Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 01-02-2023.
Geldend van 25-11-2020 t/m 31-01-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 augustus 2016, nr. VO/937567, houdende regels voor het verstrekken van resultaatafhankelijke bekostiging ten behoeve van de aanpak van voortijdig schoolverlaten (Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 74 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gegevens berekening nieuwe voortijdig schoolverlaters

 • 2 Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters wordt berekend op grond van de berekeningswijze in bijlage 1.

Artikel 3. Verstrekking aanvullende bekostiging

 • 1 De minister verstrekt voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022 ambtshalve aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van scholen die bijdragen aan het realiseren van een landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters tot maximaal 20.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters per jaar, gemeten over het schooljaar 2021–2022.

 • 2 Het vaste bedrag wordt telkens voor één jaar verstrekt en betaald in de maand november voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3 Het variabele bedrag wordt telkens voor één jaar verstrekt en betaald in de maand november volgend op het desbetreffende kalenderjaar.

Artikel 5. Besteding en verantwoording aanvullende bekostiging

 • 1 De aanvullende bekostiging kan worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 6. Bekostigingsplafond

 • 1 Voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022 is voor het verstrekken van het vaste bedrag en het variabele bedrag jaarlijks maximaal € 17.100.000 beschikbaar.

 • 2 Van het bekostigingsplafond, bedoeld in het eerste lid, is in de kalenderjaren 2017 tot en met 2022 jaarlijks:

  • a. € 8.550.000 bedoeld voor het vaste bedrag; en

  • b. € 8.550.000 bedoeld voor het variabele bedrag.

 • 3 Het variabele bedrag bestaat uit:

  • a. het prestatienormbedrag; en

  • b. het bedrag voor behoud of verbetering.

 • 4 Indien het deel van het bekostigingsplafond dat is bestemd voor respectievelijk het vaste dan wel het variabele bedrag wordt overschreden, wordt de hoogte van de aanvullende bekostiging naar evenredigheid per school verlaagd.

Artikel 7. Verdeling niet-uitgeputte middelen

 • 1 Indien het bekostigingsplafond voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022, bedoeld in artikel 6, eerste lid, niet volledig wordt uitgeput, wordt het resterende deel verdeeld over de scholen die in het betreffende kalenderjaar aanspraak maakten op een deel van het vaste bedrag. De verstrekking en betaling voor de kalenderjaren 2017 en 2018 geschieden in de maand maart, twee jaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het bekostigingsplafond is ingesteld. Voor de kalenderjaren 2019, 2020, 2021 en 2022 geschieden de verstrekking en betaling uiterlijk in de maand december, volgend op het kalenderjaar waarvoor het bekostigingsplafond is ingesteld.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde verdeling geschiedt naar rato van het percentage dat scholen hebben ontvangen voor het vaste bedrag in verhouding tot het landelijke totaal van de uitgekeerde vaste bedragen. Het percentage wordt per school berekend door het vaste bedrag dat de school heeft ontvangen te delen door het totaal van de verstrekte vaste bedragen. De school krijgt dientengevolge een zelfde percentage van het resterende deel, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8. Verdelingswijze en peilmomenten

 • 1 Het vaste bedrag wordt verdeeld over de scholen conform de in artikel 9 genoemde berekeningswijze.

 • 2 Het prestatienormbedrag wordt verdeeld over de scholen conform de in artikel 10 genoemde berekeningswijze.

 • 3 Het bedrag voor behoud of verbetering wordt verdeeld over de scholen conform de in artikel 11 genoemde berekeningswijze.

 • 4 Bij de berekening van het vaste bedrag, bedoeld in artikel 9, wordt het aantal leerlingen tot 22 jaar per schoolsoort en leerjaren die als daadwerkelijk schoolgaand zijn ingeschreven bij een school en voor de bekostiging worden meegeteld, jaarlijks bepaald op grond van de volgende peilmomenten:

  • a. voor het kalenderjaar 2017: op 1 oktober 2015;

  • b. voor het kalenderjaar 2018: op 1 oktober 2016;

  • c. voor het kalenderjaar 2019: op 1oktober 2017;

  • d. voor het kalenderjaar 2020: op 1 oktober 2018;

  • e. voor het kalenderjaar 2021: op 1oktober 2019;

  • f. voor het kalenderjaar 2022: op 1 oktober 2020.

 • 5 Bij de berekening van het variabele bedrag, bedoeld in de artikelen 10 en 11, wordt het aantal leerlingen tot 22 jaar die als daadwerkelijk schoolgaand zijn ingeschreven bij een school en voor de bekostiging worden meegeteld, jaarlijks per schoolsoort en leerjaren bepaald op grond van de volgende peilmomenten:

  • a. voor het kalenderjaar 2017: op 1 oktober 2016.

  • b. voor het kalenderjaar 2018: op 1 oktober 2017;

  • c. voor het kalenderjaar 2019: op 1 oktober 2018;

  • d. voor het kalenderjaar 2020: op 1 oktober 2019;

  • e. voor het kalenderjaar 2021: op 1 oktober 2020;

  • f. voor het kalenderjaar 2022: op 1 oktober 2021.

 • 6 In het geval er sprake is van splitsing of samenvoeging tussen de peilmomenten en het moment waarop verstrekking van de aanvullende bekostiging voor het betreffende kalenderjaar plaatsvindt, zal voor de berekening van de aanvullende bekostiging worden uitgegaan van de situatie alsof de splitsing of samenvoeging op het eerste peilmoment reeds tot stand was gekomen.

Artikel 9. Berekeningswijze vaste bedrag

 • 1 De hoogte van het vaste bedrag per school wordt vastgesteld aan de hand van het aantal leerlingen tot 22 jaar die als daadwerkelijk schoolgaand zijn ingeschreven bij een school en voor de bekostiging worden meegeteld.

 • 2 De hoogte van het vaste bedrag per school wordt vastgesteld op grond van tabel 1.

  Tabel 1. Maximumbedragen beschikbaar per school

  aantal leerlingen tot 22 jaar per school

  bedrag per school

  10 – 900

  € 9.000

  901 – 1400

  € 12.000

  1401 – 1900

  € 16.000

  1901 – 2500

  € 17.500

  2501 – 4000

  € 22.500

  meer dan 4000

  € 40.000

Artikel 10. Berekeningswijze prestatienormbedrag

 • 1 De hoogte van het prestatienormbedrag per school wordt per jaar vastgesteld aan de hand van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in respectievelijk de onderbouw, de bovenbouw van het vmbo en de bovenbouw van het havo en vwo van die school ten opzichte van het aantal leerlingen tot 22 jaar in respectievelijk de onderbouw, de bovenbouw van het vmbo en de bovenbouw van het havo en vwo.

 • 2 De uitkomst van de in het eerste lid bedoelde berekening wordt uitgedrukt in een percentage, rekenkundig afgerond op twee decimalen achter de komma.

 • 3 Indien het percentage, bedoeld in het tweede lid, gelijk is aan of lager is dan de procentuele norm voor de betreffende schoolsoort en leerjaren, genoemd in tabel 2, dan komt de school in aanmerking voor het prestatienormbedrag.

 • 4 De hoogte van het prestatienormbedrag per school wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen tot 22 jaar in respectievelijk de onderbouw, de bovenbouw van het vmbo en de bovenbouw van het havo en vwo, genoemd in tabel 3.

  Tabel 2. Procentuele norm nieuwe voortijdig schoolverlaters
   

  onderbouw

  bovenbouw vmbo

  bovenbouw havo/vwo

  2016–2017

  0.75%

  3.0%

  0.5%

  2017–2018

  0.5%

  2.0%

  0.5%

  2018–2019

  0.5%

  2.0%

  0.5%

  2019–2020

  0.5%

  2.0%

  0.5%

  2020–2021

  0.5%

  2.0%

  0.5%

  2021–2022

  0.5%

  2.0%

  0.5%

  Tabel 3. Prestatienormbedrag per school (verdeeld naar schoolsoort en leerjaren)
   

  aantal leerlingen tot 22 jaar

  bedrag per school

  onderbouw

     
   

  10 – 900

  € 1.750

   

  901 – 1400

  € 3.750

   

  meer dan 1400

  € 5.750

  bovenbouw van het vmbo

     
   

  10 – 450

  € 1.750

   

  451 – 750

  € 3.750

   

  meer dan 750

  € 5.750

  bovenbouw van het havo en vwo

     
   

  10 – 475

  € 1.750

   

  476 – 675

  € 3.750

   

  meer dan 675

  € 5.750

Artikel 11. Berekeningswijze bedrag voor behoud of verbetering

 • 1 Om in aanmerking te komen voor een deel van het bedrag voor behoud of verbetering, dient een school voor een schoolsoort en leerjaren aanspraak te maken op een deel van het prestatienormbedrag en dient het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in die betreffende schoolsoort en leerjaren op de school minder of gelijk te zijn aan het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het kalenderjaar ervoor.

 • 2 De hoogte van het bedrag voor behoud of verbetering per school wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen tot 22 jaar in respectievelijk de onderbouw, de bovenbouw van het vmbo en de bovenbouw van het havo en vwo, genoemd in tabel 4.

  Tabel 4. Bedrag voor behoud of verbetering per school (verdeeld naar schoolsoort en leerjaren)
   

  aantal leerlingen tot 22 jaar

  bedrag per school

  onderbouw

     
   

  10 – 900

  € 3.000

   

  901 – 1400

  € 6.000

   

  meer dan 1400

  € 9.000

  bovenbouw van het vmbo

     
   

  10 – 450

  € 3.000

   

  451 – 750

  € 6.000

   

  meer dan 750

  € 9.000

  bovenbouw van het havo en vwo

     
   

  10 – 475

  € 3.000

   

  476 – 675

  € 6.000

   

  meer dan 675

  € 9.000

Artikel 12. Hardheidsclausule

 • 1 Indien voor de toepassing van de meetsystematiek, bedoeld in bijlage 1, de gegevensbronnen niet tijdig beschikbaar zijn en dit leidt tot een onbillijkheid van ernstige aard bij de berekening van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor de betreffende school, kan de minister een correctie toepassen op de procentuele normen, bedoeld in tabel 2.

 • 2 Indien als gevolg van oprichting, splitsing, samenvoeging of verplaatsing van een school de toepassing van de peilmomenten, bedoeld in artikel 8, vierde en vijfde lid, voor het vaste bedrag of het prestatienormbedrag zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan de minister afwijken van deze gegevens.

Artikel 13. Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, tweede lid

Berekeningswijze aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters per school

Begripsbepalingen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

Berekeningswijze

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters wordt in drie categorieën ingedeeld: onderbouw (inclusief brug 3), bovenbouw vmbo (inclusief vm2) en bovenbouw havo/vwo. Leerlingen die zijn uitbesteed aan een regionaal opleidingencentrum voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) (de zogenaamde Rutte-leerlingen), blijven ingeschreven staan op de school en tellen als zodanig mee als leerling van de school en mogelijk als nieuwe voortijdig schoolverlater.

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters per school per categorie per schooljaar (t) wordt berekend op basis van de volgende formule:

X = A – (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 +C7 + C8 + C9) – (D1 + D2)

waarbij:

X = het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters per school per categorie per schooljaar (t) in het voortgezet onderwijs (vo)

A = de startpopulatie, dat wil zeggen het aantal jongeren per categorie in de leeftijd tot 22 jaar, dat op de teldatum bij aanvang van het schooljaar (t) door de school:

 • als leerling is ingeschreven en voor bekostiging in het vo wordt meegeteld;

 • en indien:

 • het geen leerlingen betreft aan het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs;

 • het geen leerlingen betreft die bekendstaan als eerstejaars nieuwkomers op grond van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo;

 • het geen leerlingen betreft aan de Engelse Stroom of Internationaal Baccelaureaat;

 • het geen jongeren betreft die op of voor de teldatum t + 1 zijn overleden of geëmigreerd naar het buitenland;

 • het geen jongeren betreft die woonachtig zijn in het buitenland of geen vaste woon- of verblijfplaats hebben op teldatum t of op teldatum t + 1;

 • het geen jongeren betreft die op teldatum t + 1 onder de vrijstellingen van de artikelen 5 en 15 van de Leerplichtwet 1969 vallen, voor zover bevestigd door de leerplichtambtenaar en geregistreerd in het Register vrijstellingen Lpw.

C = Het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van het daaropvolgende schooljaar (t + 1) nog een opleiding volgt. De opleiding kan dezelfde of een andere (beroeps)opleiding zijn aan dezelfde of een andere instelling dan wel vervolgonderwijs betreffen. C is de som van:

C1: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van het daaropvolgende schooljaar t + 1 nog steeds is ingeschreven als leerling in het vo op basis van gegevens, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers;

C2: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van schooljaar t +1 als student is ingeschreven en voor bekostiging wordt meegeteld in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en als zodanig is geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers;

C3: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van schooljaar(t + 1 als vavo-student is ingeschreven, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers;

C4: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van schooljaar t + 1 is ingeschreven in het hoger onderwijs, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers;

C5: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van schooljaar t + 1 als leerling in het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs is ingeschreven, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers;

C6: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van schooljaar t + 1 als leerling in het niet-bekostigd vo is ingeschreven, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers;

C7: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van schooljaar t + 1 als student in het niet-bekostigd mbo is ingeschreven, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers;

C8: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van schooljaar t + 1 als leerling is ingeschreven aan een traject dat onderdeel is van een met de Inspectie van het onderwijs afgesproken maatschappelijke prestatie;

C9: het aantal jongeren onder A dat op de teldatum van studiejaar t + 1 als student aan de politieschool of een defensieopleiding is ingeschreven op basis van het register van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

D = het aantal jongeren onder A dat gedurende schooljaar (t) is uitgeschreven met een startkwalificatie. D is de som van:

D1: het aantal jongeren onder A dat gedurende schooljaar (t) een startkwalificatie heeft behaald, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers;

D2: het aantal jongeren onder A dat in de periode vanaf begin 1998/1999 tot aan schooljaar (t) reeds een startkwalificatie heeft behaald in het vo, zoals geregistreerd in het Examenresultatenregister of in het register onderwijsdeelnemers.

Naar boven