Instellingsregeling Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

[Regeling vervallen per 01-11-2017.]
Geldend van 20-05-2017 t/m 31-10-2017

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 september 2016, nr. 778582, houdende instelling van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand (Instellingsregeling Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand)

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1. (Begripsbepalingen)

[Vervallen per 01-11-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. (Instelling en taak)

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 Er is een Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. Het op onafhankelijke wijze evalueren van de puntentoekenningen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

  • b. Te adviseren omtrent het weghalen van huidige negatieve prikkels, dan wel het toevoegen van positieve prikkels in de puntenaantallen teneinde de doelmatigheid van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verder te bevorderen.

  • c. Op basis van de onder a. en b. verkregen gegevens een voorstel te doen hoe de punten binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand toegekend kunnen worden zonder verhoging van de uitgaven.

 • 3 In aanvulling op de taakomschrijving zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, is het referentiekader van de commissie:

  • a. De taak ziet niet op de hoogte van de vergoedingen per punt aan rechtsbijstandsverleners. Evenmin ziet de opdracht op vergoedingen aan eerstelijnsrechtsbijstandsverleners.1

  • b. De voorstellen moeten integraal passen in het kader zoals neergelegd in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel.

  • c. De voorstellen moeten gebaseerd zijn op een actuele doelmatige praktijkvoering door advocaten(kantoren).

  • d. De puntenaantallen moeten in hun onderlinge verband evenwichtig zijn.

  • e. De voorstellen moeten een efficiënte, eenvoudige en rechtmatige werkwijze door zowel de raad voor rechtsbijstand als de advocatuur bevorderen en eenvoudig toepasbaar zijn.

  • f. De commissie houdt zo veel mogelijk rekening met toekomstige (technologische, juridische, maatschappelijke) ontwikkelingen die de gemiddelde tijdsbesteding zullen beïnvloeden.

  • g. Waar het de uitgaven aan rechtsbijstand in de eerste fase van het strafproces betreft, betrekt de commissie de aanstaande reactie van de Minister van Veiligheid en Justitie op de uitkomst van de monitor van de gemiddelde verhoorduur en het aantal verhoren.

Artikel 3. (Samenstelling, benoeming, ontslag)

[Vervallen per 01-11-2017]

De commissie bestaat uit een voorzitter en maximaal vijf andere leden.

Artikel 4. (Instellingsduur en rapportageverplichting)

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 2 De commissie kan een tussentijds verslag uitbrengen.

 • 3 [Red: Vervallen.]

 • 4 De termijn voor het uitbrengen van de eindrapportage, bedoeld in het eerste lid, kan worden verlengd.

Artikel 5. (Archiefbescheiden)

[Vervallen per 01-11-2017]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden, waaronder gespreksverslagen, over aan het archief van de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6. (Inwerkingtreding)

[Vervallen per 01-11-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst; en vervalt met ingang van 1 november 2017.

Artikel 7. (Citeertitel)

[Vervallen per 01-11-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 september 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

 1. Zie de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel; Kamerstukken II 2015/16, 31 753, nr. 118.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina