Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet

Geldend van 14-09-2016 t/m heden

Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet

Titel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • b. Tw: Telecommunicatiewet;

 • c. Abonnee: natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst, voor de levering van dergelijke diensten, als bedoeld in artikel 1.1 onder p van de Tw;

 • d. Aanbieder: een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst of een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1 onder g respectievelijk artikel 1.1 onder h van de Tw, alsmede een aanbieder van een programmadienst als bedoeld in artikel 1.1 onder bbb van de Tw;

 • e. Overeenkomst: de overeenkomst van een aanbieder met een abonnee voor de levering van een of meerdere diensten als bedoeld in artikel 1.1 onder g en/of artikel 1.1 onder bbb van de Tw;

 • f. Beding: een schriftelijke of mondelinge voorwaarde die in een overeenkomst met een abonnee is opgenomen. Een onderdeel of een eigenschap van een dienst hieronder ook begrepen.

Titel 2. informeren van de abonnee bij een voorgenomen wijziging

In artikel 7.2, aanhef en eerste lid onder b, van de Tw, is opgenomen dat de aanbieder de abonnee, tenminste een maand voordat een voorgenomen wijziging van een beding dat is opgenomen in een overeenkomst van kracht wordt, op genoegzame wijze op de hoogte stelt van de inhoud van de voorgenomen wijziging.

Artikel 2

ACM is van oordeel dat er sprake is van genoegzaam informeren als er wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • 1. De aanbieder informeert de abonnee op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze over alle voorgenomen wijzigingen van bedingen opgenomen in de overeenkomst;

 • 2. De aanbieder informeert de abonnee op individuele wijze;

 • 3. De aanbieder informeert de abonnee op een zodanige wijze dat de abonnee in staat is om de nieuwe situatie te vergelijken met de huidige situatie;

 • 4. De aanbieder informeert de abonnee over zijn recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen en op welke wijze de abonnee dit kan doen;

 • 5. De aanbieder verstrekt de in de voorgaande leden opgenomen informatie tenminste een maand voordat een voorgenomen wijziging van een beding dat is opgenomen in een overeenkomst van kracht wordt; en

 • 6. De aanbieder zorgt ervoor dat de abonnee ook effectief een maand heeft om te bepalen of hij gebruik wil maken van het kosteloos beëindigingsrecht.

Artikel 3

De abonnee dient binnen de in het vijfde lid van het vorige artikel genoemde termijn bij de aanbieder aan te geven dat hij de overeenkomst kosteloos wil beëindigen.

Titel 3. Het recht op kosteloze beëindiging bij een voorgenomen wijziging

In artikel 7.2, aanhef en eerste lid onder a, van de Tw, is opgenomen dat de aanbieder de abonnee, tenminste een maand voordat een voorgenomen wijziging van een beding dat is opgenomen in een overeenkomst van kracht wordt, de mogelijkheid biedt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

Artikel 5

ACM is van oordeel dat de aanbieder de abonnee in staat stelt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen als is voldaan aan de volgende criteria:

 • 1. De aanbieder brengt de abonnee geen kosten in rekening wanneer de abonnee de overeenkomst beëindigt;

 • 2. De aanbieder stelt de abonnee in staat zijn abonnement kosteloos te beëindigen op de in de overeenkomst overeengekomen wijze. Indien de aanbieder een andere wijze van beëindiging van de overeenkomst voorstelt dan vermeldt de aanbieder hierbij dat ook de overeengekomen wijze van beëindiging mogelijk blijft;

 • 3. De overeenkomst eindigt in beginsel op het einde van de laatste dag van de in het vijfde lid van het tweede artikel genoemde termijn;

 • 4. De aanbieder stelt de abonnee die zijn overeenkomst kosteloos wil beëindigen in staat om naar een andere aanbieder over te stappen. De geldende wet- en regelgeving is onverkort van toepassing.1

Titel 4. Uitzonderingen

Het beëindigingsrecht van artikel 7.2 van de Tw geldt op grond van de wet voor alle wijzigingen die een aanbieder eenzijdig wil doorvoeren. ACM is van oordeel dat artikel 7.2 van de Tw steeds redelijk moet worden uitgelegd. Dit kan betekenen dat de eenzijdige wijziging van een beding in de overeenkomst met een abonnee naar het oordeel van ACM niet onder de reikwijdte van artikel 7.2 van de Tw valt.

Artikel 6

ACM is van oordeel dat de hierna genoemde wijzigingen niet onder de reikwijdte van artikel 7.2 van de Tw vallen:

 • 1. De wijziging van een beding in de overeenkomst is aantoonbaar in het voordeel van de abonnee dan wel alle wijzigingen in de overeenkomst zijn aantoonbaar in het voordeel van de abonnee;

 • 2. Het betreft een wijziging van een neutraal beding in de overeenkomst;

 • 3. Een door de overheid vastgestelde regeling of maatregel noodzaakt een aanbieder tot het wijzigen van een beding in de overeenkomst met een abonnee;

 • 4. De aanbieder heeft een voldoende bepaalbare en objectief vast te stellen periodieke prijsverhoging in de overeenkomst met een abonnee opgenomen; of

 • 5. De door de aanbieder gewenste wijziging behoeft voorafgaande instemming van de abonnee.

Titel 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze beleidsregel laat de rechten die de abonnee heeft op basis van het civiele recht onverlet.

Artikel 8

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet.

Artikel 9

 • 1 ACM past deze beleidsregel toe op wijzigingen in overeenkomsten met abonnees die door aanbieders worden doorgevoerd na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2 Het “Beoordelingskader 2010 voor artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet” blijft van toepassing op wijzigingen in overeenkomsten met abonnees die door aanbieders zijn doorgevoerd voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel.

Artikel 10

 • 1 Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 2 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Op de datum van de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt het “Beoordelingskader 2010 voor artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet” ingetrokken.

Den Haag, 25 augustus 2016

De Autoriteit Consument en Markt,

C.A. Fonteijn

bestuursvoorzitter

F.J.H. Don

bestuurslid

J.G. Vegter

bestuurslid

 1. Daarnaast heeft een deel van de aanbieders vrijwillige afspraken gemaakt omtrent het proces bij overstappen. Aanbieders die zich aan deze afspraken hebben gecomitteerd dienen zich ook aan deze afspraken te houden in het geval een abonnee gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen en gebruik maakt van de overstap-service.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina