Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 24-01-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 september 2016 nr. BOACAT2016/055, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Prorail B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Verkeersleiding van Prorail B.V. van 10 augustus 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Parket CVOM en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker Incidentenbestrijding Prorail Verkeersleiding in dienst van Prorail B.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 7

  • 1 De directeur Verkeersleiding van Prorail B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2011 van 14 november 2011, nr. 5716963/Justis/11 zal vervallen op 1 januari 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 september 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina