Tijdelijke vrijstellingsregeling inzaai groenbemesters en winterkoolzaad en uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib 2016

[Regeling vervallen per 16-09-2016.]
Geldend van 08-09-2016 t/m 15-09-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 september 2016, nr. WJZ/16125101, houdende tijdelijke vrijstelling van artikel 4, derde lid, van het Besluit gebruik meststoffen en van artikel 28, eerste lid, onderdeel b, onder 1, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tijdelijke vrijstellingsregeling inzaai groenbemesters en winterkoolzaad en uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, tweede en derde lid, van de Wet bodembescherming en artikel 38, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2016]

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op bouwland op zand of lössgrond waarop in 2016 snijmaïs is geteeld.

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2016]

Van artikel 28, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt vrijstelling verleend voor wat betreft het moment waarop het inzaaien van de groenbemester moet hebben plaatsgevonden, met dien verstande dat het inzaaien niet later mag plaatsvinden dan 16 september 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2016]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2016. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2016, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2016.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 16 september 2016.

Artikel 5

[Vervallen per 16-09-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling inzaai groenbemesters en winterkoolzaad en uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 september 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina