Beleidsregel aanwijzing beschermde cultuurgoederen 2016

Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2016, nr. 895120, houdende de omgang met de bevoegdheid tot het aanwijzen van cultuurgoederen of verzamelingen als beschermd cultuurgoed of beschermde verzameling, bedoeld in artikel 3.7, eerste en tweede lid, van de Erfgoedwet (Beleidsregel aanwijzing beschermde cultuurgoederen 2016)

Artikel 1. Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

Deze beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de minister gebruik maakt van de bevoegdheid tot het aanwijzen van cultuurgoederen of verzamelingen in particulier bezit als beschermd cultuurgoed of beschermde verzameling, bedoeld in artikel 3.7, eerste en tweede lid, van de wet.

Artikel 3. Aanwijzing uitsluitend in spoedeisend geval

  • 1 De minister wijst uitsluitend een cultuurgoed aan als beschermd cultuurgoed in een spoedeisend geval.

  • 2 De minister wijst uitsluitend een verzameling aan als een beschermde verzameling in een spoedeisend geval.

  • 3 Onder een spoedeisend geval wordt in elk geval begrepen de situatie dat een cultuurgoed of een verzameling, die voldoet aan de inhoudelijke criteria, bedoeld in artikel 3.7, vierde lid van de wet, op het punt staat voorgoed naar het buitenland te worden uitgevoerd.

Artikel 4. Overgangsrecht

Artikel 3 is niet van toepassing op de bij de minister vóór 1 juli 2016 bekende dossiers.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing beschermde cultuurgoederen 2016.

Deze beleidsregel zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina