Regeling aanwijzing Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als nationale coördinatiebureau [...] 9 EURES-verordening en aanwijzing vertegenwoordigers

Geldend van 05-06-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 augustus 2016, 2016-0000171123, tot aanwijzing van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als het nationale coördinatiebureau als bedoeld in artikel 9 van de EURES-verordening en aanwijzing van vertegenwoordigers van het nationale coördinatiebureau

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, eerste lid, en artikel 14 van Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt onder verordening verstaan:

Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013.

Artikel 2

  • 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt aangewezen als het nationale coördinatiebureau, bedoeld in artikel 9 van de verordening.

  • 2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen draagt zorg voor de totstandkoming en het bijhouden van een systeem om organisaties als EURES-lid of -partner toe te laten als bedoeld in artikel 11 van de verordening.

  • 3 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verzamelt en analyseert informatie over arbeidstekorten en -overschotten en over EURES activiteiten op nationaal niveau en in grensoverschrijdend verband als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de verordening en houdt rekening met deze informatie in het jaarlijkse nationale werkprogramma ten behoeve van EURES.

  • 4 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beschikt over procedures ter verzameling van gegevens over de activiteitengebieden van EURES op nationaal niveau als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de verordening.

Artikel 3

Mevrouw Irma Vijverberg (Manager NCO) en de heer Harry van den Berg (Business Adviseur NCO) worden aangewezen als vertegenwoordigers van het nationale coördinatiebureau in de coördinatiegroep, bedoeld in artikel 14 van de verordening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 augustus 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina