Instellingsbesluit Audit Committee EZ

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 17-09-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 september 2016, nr. FEZ / 16125320, tot instelling van het Audit Committee EZ (Instellingsbesluit Audit Committee EZ)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. Audit Committee EZ: Audit Committee van het Ministerie van Economische Zaken;

 • c. de secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

 • d. de plaatsvervangend secretaris-generaal: de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

 • e. de directie Financieel-Economische Zaken: de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Er is een Audit Committee EZ.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het Audit Committee EZ bestaat uit de volgende leden:

  • a. de secretaris-generaal, tevens voorzitter;

  • b. de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur-generaal van Agro en Natuur en de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging;

  • c. ten minste twee door de Minister benoemde onafhankelijke, externe leden.

 • 2 De directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie is agendalid. Op verzoek van de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie stelt het Audit Committee de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie in de gelegenheid om de vergaderingen of delen van de vergaderingen van het Audit Committee bij te wonen.

 • 3 Het secretariaat van het Audit Committee EZ berust bij de directie Financieel-Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Audit Committee EZ.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 4 september 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina