Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten [...] ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen))

[Regeling vervallen per 01-04-2022.]
Geraadpleegd op 07-12-2022.
Geldend van 29-10-2021 t/m 31-03-2022

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, nr. Minbuza-2016.7794, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationaal ondernemen gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationaal ondernemen geldt voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een subsidieplafond van € 3.950.000.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De minister verdeelt de beschikbare middelen in volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016 en vervalt met ingang van 1 april 2022, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

M.C. van den Berg

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

1.1. Doel en doelgroep

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Met deze beleidsregels wordt de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse MKB-ondernemingen op exportmarkten beoogd. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder Nederland mede verstaan: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De minister ondersteunt daarvoor MKB-ondernemingen bij het op gestructureerde wijze vormgeven van de export van de eigen goederen en/of diensten en bij het inbedden van die activiteiten in de organisatie, het verwerven van kennis op internationaal juridisch en fiscaal gebied en marktonderzoek, het deelnemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen, het betreden van een specifiek doelland of via een individuele beursdeelname. Met structureel internationaal actief wordt het op een constante en gestructureerde wijze vormgeven van de export van de eigen goederen en/of diensten bedoeld. Het gaat om zelfgeproduceerde of zelfontwikkelde goederen en/of diensten en niet om ingekochte goederen en/of diensten die worden doorverkocht.

Deze beleidsregels kennen een onderdeel vouchers (paragraaf 2) en een onderdeel financiële ondersteuning (paragraaf 3).

Voor het bepalen van het aantal vouchers of financiële ondersteuning dat ten hoogste aan een aanvrager verstrekt kan worden, wordt de groep of fiscale eenheid waarvan een MKB-onderneming deel uitmaakt, toegerekend aan die MKB-onderneming.

Voor een voucher individuele coaching komen uitsluitend in aanmerking MKB-ondernemingen waarvan de exportquote in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan 25 procent bedraagt dan wel dat de onderneming niet langer dan vijf jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Voor een voucher collectieve activiteiten, kennisverwerving en marktentree komen uitsluitend in aanmerking MKB-ondernemingen die zich voorafgaand aan de aanvraag georiënteerd hebben op een doelland, niet zijnde Nederland.

1.2. Staatssteun, integriteit en IMVO

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Bij de toepassing van deze beleidsregels neemt de minister de De-minimisverordening in acht.

Aan de subsidiebeschikking zal het voorschrift worden verbonden dat de aanvrager zich inspant om ernstige (seksuele) misdragingen en andere ernstige vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag jegens medewerkers en derden bij de uitvoering van de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft te voorkomen, in voorkomend geval zo spoedig mogelijk te doen beëindigen en om de gevolgen daarvan te mitigeren.

Aanvragers dienen te voldoen aan de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.2 Deze richtlijnen omvatten wat de Nederlandse overheid van ondernemingen verwacht. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen om te gaan. De richtlijnen gaan onder andere in op milieukwesties, mensenrechten en arbeidsomstandigheden, maar bijvoorbeeld ook op corruptie, mededinging, ketenverantwoordelijkheid, belastingen en informatieverstrekking.

Daarnaast zullen er geen activiteiten worden gefinancierd die op de FMO uitsluitingslijst3 staan.

1.3. Begrippen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • individuele coaching:

  een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van de MKB-onderneming, met als kern drie à vijf coachingsgesprekken welke resulteren in het formuleren van een actieplan voor een internationaliseringstrategie van de onderneming;

 • collectieve activiteit:

  collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt, gericht op het vinden van potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in de doelmarkt, en bevordering van export van Nederlandse producten en diensten dan wel investeringen van Nederlandse mkb-bedrijven in de doelmarkt, georganiseerd door een Nederlandse private partij anders dan in opdracht van of medebekostigd door de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan, in de vorm van:

  • a. een handelsmissie, te weten een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere MKB-ondernemingen naar een buitenlandse markt met individuele en collectieve programmaonderdelen, of

  • b. een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat MKB-ondernemingen met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs;

 • medebekostiging door de Nederlandse overheid of Europees bestuursorgaan:

  het financieel bijdragen aan de collectieve activiteit of het financieren van onderdelen van de collectieve activiteit. Mede bekostiging richt zich niet tot facilitering door de Nederlandse overheid of Europees bestuursorgaan in de vorm van een voorlichtingsbijeenkomst of netwerkreceptie;

 • kennisverwerving:

  een geheel van nieuwe activiteiten gericht op het (verder) positioneren van de MKB-onderneming op een doelland, niet zijnde Nederland, door het verwerven van internationale juridische en fiscale kennis of marktonderzoek;

 • marktonderzoek:

  onderzoek waarbij informatie over een specifieke sector in het doelland wordt verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd;

 • marktentree:

  een geheel van nieuwe activiteiten gericht op het positioneren van de MKB-onderneming in het doelland, niet zijnde Nederland, door ondersteuning ter plekke in het doelland;

 • capability training:

  Meerdaagse modulaire training waarbij per land een optimale mix wordt geboden van de deelgebieden cultuur en businessetiquette, rendement verhogen van beurzen of missies, samenwerkingsvormen en operationele vaardigheden, georganiseerd door een Nederlandse private partij anders dan in opdracht van of medebekostigd door de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan;

 • De-minimisverordening:

  de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb. 2013, L 352/1 dan wel Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, Pb 2013, L 352/9 dan wel Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector, Pb 2014, L 190/45;

 • exportquote:

  de waarde van geëxporteerde goederen en diensten uitgedrukt in een percentage van de jaaromzet;

 • minister:

  de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

 • MKB-onderneming:

  onderneming als omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen2 met een vestiging of filiaal in Nederland op het tijdstip waarop een aanvraag wordt gedaan.

1.4. Uitvoerder

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De minister heeft de uitvoering van deze beleidsregels opgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), agentschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO.nl zal deze beleidsregels uitvoeren namens de minister op grond van een aan RVO.nl verleend mandaat.

1.5. Afwijzingsgrond

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Een aanvraag wordt afgewezen als niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze beleidsregels of, overeenkomstig artikel 4:25, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, indien het beschikbare budget ontoereikend is.

1.6. Handhaving

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

RVO.nl zal een steekproefsgewijze controle uitvoeren op het correcte gebruik van de subsidie, waarbij op grond van de afgegeven beschikkingen wordt gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid. De subsidieontvanger heeft de plicht om aan RVO.nl te melden wanneer hij niet aan de verplichtingen van de subsidie kan voldoen.

1.7. Administratieve lasten

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Ter verantwoording van de administratieve lasten waarmee de aanvrager te maken krijgt is een toets uitgevoerd volgens een standaard kostenmodel. Daarbij is rekening gehouden met de indiening van een aanvraag voor een voucher, de beheerfase, de verzilvering van een voucher en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Uit de berekening blijkt dat het totale percentage administratieve lasten ten opzichte van het totaal beschikbare subsidiebudget 3,8% bedraagt.

Paragraaf 2. Vouchers

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

2.1. Vouchers individuele coaching

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De minister kan op aanvraag aan een MKB-onderneming eenmalig een voucher verstrekken ten behoeve van individuele coaching, uitgevoerd door een organisatie met als een van de kerntaken het adviseren van exporterende MKB-ondernemingen, die beschikt over brede internationale expertise die niet enkel is gericht op een land, een regio of werelddeel of een kern van landen (hierna: uitvoerder). De betreffende MKB-onderneming heeft geen of weinig ervaring met internationaal ondernemen en wil dat structureel inbedden in zijn organisatie. Daar is hij bereid tijd en geld in te investeren. Na het doorlopen van het traject, is de onderneming beter voorbereid op duurzaam internationaal ondernemen en is binnen de organisatie bekend welke concrete acties uitgevoerd moeten worden om dit te kunnen realiseren.

De individuele coaching is een bewustwordings- en activeringstraject met een land- of regio-onafhankelijke oriëntatie, dat uit drie opvolgende stappen bestaat:

 • Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen. In deze stap worden op basis van de ambitie van de ondernemer en het onderscheidend vermogen van zijn product/dienst en onderneming kansrijke exportmarkten geïdentificeerd;

 • Marktinformatie. Tijdens deze stap wordt de aantrekkelijkheid van deze markten nader onderzocht;

 • Interne analyse. Deze stap inventariseert wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Dit mondt uit in een actiepuntenlijst internationaal ondernemen en is het eindpunt van het adviestraject.

De adviseur die door de uitvoerder wordt ingezet om het individuele coachingstraject uit te voeren, moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau;

 • heeft aantoonbaar ten minste drie jaar praktijkervaring in het uitvoeren van exportactiviteiten binnen een internationaal opererende onderneming;

 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen en export;

 • verklaart zich in te zetten om ten minste vijf ondersteuningstrajecten per kalenderjaar uit te voeren;

 • is slechts voor één uitvoerder werkzaam voor aanvragen op grond van deze beleidsregels;

 • is niet de indiener van de aanvraag, is niet werkzaam bij of werkzaam voor de organisatie die de aanvraag heeft ingediend en is evenmin anderszins verbonden aan de indiener van de aanvraag.

De uitvoerder:

 • heeft geen enkele verbondenheid met de onderneming die de voucher aanvraagt of de indiener van de aanvraag;

 • stuurt niet op de uitvoering van diensten of levering van producten volgend uit het individuele coachtraject;

 • adviseert geen preferente leveranciers aan afnemer;

 • behandelt een traject en hieraan verbonden dossiers strikt vertrouwelijk en geeft geen informatie ter inzage aan derden;

 • werkt mee aan controle op zijn werk door RVO.nl door desgevraagd informatie te verschaffen over het verloop van trajecten.

De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van maximaal € 2.500. Eenzelfde adviseur, die door een uitvoerder wordt ingezet, kan in een kwartaal door maximaal drie aanvragers met behulp van een voucher worden ingezet om individuele coaching te geven.

2.2. Vouchers collectieve activiteit

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De minister kan op aanvraag aan een MKB-onderneming per kalenderjaar een voucher verstrekken ten behoeve van de deelname aan een collectieve activiteit. Voor een jaarlijks terugkerende beurs en een jaarlijks terugkerende handelsmissie in een doelland kan slechts twee keer een voucher worden verstrekt.

De MKB-onderneming kan hiermee kennis over en ervaring in een buitenlandse markt vergroten, nieuwe netwerken opdoen en contacten leggen met potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in deze markt. Het doel van de MKB-onderneming moet derhalve zijn het vergroten van zijn exportomzet, het aantrekken van investeerders dan wel zelf investeren in de doelmarkt om tot een duurzame internationalisering van de eigen bedrijfsactiviteiten te komen.

De activiteiten van de MKB-onderneming moeten zijn gerelateerd aan het doel van de collectieve activiteit.

De (mede-)organisator van de collectieve activiteit komt niet in aanmerking voor een voucher.

Geen voucher wordt verstrekt als sprake is van zakelijke verbondenheid tussen de organisator van de collectieve activiteit en de onderneming die de voucher aanvraagt. De organisator van de collectieve activiteit is niet indiener van de aanvraag, is niet werkzaam bij of werkzaam voor de organisatie die de aanvraag indient en evenmin anderszins verbonden aan de indiener van de aanvraag.

De voucher biedt aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten voor deelname aan de collectieve activiteit, met uitzondering van reis- en verblijfskosten die de organisator van de collectieve activiteit voor deelname aan de activiteit in rekening brengt, tot ten hoogste € 1.500 voor een handelsmissie en € 2.500 voor een beursinzending.

2.3. Vouchers kennisverwerving

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De minister kan op aanvraag een voucher verstrekken aan een MKB-onderneming voor advies en begeleiding gericht op duurzame internationalisering door een externe deskundige

 • a. voor kennis en ondersteuning op internationaal juridisch en fiscaal gebied (bijvoorbeeld een internationale jurist, fiscalist dan wel belastingadviseur);

 • b. voor het opstellen van een marktonderzoeksrapport;

 • c. voor het volgen van een capability training,

De voucher is bestemd voor MKB-ondernemingen die zich voorafgaand aan de aanvraag hebben georiënteerd op een doelland, niet zijnde Nederland. Advies en begeleiding kunnen onder andere de volgende activiteiten omvatten:

Onder a

 • het opstellen van nieuwe contracten, gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties;

 • advies en begeleiding bij merkregistratie;

 • advies over belastingwetgeving in het buitenland, dubbele belastingheffing;

 • opzetten van een buitenlandse entiteit;

 • overige juridische dan wel fiscale kennis gericht op duurzame internationalisering.

Onder b

Onderzoek waarbij marktinformatie over een specifieke sector in het doelland wordt verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Onder c

Het volgen van een meerdaagse modulaire training waarin voor een doelland een optimale mix wordt geboden van de deelgebieden cultuur en businessetiquette, rendement verhogen van beurzen of missies, samenwerkingsvormen en operationele vaardigheden.

De minister verstrekt per MKB-onderneming een voucher voor activiteit a, b, c of een combinatie ervan, 50% van de kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw, per twee jaar. De eigen tijd die de aanvrager van een voucher besteedt tijdens het adviestraject of de capability training kan niet worden vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher, noch behoren zij tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

Geen voucher wordt verstrekt als er sprake is van zakelijke verbondenheid tussen de externe deskundige en de onderneming die de voucher aanvraagt.

De externe deskundige die wordt ingezet voor fiscaal / juridisch advies (a) moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over tenminste hbo denk- werkniveau;

 • is werkzaam bij een adviesonderneming met juridische en/of fiscale kennis;

 • heeft meer dan drie jaar ervaring op het gebied van adviseren over juridische en/of fiscale vraagstukken op het gebied van internationaal ondernemen.

De externe deskundige die wordt ingezet voor marktonderzoek (b) moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over tenminste hbo denk- werkniveau;

 • beschikt over aantoonbare advieservaring op het doelland en de doelsector;

 • beschikt over een aantoonbaar netwerk in het doelland ten behoeve van het uitvoeren van het onderzoek.

Onder c. de betrokken deskundige/trainer:

 • Beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau;

 • Beschikt over recente expertise of kennis gerelateerd aan het doel van de aanvraag en het doelland

 • geeft de training namens een instelling/partij die beschikt over een kwaliteitskeurmerk voor het geven van opleidingen, zoals Cedeo4

De hierboven onder a, b en c betrokken deskundigen zijn niet de indiener van de aanvraag, zijn niet werkzaam bij of werkzaam voor de organisatie die de aanvraag indient en evenmin anderszins verbonden aan de indiener van de aanvraag.

2.4. Voucher marktentree

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De minister kan een voucher verstrekken een aan MKB-onderneming voor begeleiding gericht op duurzame internationalisering door een externe deskundige voor kennis en ondersteuning gericht op het betreden van een nieuwe doelmarkt.

De voucher is bestemd voor MKB-ondernemingen die zich voorafgaand aan de aanvraag hebben georiënteerd op een doelland, niet zijnde Nederland.

De minister verstrekt slechts één voucher per MKB-onderneming per twee jaar. Per doelland kan slechts eenmalig een voucher worden verstrekt.

De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.

De eigen tijd die de aanvrager van een voucher besteedt tijdens het adviestraject kan niet worden vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Geen voucher wordt verstrekt als er sprake is van zakelijke verbondenheid tussen de externe deskundige en de onderneming die de voucher aanvraagt.

De voucher kan ingezet worden voor ondersteuning ter plekke in het doelland met als doel er duurzaam te gaan ondernemen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende activiteiten:

 • introduceren bij lokale netwerken en expertise;

 • opvolgen van contacten/regelen afspraken;

 • ondersteunen bij vestigen ter plekke.

De extern deskundige moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau;

 • beschikt over recente sectorexpertise/-kennis gerelateerd aan het doel van de aanvraag;

 • heeft een aantoonbaar relevant netwerk in het doelland;

 • is werkzaam bij een organisatie die aantoonbare dienstverlening aanbiedt in het doelland;

 • is niet de indiener van de aanvraag, is niet werkzaam bij of werkzaam voor de organisatie die de aanvraag indient en evenmin anderszins verbonden aan de indiener van de aanvraag.

2.5. Brexit-vouchers

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Doel

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemingen die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Het kabinet acht het derhalve van groot belang dat Nederlandse ondernemers tijdig de juiste voorbereidingen treffen. Om te zorgen dat ondernemers over de meeste recente informatie beschikken, bijvoorbeeld over de stand van zaken van de onderhandelingen, informeert de overheid bedrijven via verschillende kanalen. Daarnaast wil het kabinet MKB-ondernemers stimuleren om alternatieve markten te identificeren en de gevolgen voor hun onderneming in kaart te brengen. Hiertoe stelt de minister Brexit-vouchers ter beschikking.

Doelgroep

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De minister kan op aanvraag een voucher verstrekken aan een Nederlandse MKB-onderneming, niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten, nu de Brexit-vouchers toezien op de Europese interne markt. De MKB onderneming moet bestaande economische belangen in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) hebben en advies nodig hebben van een externe deskundige die kan zorgen voor een gedegen voorbereiding op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het advies van een erkend deskundige biedt concrete aanbevelingen en acties om de gevolgen van uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor de betreffende onderneming te beperken. Het advies omvat:

 • a. onderzoek naar en beoordeling van alternatieve markten voor de export en/of import van goederen en diensten; of

 • b. het identificeren van gevolgen voor de onderneming met betrekking tot de export en import van goederen en diensten met het Verenigd Koninkrijk, onder meer op het terrein van transport en logistiek of andere bedrijfsprocessen.

De minister verstrekt slechts één voucher per MKB-onderneming. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.

De eigen tijd die de aanvrager van een voucher besteedt tijdens het adviestraject kan niet worden vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher, noch behoren zij tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De externe deskundige moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;

 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren dan wel begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;

 • is niet de indiener van de aanvraag, is niet werkzaam bij of werkzaam voor de organisatie die de aanvraag indient en evenmin anderszins verbonden aan de indiener van de aanvraag;

En in het bijzonder voor advies a:

 • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers welke als een van de kerntaken heeft het adviseren van exporterende of importerende MKB-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.

En in het bijzonder voor advies b:

 • beschikt over aantoonbare, specifieke expertise op het terrein van handel met en investeringen in het Verenigd Koninkrijk en kan dat aantonen middels het overleggen van een meerjaren track record.

2.5a. Kickstartvouchers

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Doel

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de meer dan 180.000 internationale ondernemers in Nederland hard geraakt. Daarom heeft het kabinet sinds de uitbraak financiële en andere maatregelen getroffen om ook het internationaal opererend Nederlands bedrijfsleven te ondersteunen. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Kamer van Koophandel zijn noodloketten ingericht voor internationale ondernemers met vragen en onze posten wereldwijd hebben Nederlandse bedrijven geholpen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast wil het kabinet MKB-ondernemers stimuleren om coaching, hulp en advies te verkrijgen voor het inrichten van benodigde activiteiten om de internationale business (evt. op afstand) draaiende te houden of te (her)ontwikkelen daar waar zij zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Hiertoe stelt de minister, in lijn met en aanvullend op de reeds bestaande vouchers voor coaching, kennisverwerving en marktentree, Kickstartvouchers ter beschikking.

Doelgroep

De minister kan op aanvraag een Kickstartvoucher verstrekken aan een MKB-onderneming. De MKB-onderneming moet structureel internationaal actief zijn en advies of begeleiding nodig hebben van een externe deskundige voor het identificeren en uitvoeren van concrete acties om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de buitenlandse activiteiten van de betreffende onderneming te beperken.

Subsidiabele activiteiten

De Kickstartvouchers zijn gericht op coaching, kennisverwerving en begeleiding voor herpositionering van de internationale activiteiten van MKB-ondernemingen. Ondernemers kunnen het advies van of de begeleiding door een erkend deskundige inwinnen gericht op onder andere:

 • de optimalisatie van internationale productie, leveranciersketens en/of logistieke processen;

 • het opstellen van een nieuw internationaal sales- en marketingplan;

 • onderzoek naar nieuwe internationale verdienmodellen (bijv. digitalisering); of

 • organisatie rondom financiën/betalingen en procesbeheer op afstand.

De minister verstrekt slechts één Kickstartvoucher per MKB-onderneming. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 80% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher, noch behoren zij tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De externe deskundige moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;

 • is werkzaam bij of werkt voor een adviesonderneming met een internationaal netwerk;

 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren danwel begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen; en

 • beschikt over aantoonbare recente ervaring of kennis gerelateerd aan het doel van de aanvraag;

 • is niet de indiener van de aanvraag, is niet werkzaam bij of werkzaam voor de organisatie die de aanvraag indient en evenmin anderszins verbonden aan de indiener van de aanvraag.

2.6. Aanvraag

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De aanvraag voor een voucher individuele coaching, voucher collectieve activiteit, voucher kennisverwerving en voucher marktentree wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen.

Bij de aanvraag voor een voucher individuele coaching, voucher kennisverwerving en voucher marktentree dient de aanvrager een cv van de adviseur/externe deskundige/trainer bij te voegen. Bij deze aanvragen dient de aanvrager voorts aan de hand van een offerte niet ouder dan drie maanden, aan te geven voor welke activiteiten, en per activiteit voor welk bedrag, de voucher wordt ingezet.

Bij de aanvraag voor een voucher individuele coaching, voucher kennisverwerving en voucher marktentree dient de aanvrager een cv van de adviseur/externe deskundige/trainer bij te voegen. Bij de aanvraag voor voucher kennisverwerving en voucher marktentree dient de aanvrager voorts aan de hand van een offerte niet ouder dan drie maanden, aan te geven voor welke activiteiten, en per activiteit voor welk bedrag, de voucher wordt ingezet.

De aanvraag voor een Brexit-voucher wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/brexit-vouchers beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een cv van de externe deskundige bij te voegen. En een offerte van niet ouder dan een maand waarin is opgenomen voor welke activiteiten de voucher wordt ingezet.

De aanvraag voor een Kickstartvoucher wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/Kickstartvoucher beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een cv van de externe deskundige te voegen. En een gespecificeerde offerte van niet ouder dan een maand waarin is aangegeven voor welke activiteiten, en per activiteit voor welk bedrag, de voucher wordt ingezet.

RVO behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als tijdstip van ontvangst geldt de datum en tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

2.7. Voorwaarden

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Een voucher individuele coaching, een voucher kennisverwerving, een voucher marktentree, een Brexit-voucher en een Kickstartvoucher hebben een geldigheidsduur van zes maanden. Een voucher collectieve activiteit heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden. Binnen de genoemde tijdvakken dienen de activiteiten waarvoor het is verstrekt plaats te vinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig met ten hoogste zes maanden verlengd worden, mits ingediend voor het verstrijken van de oorspronkelijke geldigheidsduur.

Tot drie maanden na afronding van de activiteiten, bevestigd middels de overdracht van de voucher, kan de organisator van de collectieve activiteit, de uitvoerder van de individuele coaching dan wel de externe deskundige de voucher op grond van een daartoe strekkend verzoek verzilveren bij RVO.nl.

Als de benodigde acties niet binnen de in het eerste en tweede alinea genoemde tijdvakken zijn uitgevoerd, vervalt de voucher van rechtswege.

Paragraaf 3. Financiele ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

3.1. Doel

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Beurzen spelen een belangrijke rol voor een MKB-onderneming om een echte inschatting te maken om voor een markt te gaan en zijn daarom een belangrijke stap voor internationalisering. Op dit moment worden de vouchers collectieve activiteiten (2.2) alleen verstrekt als de MKB-onderneming deelneemt aan een collectief paviljoen of collectieve handelsmissie die worden georganiseerd door een Nederlandse private partij.

Individuele MKB-ondernemingen die zich niet kunnen aansluiten bij een collectieve activiteit kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor het huren en opbouwen van een stand op een internationaal georiënteerde vakbeurs in het buitenland.

3.2. Doelgroep

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Subsidies in het kader van deze paragraaf zijn bedoeld voor MKB-ondernemingen.

3.3. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie in het kader van deze paragraaf dienen de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd te zijn gericht op standhuur op internationaal georiënteerde beurs, met zowel internationale standhouders als bezoekers.

De minister verstrekt per MKB-onderneming slechts eenmaal per kalenderjaar en maximaal twee keer per beurs een subsidie van 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.

3.4. Aanvraag

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen.

Bij de aanvraag dient de MKB-onderneming aan te geven voor welke activiteit deze wordt ingezet. De activiteit vindt in de eerstvolgende twaalf maanden plaats. De gespecificeerde offerte voor de standhuur en standopbouw moet worden bijgevoegd en de offerte mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

RVO behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als tijdstip van ontvangst geldt de datum en tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

3.5. Subsidieverstrekking

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Als de subsidie wordt verleend vindt er binnen 22 weken na afloop van de activiteiten een ambtshalve vaststelling van de subsidie plaats.

Bevoorschotting vindt plaats tot honderd procent van het verleende bedrag in termijnen waarvan hoogte en betalingstijdstip in de beschikking tot subsidieverlening worden vastgelegd.

 1. Stcrt 35910 ^ [1]
 2. https://www.oesorichtlijnen.nl/ ^ [2]
 3. http://www.fmo.nl/exclusion-list ^ [3]
 4. Cedeo is een onafhankelijke instantie die voorziet in de behoefte aan inventarisatie en kwaliteitswaarborging ten behoeve van inkopers van opleidingen en andere HR-diensten. Zie ook www.cedeo.nl. ^ [4]
Naar boven