes t.b.v. de cliënt. Ook valt afstemming rondom een cliënt, casuïstiekbespreking, informatieoverdracht of kennisuitwisseling en cliëntbespreking/ overleg met collega’s hieronder. Dit laatste gaat om overleg tussen collega’s zonder dat daarbij het behandelplan wordt bijgesteld of vastgesteld.

Registratie in minuten, afgerond op 5 minuten

Numeriek

Ja

   

H

TIJDSCHRIJVEN_REISTIJD

De tijd besteed aan het reizen van en naar een cliënt. Woon-werkverkeer valt hier niet onder.

Registratie in minuten, afgerond op 5 minuten

Numeriek

Ja

   

I

FUNCTIE_NAAM

Vul hier de functie in die de medewerker vervult.

Bij een medewerker die gedurende het jaar meer dan één functie had, vermeldt u hier de functie waarin de meeste uren zijn gewerkt.

Mocht een functie worden ingezet die niet onder veld I is opgenomen dan dient de daadwerkelijk ingezette functie in de registratie te worden opgenomen waarbij de functienaam expliciet wordt vermeld.

Registratie van de functienaam van de betrokken behandelaar. De volgende type behandelaren worden onderscheiden:

AVG-arts

Ergotherapeut

Fysiotherapeut

Klinisch fysicus

Logopedist

Low vision specialist

Maatschappelijk werker

Medewerker advies

Oogarts

Optometrist

Orthopedagoog

Orthoptist

Psycholoog

Tekst

Ja

   

Voorbeeld

INSTELLING_CODE

ZORGPROGRAMMA_IDENTIFICATIENUMMER

PRODUCTEN

TIJD-

SCHRIJ-

VEN_

DATUM

TIJDSCHRIJVEN_DIRECT_DECLARABEL

TIJD-

SCHRIJ-

VEN_

INDIRECT_

DECLARABEL

TIJDSCHRIJVEN_

INDIRECT_NIET_

DECLARABEL

TIJDSCHRIJ-

VEN_REISTIJD

FUNCTIE_NAAM

12345678

268946

5

20171208

60

0

0

0

Ergotherapeut

12345678

268946

5

20171207

45

0

0

0

Fysiotherapeut

12345678

268946

5

20171209

55

0

0

0

Klinisch fysicus

12345678

268946

5

20171207

50

0

0

0

Logopedist

12345678

268946

5

20171210

80

0

0

0

Low vision specialist

Bijlage 2. bij nadere regel NR/REG-1714 – Aanleverformulier 'productiegegevens sector auditief/communicatief'

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Toelichting bij formulier aanlevering gegevens ten behoeve van ontwikkeling nieuwe bekostiging ZG-zorg (sector auditief/communicatief)

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Met dit formulier dienen alle zorgaanbieders die in 2017 behandeling aan zintuiglijk gehandicapten (ZG-zorg Zvw) leveren gegevens aan te leveren in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe bekostiging voor ZG-zorg. Dit format geldt specifiek voor aanbieders binnen de deelsector auditief/communicatief die de prestaties 'Zorg in verband met een auditieve beperking' en 'Zorg in verband met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis' declareren. Deze aanbieders dienen met ingang van 1 januari 2017 per cliënt de onderliggende gegevens met betrekking tot een cliëntprofiel, behandelprofiel en behandelmodule aan te leveren. Onderstaand is schematisch weergegeven om welke gegevens het gaat.

Bijlage 257712.png

In dit formulier treft u achtereenvolgens voor elke dataset eerst een instructie en daarna een dataset dat gebruikt dient te worden voor de aanlevering van de gegevens.

Elektronisch indienen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De aanlevering van gegevens gebeurt uiterlijk binnen zes weken na einde van het kwartaal. De wijze van aanlevering van gegevens wordt door de NZa – via haar website – bekend gemaakt.

Instructie vullen dataset cliëntprofiel en behandelprofiel

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit bestand bevat alle gegevens van clienten waarvoor een cliëntprofiel, behandelprofiel en behandelmodule wordt aangeleverd.

Kolom

Naam

Omschrijving

Definitie

Notatie

Verplicht (Ja/Nee)

Sleutel

Codetabel

A

INSTELLING_CODE

Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB code vormt de unieke identificatie van de declarerende instelling.

Unieke instellingscode

Numeriek

Ja

Ja

VEKTIS, uitgifteregister AGB

B

CLIËNTPROFIEL_BEGINDATUM

Datum waarop het cliëntprofiel geopend is. Dit betreft de datum waarop de eerste activiteit in het kader van de behandeling heeft plaatsgevonden. Indien de cliënt voor 1 januari 2017 een eerste activiteit in het kader van de behandeling heeft ontvangen, dan wordt de daadwerkelijke begindatum waarop de behandeling is gestart vastgelegd.

Datum (jjjjmmdd)

Numeriek

Ja

   

C

CLIËNTPROFIEL_EINDDATUM

Datum waarop het cliëntprofiel is gesloten. Het cliëntprofiel wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is in ieder geval sprake als: de behandeling is afgerond, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar of overlijden van de patiënt.

Datum (jjjjmmdd)

Numeriek

Nee

   

D

CLIËNT_IDENTIFICATIENUMMER

Uniek nummer om de client mee te identificeren, dit nummer is bedoeld om de patientgegevens uit CLIËNTPROFIEL te kunnen koppelen aan BEHANDELPROFIEL. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde client moet hetzelfde identificatienummer gebruikt worden.

Unieke cliëntcode

Numeriek

Ja

Ja

 

E

CLIËNT_GEBOORTEDATUM

Geboortedatum cliënt.

Datum (jjjjmmdd)

Numeriek

Ja

   

F

CLIËNTPROFIEL

Indeling van cliënten in diagnose, stoornis, ervaren beperkingen, leeftijd en algemene hulpvragen op basis van ICF als ordeningskader zodat de cliënt geclassificeerd wordt. Deze classificering gebeurt aan de hand van de beslisboom zoals die opgesteld is door de branchevereniging SIAC. In totaal worden 19 cliëntprofielen onderscheiden.

Keuze uit één van de volgende 19 cliëntprofielen:

Doof/Slechthorend

1. Gehoorstoornis 0-1 jaar

2. Doof of ernstig slechthorend 1-5 jaar

3. Slechthorend 1-5 jaar

4. Doof of ernstig slechthorend met CI 1-5 jaar

7. Doof of slechthorend 5-12 jaar

8. Doof of slechthorend met CI 5-12 jaar

11. Doof of slechthorend 12-18 jaar

12. Doof of slechthorend met CI 12-18 jaar

14. Vroegdove volwassene

15. Plotsdove of laatdove volwassene

16. Slechthorende volwassen

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

6. TOS 1,5-5 jaar

10. TOS 5-12 jaar

13. TOS 12-23 jaar

Doofblind

5. Doofblind 0-5 jaar

9. Doofblind 5-18 jaar

17. Doofblinde volwassene

Auditief en/of communicatief verstandelijk beperkt (ACVB)

18. ACVB 0-18 jaar

19. ACVB volwassene

99. Cliënten die niet onder de aanspraak ZG-zorg Zvw vallen.

Numeriek, alleen getal ingeven

Ja

 

Instructie SIAC (www.siac.nu)

G

BEHANDELPROFIEL

Een behandelprofiel is een specifieke vorm van behandeling die een cliënt ontvangt. In totaal zijn er zes onderscheidende behandelprofielen. Indeling vindt plaats aan de hand van de beslisboom zoals opgesteld door de sector. Ten behoeve van deze beslisboom worden criteria en kenmerken onder kolom H geregistreerd.

Keuze uit de de vijf volgende behandelprofielen:

A. Behandeling kind binnen gezin en directe omgeving

B. Persoons- en systeemgerichte behandeling

C. Behandeltraject in therapeutische omgeving

D. Kortdurend diagn.- en behandeltraject aanpak eigen systeem

E. Communicatiediagnostiek en -training

F. Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving

Tekst, alleen hoofdletter ingeven

Ja

 

Instructie SIAC (www.siac.nu)

H

RELEVANTE_KENMERKEN

Registratie van objectieve criteria en kenmerken (op cliënt- en systeemniveau) die de keuze voor een behandelprofiel mogelijk kunnen maken.

Deze worden in oktober 2016 opgeleverd door SIAC en bekend gemaakt via de website van SIAC.

Tekst

Ja

 

Instructie SIAC (www.siac.nu)

Voorbeeld

INSTELLING_CODE

CLIËNTPRO-

FIEL_BEGINDATUM

CLIËNTPROFIEL_

EINDDATUM

CLIËNT_IDENTIFICATIENUMMER

CLIËNT_GEBOORTEDATUM

CLIËNTPROFIEL

BEHAN-

DEL-

PROFIEL

RELEVANTE_KENMERKEN

12345678

20170101

20171231

20400

19501230

7

B

 

12345678

20170101

20171231

32626

19700506

8

E

 

12345678

20170101

20171231

53459

19860115

18

E

 

12345678

20170101

20171231

65756

19771015

8

C

 

12345678

20170101

20171231

104122

20000612

8

C

 

Instructie vullen dataset behandelmodule

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Registratie vindt plaats in eenheden van vijf minuten per kalenderdag per medewerker. De tijd wordt door direct uitvoerende medewerkers geregistreerd. Onder direct uitvoerende medewerker wordt verstaan de medewerker die cliëntgebonden tijd aan ZG-cliënten in het kader van Zorgverzekeringswet (Zvw) levert.

Kolom

Naam

Omschrijving

Definitie

Notatie

Verplicht

Sleutel

Codetabel

A

INSTELLING_CODE

Identificatie aanleverende instelling conform AGB-codering. De AGB code vormt de unieke identificatie van de declarerende instelling.

Unieke instellingscode

Numeriek

Ja

Ja

VEKTIS, uitgifteregister AGB

B

CLIËNT_IDENTIFICATIENUMMER

Uniek nummer om de cliënt mee te identificeren, dit nummer is bedoeld om de patientgegevens uit CLIENTPROFIEL te kunnen koppelen aan BEHANDELPROFIEL. Bij herhaalde aanlevering van gegevens van dezelfde client moet hetzelfde identificatienummer gebruikt worden.

Uniek identificatienummer

Numeriek

Ja

Ja

 

C

BEHANDELMODULE

Een behandelmodule is een beschrijving van een aantal samenhangende activiteiten gericht op een behandeldoel. In totaal worden 16 behandelmodules onderscheiden.

In totaal worden 16 behandelmodules onderscheiden:

Algemeen

1. Aanmelding tot zorgstart

2. Coördinatie en afstemming behandeling

Diagnostiek

3. Behandelingsgerichte diagnostiek

Behandeling

4. Communicatietraining – Aanleren van passende communicatievormen en – methodes

5. Individuele logopedische behandeling

6. Behandeling cliënt in en met zijn directe omgeving

7. Behandeling in communicatieve groepssetting

8. Psycho-educatie kind en directe omgeving

9. Psychosociale hulpverlening bij volwassene

10. Sociaal-emotionele therapie kind en jongere

11. Psychologische behandeling kind en jongere

12. Oriëntatie, mobiliteit en tactiele training

13. (Senso)motorische en visuele stimulatie

14. Optimaliseren van aanpassingen omgeving en individu

Verblijf

15. Verblijf in therapeutische omgeving

Afrondend

16. Herhalingsmeting en monitoring hulpvraag

Numeriek, alleen getal ingeven

Ja

   

D

EVALUATIE_CLIËNT

Dit veld dient alleen ingevuld te worden wanneer het gaat om de activiteit 'Evaluatie_Cliënt'. Registratie van dit veld kan uitsluitend worden vastgelegd bij behandelmodule 2. Coördinatie en afstemming behandeling.

Hierbij gaat het om de afstemming met cliënt waarbij afspraken gemaakt worden over de voortgang en het vervolg van de behandeling.

Tekst, 'Evaluatie_cliënt' of leeg laten

Nee

   

E

TIJDSCHRIJVEN_DATUM

Datum waarop de activiteit binnen een behandelmodule geleverd is. Registratie vindt plaats per kalenderdag.

Datum (jjjjmmdd)

Numeriek

Ja

   

F

TIJDSCHRIJVEN_DIRECT_DECLARABEL

De tijd waarin de medewerker in direct contact staat met de cliënt, een groep cliënten of het cliëntsysteem. Dit contact kan zijn: face-to-face, telefonisch, elektronisch (o.a. e-mail).

Indien er sprake is van een behandeling aan groep cliënten wordt per cliënt de tijd geregistreerd die berekend is door de cliëntgebonden tijd die de behandela(a)r(en) levert te delen door het aantal aanwezige cliënten. Indien er sprake is van een groepscontact met meerder cliëntsystemen wordt de cliëntgebonden tijd die de behandela(a)r(en) levert gedeeld door het aantal aanwezige cliëntensystemen.

Registratie in minuten, afgerond op 5 minuten

Numeriek

Ja

   

G

TIJDSCHRIJVEN_INDIRECT_DECLARABEL

De tijd ten behoeve van dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met als doel om te komen tot een behandelplan.

Registratie in minuten, afgerond op 5 minuten

Numeriek

Ja

   

H

TIJDSCHRIJVEN_INDIRECT_NIET_DECLARABEL

De tijd besteed aan alle werkzaamheden die wel voor een individuele cliënt of een groep cliënten worden uitgevoerd maar niet in (noodzakelijke) aanwezigheid van de cliënt of groep cliënten. Denk hierbij aan: het schrijven van een verslag, het lezen van een cliëntdossier, het klaarzetten en opruimen van materiaal en onderzoek naar de juiste methodes t.b.v. de cliënt. Ook valt afstemming rondom een cliënt, casuïstiekbespreking, informatieoverdracht of kennisuitwisseling en cliëntbespreking/ overleg met collega’s hieronder. Dit laatste gaat om overleg tussen collega’s zonder dat daarbij het behandelplan wordt bijgesteld of vastgesteld.

Registratie in minuten, afgerond op 5 minuten

Numeriek

Ja

   

I

TIJDSCHRIJVEN_REISTIJD

De tijd besteed aan het reizen van en naar een cliënt. Woon-werkverkeer valt hier niet onder.

Registratie in minuten, afgerond op 5 minuten

Numeriek

Ja

   

J

FUNCTIE_NAAM

Vul hier de functie in die de medewerker vervult.

Bij een medewerker die gedurende het jaar meer dan één functie had, vermeldt u hier de functie waarin de meeste uren zijn gewerkt.

Mocht een functie worden ingezet die niet onder veld J is opgenomen dan dient de daadwerkelijk ingezette functie in de registratie te worden opgenomen waarbij de functienaam expliciet wordt vermeld.

(Gebaren)docent

Adviseur doof-blinden

Adviseur volwassen dove/sh

Consulent doof blind

Ergotherapeut

Fysiotherapeut

Gedragskundige / Gedragswetenschapper

GZ psycholoog

Klinisch fysicus/audioloog

Linguïst

Logopedist

Maatschappelijk werker

Neuropsycholoog

Oefentherapeut

Oogarts

Orthopedagoog

Orthoptist

Pedagogisch behandelaar

Psychomotorisch therapeut

Revalidatietherapeut

Speltherapeut

Vak therapeut

Tekst

Ja

   

K

TIJDSCHRIJVEN_TYPE_CONTACT

Er worden twee type contactvormen onderscheiden:

1. Individueel contact cliënt of systeem

2. Groepscontact cliënt of systeem

1. Indien één cliënt of meer dan één lid van het systeem van één cliënt tegelijkertijd in een groep wordt behandeld is er sprake van individueel contact.

2. Indien meer dan één client of leden van het systeem van meer dan één client gelijktijdig worden behandeld is er sprake van een groepscontact.

Numeriek, 1 of 2

Nee

   

L

GROEPS_GROOTTE

Indien als contactvorm 'groepscontact' (2) is aangegeven onder "tijdschrijven type contact" (veld K) dan wordt de groepsgrootte ook vermeld.

Het aantal deelnemers aan de groep.

Het aantal uren dat de behandelaar werkzaam is geweest wordt naar evenredigheid per cliënt berekend. Indien meer leden van het clientsysteem van meerdere cliënten aanwezig zijn, wordt de inzet van de behandelaar verdeeld over het aantal clienten.

Numeriek

Nee

   

M

GROEPS_TIJD

Indien als contactvorm 'groepscontact' (2) is aangegeven onder tijdschrijven type contact" (veld K) dan wordt ook de groepstijd vermeld.

De tijd dat de client of zijn systeem op de groep heeft doorgebracht tijdens de behandeling. Registratie vindt plaats in minuten, afgerond op 5 minuten.

Numeriek

Nee

   

Voorbeeld

INSTEL-

LING_

CODE

CLIËNT_

IDENTI-

FICATIE

NUMMER

BEHAN-

DELMO

DULE

EVALU-

ATIE_

CLIËNT

TIJD-

SCHRIJ-

VEN

DATUM

TIJD-

SCHRIJ-

VEN_DIRECT

DECLA-

RABEL

TIJD-

SCHRIJ-

VEN_INDI-

RECT_DE-

CLARABEL

TIJD-

SCHRIJ-

VEN_IN-

DIRECT_

NIET_DE

CLARABEL

TIJD

SCHRIJ-

VEN_

REIS-

TIJD

FUNCTIE_

NAAM

TIJD-

SCHRIJ-

VEN_

TYPE_

CON-

TACT

GROEPS_

GROOTTE

GROEPS_

TIJD

12345678

268946

5

EVALUATIE_CLIËNT

20171208

60

0

0

0

Consulent doof blind

1

   

12345678

268946

2

 

20171207

45

0

0

0

Ergotherapeut

2

3

240

12345678

268946

6

 

20171209

55

0

0

0

Fysiotherapeut

1

   

12345678

268946

7

 

20171207

50

0

0

0

Gedragskundige / Gedragswetenschapper

2

4

100

12345678

268946

8

 

20171210

80

0

0

0

GZ psycholoog

1

   

Bijlage 3. bij nadere regel NR/REG-1714 – Aanleverformulier 'kostengegevens ZG-zorg 2017'

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 257713.png
Bijlage 257714.png
Bijlage 257715.png
Bijlage 257716.png
Bijlage 257717.png
Bijlage 257718.png
Bijlage 257719.png

Bijlage 4. bij nadere regel NR/REG-1714 – onderzoeksvragen bij COS-4400 onderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

1. Uitgangspunten

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

1.1. Inleiding

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Voor de zorg aan zintuiglijk gehandicapten (ZG-zorg) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarieven vast van prestaties.

Dit protocol is van toepassing op zorgaanbieders die ZG-zorg Zvw hebben geleverd in het jaar 2017.

Het protocol geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar de juistheid van de aangeleverde productie-, medewerkers- en kostengegevens door de zorgaanbieders van ZG-zorg.

1.2. Procedures

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De werkwijze van het onderzoek naar de kostprijzen ziet er als volgt uit:

De zorgaanbieder vult het door de NZa beschikbaar gestelde formulier (bijlage 3 bij NR/REG-1714 ‘Aanleverformulier kostengegevens ZG-zorg 2017’) in, overeenkomstig met de aanwijzingen als gegeven n het formulier.

De zorgaanbieder geeft de externe accountant opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de in het sjabloon opgenomen productie-, medewerkers- en kostengegevens.

De externe accountant hanteert het controleprotocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en Standaard 4400 ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden’.

De externe accountant rapporteert via een rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400 aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder daarbij over alle tijdens het onderzoek geconstateerde onjuistheden en onzekerheden. De zorgaanbieder brengt op basis hiervan correcties aan in het sjabloon. Het kan voorkomen dat het doorvoeren van correcties niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld onzekerheden niet of niet voldoende nauwkeurig kunnen worden gekwantificeerd. Het is van belang dat de zorgaanbieder de gehanteerde veronderstellingen en onzekerheden in een bijlage bij het sjabloon onderbouwt.

De zorgaanbieder levert het definitieve door de externe accountant ondertekende rapport van feitelijke bevindingen, vóór 1 oktober 2018 aan bij de NZa.

1.3. Leeswijzer

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Het rapport van feitelijke bevindingen voor het boekjaar 2017 richt zich op de in hoofdstuk 2 genoemde onderzoeksvragen.

2. Onderzoeksvragen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De in dit hoofdstuk opgenomen onderzoeksvragen dienen door de externe accountant beantwoord te worden en opgenomen te worden in het rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400. De accountant maakt hiervoor gebruik van voorbeeldtekst 24.1 van HRA III. De door accountants te beantwoorden vragen:

 • 1. De accountant stelt vast of de aanlevering van totale kosten aan zorg en totale kosten van de extramurale ZG-zorg Zvw (al dan niet in combinatie met verblijf in het kader van Zvw) aansluiten op de jaarrekening 2017;

 • 2. De accountant gaat na of de kostencategorieën zoals genoemd in het formulier ‘Kostengegevens ZG-zorg 2017’ in de toerekening van kosten van ZG-zorg aansluiten op de financiële administratie;

 • 3. De accountant stelt vast of de gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen in de toerekening van kosten van ZG-zorg zijn toegelicht. [Naam aanbieder] dient in de uitgangspunten en veronderstellingen bij de aanlevering ten minste op te nemen:

  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot de gehanteerde rubriek en kostensoortstructuur;

  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot de wijze van toerekenen van kosten aan de extramurale ZG-zorg ten opzichte van de totale kosten aan zorg;

  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot de wijze van toerekenen van kosten (indien van toepassing) aan ZG-zorg in combinatie met verblijf in het kader van Zvw;

  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot de wijze van toerekenen van kosten gerelateerd aan expertisefunctie extramurale ZG-zorg ten opzichte van de totale kosten aan extramurale ZG-zorg;

  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot het aantal uren opleiding;

  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot het aantal uren besteed aan direct cliëntgebonden tijd, indirect cliëntgebonden tijd declarabel, indirect cliëntgebonden tijd niet declarabel, reistijd, niet cliëntgebonden tijd regulier en niet cliëntgebonden tijd expertise.

 • 4. De accountant stelt vast of de onder ad 3 genoemde uitgangspunten en veronderstellingen in de toerekening en in de aanlevering van productie-, medewerkers en kostengegevens zijn toegepast.

 • 5. De accountant stelt vast of de gehanteerde productiegegevens (aantallen prestaties/cliëntprofielen/zorgprogramma’s) aansluiten op de primaire registratiesystemen van zorgaanbieder en dat eventuele verschillen zijn geanalyseerd en toegelicht.

 • 6. De accountant stelt vast of de opgegeven medewerkersgegevens (verantwoorde uren, aantal fte, FWG-schaal etc.) aansluiten op de primaire registratiesystemen van zorgaanbieder en dat eventuele verschillen zijn geanalyseerd en toegelicht.

 • 7. De accountant gaat na welke interne beheersmaatregelen in opzet zijn getroffen die de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de toerekening en aanlevering van de kosten borgen.

 1. Indicatieprotocollen zijn te raadplegen via www.siac.nu en www.vivis.nl. ^ [1]
 2. Indien Burgerservicenummer niet beschikbaar is, dan wordt het identificatienummer verzekerde geregistreerd. ^ [2]
Naar boven