Instellingsbesluit Adviescommissie vraagfinanciering mbo

[Regeling vervallen per 01-06-2017.]
Geldend van 09-09-2016 t/m 31-05-2017

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 augustus 2016, nr. 935998, houdende instelling van de Commissie vraagfinanciering mbo (Instellingsbesluit commissie vraagfinanciering mbo)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische zaken,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-06-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en voor zover het instellingen met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving betreft: Staatssecretaris van Economische Zaken;

 • b. commissie: commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 Er is een Commissie vraagfinanciering mbo.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. Het uitbrengen van een advies aan de minister over de uitwerking van vraagfinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van permanent leren, inclusief het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de mogelijke varianten, ten behoeve van politieke besluitvorming over een experiment.

  • b. In het advies specifiek aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van het onderwijs, de doelmatigheid en variëteit van het opleidingsaanbod en de uitvoeringsconsequenties.

  • c. In het advies de volgende zaken te betrekken:

   • de eerste ervaringen met de pilots vraagfinanciering in het hoger onderwijs;

   • de uitkomsten van het SER advies over het middensegment mbo en over praktijkleren dat in het najaar van 2016 verschijnt;

   • de evaluatie van de regeling regionaal investeringsfonds mbo, die gepubliceerd zal worden in het najaar 2016.

Artikel 3. Samenstelling commissie

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste 4 andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 4 De voorzitter en overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 september 2016 en wordt opgeheven nadat het advies is uitgebracht.

Artikel 5. Leden en secretariaat

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 Met ingang van 1 september 2016 wordt tot lid van de commissie benoemd:

  • a. mevrouw drs. J.C.M. Sap, te Amsterdam, tevens voorzitter

  • b. mevrouw drs. M.H.T. Jansen, te Ermelo

  • c. mevrouw drs. J.R.H. Elzenaar-Maathuis, te Almere

  • d. mevrouw C.S. Korrel, te Delft

  • e. mevrouw ir. S. Bolhuis, te Amsterdam

 • 2 De leden van de commissie nemen deel aan de beraadslagingen en besluitvorming zonder last of ruggespraak.

 • 3 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat. De leden van het secretariaat zijn geen lid van de commissie.

 • 4 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

 • 5 De minister voorziet in het secretariaat.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is. Het kan daarbij gaan om experts op de relevante onderwerpen, inclusief, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Informatieplicht

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 8. Eindrapport

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 De commissie brengt vóór 1 maart 2017 haar eindrapport uit aan de minister.

 • 3 Indien de commissie voorziet dat zij de in dit besluit gestelde adviestermijn zal overschrijden dan wel wanneer zij knelpunten ontmoet tijdens de uitvoering van de verkenning, stelt zij de minister daarvan direct in kennis. De commissie vermeldt hierbij welke knelpunten zich voordoen. Bij dreigende overschrijding van de adviestermijn meldt de commissie de oorzaak van de overschrijding en geeft zij een indicatie van de termijn waarop het advies wel zal zijn afgerond.

Artikel 9. Vergoeding

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 2 De minister kan de in het eerste lid genoemde arbeidsfactor nader vaststellen indien de omvang van de werkzaamheden van de voorzitter onderscheidenlijk leden daartoe aanleiding geeft.

Artikel 10. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-06-2017]

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële en inhoudelijke ondersteuning;

 • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

 • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 11. Verantwoording

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie biedt de minister vóór 1 juni 2017 een (eind)verlag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de periode waarin de commissie werkzaam is geweest. Desgewenst kan de commissie het eindverslag gelijktijdig met het eindrapport indienen.

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-06-2017]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-06-2017]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 14. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2016.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-06-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie vraagfinanciering mbo.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina