Wijzigingsbesluit Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 25 augustus 2016 tot wijziging van het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2016, nr. 780816, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 22 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2016, No. W03.16.0179/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving en Juridische zaken van 22 augustus 2016, nr. 793307,

uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Dit besluit is slechts van toepassing ten aanzien van aansprakelijkheid voortvloeiende uit ongevallen die zich na de inwerkingtreding van dit besluit hebben voorgedaan.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 augustus 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de negende september 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven