Regeling vaststelling Tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2017 (The Challenge)

Geldend van 05-05-2017 t/m heden

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 5 september 2016 nr. 26130, tot vaststelling van een Tijdelijke subsidieregeling voor vernieuwende journalistiek 2017 (The Challenge)

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

Handelende na overleg met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8.15a van de Mediawet 2008;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Te subsidiëren activiteiten

Artikel 1. Te subsidiëren activiteiten en kosten

 • 1 Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de versterking en vernieuwing van de journalistiek in Nederland subsidie verstrekken voor activiteiten die voldoen aan één of meer van de volgende eisen:

  • a. Zij hebben betrekking op een of meer

   • a. Nieuwe journalistieke producten of diensten;

   • b. Nieuwe combinaties van nieuwe journalistieke producten of diensten;

   • c. Nieuwe combinaties van bestaande journalistieke producten of diensten;

   • d. Nieuwe combinaties van nieuwe met bestaande journalistieke producten of diensten;

  • b. Zij hebben betrekking op nieuwe modellen of platforms om nieuwe journalistieke producten of diensten te realiseren.

 • 2 Voor subsidieverstrekking komen slechts kosten van de subsidieontvanger in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en die gemaakt zijn na de subsidieverlening.

 • 3 Het Stimuleringsfonds kan nadere richtlijnen omtrent de aard van de kosten vaststellen. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl.

Artikel 2. Voorronde

 • 1 Belangstellenden die in aanmerking willen komen voor subsidie op grond van deze regeling dienen eerst een projectplan in voor deelname aan een voorronde.

 • 2 Belangstellenden die een projectplan willen indienen, dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. Zij volgen of hebben een hogere opleiding gevolgd aan een instelling die is geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO);

  • b. Zij bevinden zich in het laatste jaar van deze opleiding of zijn niet langer dan twee jaar geleden afgestudeerd;

 • 3 Projectplannen worden ingediend tussen 1 mei 2017 en 14 juni 2017 volgens de richtlijnen gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl. Het Stimuleringsfonds kan andere (of: latere) data vaststellen waarop een projectidee uiterlijk moet worden ingediend.

 • 4 Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek selecteert de tien tot vijftien beste ideeën, op basis van journalistiek karakter, vernieuwend karakter en haalbaarheid, die deel mogen nemen aan de voorronde. Bij minder dan tien inschrijvingen nemen alle ideeën deel aan de voorronde.

 • 5 De voorronde bestaat uit een verplichte summerschool in de week van 14 augustus 2017 waarin de projectidee-indieners onder begeleiding van experts hun idee verder uitwerken. Het Stimuleringsfonds kan andere (of: latere) data vaststellen waarop de summerschool plaatsvindt.

 • 6 Op advies van de experts kan het bestuur besluiten gedurende de masterclasses projectideeën van verdere deelname aan de voorronde uit te sluiten, op basis van de ontwikkeling die de projecten doormaken op de vlakken van journalistiek karakter, vernieuwend karakter en haalbaarheid.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1 Voor subsidieverlening en uitvoeringskosten is op grond van deze regeling € 152.500 beschikbaar.

 • 2 Per aanvraag kan subsidie worden verstrekt voor ten hoogste een bedrag van € 20.000 en voor een periode van maximaal één jaar.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

Artikel 4. Subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door tenminste twee en maximaal drie voor de desbetreffende activiteiten verantwoordelijke natuurlijke personen en die hebben deelgenomen aan de voorronde en die helemaal hebben doorlopen.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Een aanvraag wordt uitsluitend ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van een door het Stimuleringsfonds vastgesteld aanvraagformulier volgens de op de website van het Stimuleringsfonds www.persinnovatie.nl vermelde instructies en omvat in ieder geval een plan in termen van te verrichten activiteiten en daarmee te realiseren innovaties als bedoeld in artikel 1, de haalbaarheid daarvan en een begroting van de kosten.

 • 3 De haalbaarheid dient te worden onderbouwd in termen van meerwaarde voor de beoogde gebruiker, de wijze waarop informatie over de doelgroep is verkregen, de schaalbaarheid van de activiteiten, de verkende mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen, een analyse van vergelijkbare ideeën en de gevolgen voor de exploitatie.

 • 4 De begroting heeft een duidelijke relatie met de activiteiten die worden uitgevoerd, waarbij de begrotingsposten aan de beschrijving van de uitvoering van de activiteiten gekoppeld zijn.

 • 5 Het Stimuleringsfonds bevestigt binnen een week de ontvangst van een aanvraag.

 • 6 Tijdens de opstelling van de aanvraag wordt de subsidieaanvrager in de gelegenheid gesteld de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project met behulp van deskundigen te versterken.

Artikel 6. Termijn indiening subsidieaanvraag

 • 1 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend uiterlijk 20 september 2017. Het Stimuleringsfonds kan andere (of: latere) data vaststellen waarop de aanvraag uiterlijk moet worden ingediend.

 • 2 Het Stimuleringsfonds beoordeelt binnen een week na indiening de volledigheid van de aanvraag.

Hoofdstuk 3. Subsidieverlening

Artikel 7. Criteria verdeling bij subsidieverlening

 • 1 Het Stimuleringsfonds beslist gelijktijdig op de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a. gerichtheid op journalistieke producten, diensten of werkwijzen die journalistieke functies vervullen of bestuderen op het gebied van nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming;

  • b. innovatief karakter, dat wil zeggen dat de te subsidiëren activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in journalistieke functies als nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening;

  • c. de haalbaarheid van het ingediende activiteitenplan.

Artikel 8. Beslissing subsidieverlening

 • 1 Het Stimuleringsfonds beslist binnen 8 weken na de sluitingstermijn bedoeld in artikel 6 lid 1 tegelijkertijd op de aanvragen die zijn ingediend.

 • 2 Het Stimuleringsfonds maakt via de website www.svdj.nl bekend door wie een aanvraag is ingediend en voor welk innovatieproject.

Hoofdstuk 4. Rechten en verplichtingen subsidieontvanger

Artikel 9. Uitvoering en bekendmaking van de gesubsidieerde activiteiten

 • 1 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens het Stimuleringsfonds ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn het Stimuleringsfonds inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens het Stimuleringsfonds te voeren beleid.

 • 2 De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het Stimuleringsfonds van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidieverlening. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

 • 3 De subsidieontvanger werkt mee aan overleg over en presentatie en publicatie van tussentijdse en eindresultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling

Artikel 10. Aanvraag tot vaststelling

Binnen twee maanden na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in. De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.

Artikel 11. Accountantsonderzoek

Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de subsidievaststelling een door hem aan te wijzen accountant een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.

Artikel 12. Activiteitenverslag

 • 1 Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de verrichte activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder: de gerealiseerde innovaties in de vorm van implementeerbare journalistieke producten of diensten en over de voortzetting daarvan na afloop van de projectperiode.

 • 2 De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.

 • 3 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek,

V.P. Kouwenhoven

Terug naar begin van de pagina