Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM-band 2016

Geldend van 31-08-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 19 augustus 2016, nr. WJZ/16125462, inzake verlengbaarheid van de vergunningen voor commerciële radio-omroepen voor de AM-band

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

Artikel 1

De vergunningen voor commerciële radio in de middengolfband, genoemd in kolom 1 van tabel 1, zijn om redenen van bevordering van de overgang van analoge naar digitale techniek als bedoeld in artikel 18, tweede lid, aanhef en onder b, van het Frequentiebesluit 2013, verlengbaar.

Tabel 1 Verlengbare vergunningen

Kavel

Dossiernummer

Kavel C01

5055336

Kavel C02

5055337

Kavel C06

5055341

Kavel C10

5055345

Kavel C12

6165319

Artikel 2

Een vergunning als bedoeld in artikel 1 is verlengbaar voor een vaste periode die aanvangt op 1 september 2017 en loopt tot en met 31 augustus 2022.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM-band 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 augustus 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. : Wijzigingen te verlengen vergunningen commerciële radio-omroepen voor de AM-band

De artikelen behorende bij de vergunningen, bedoeld in artikel 1 van het besluit, worden telkens als volgt gewijzigd:

A.

In de artikelen vervalt telkens de zinsnede ‘, Landbouw en Innovatie’.

B.

In artikel 1, onder b, vervalt de zinsnede ‘als bedoeld in artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet’.

C.

Aan artikel 2, eerste lid, wordt de volgende volzin toegevoegd:

Het object van deze vergunning is op 1 september 2017 gelijk aan het recht van de vergunninghouder om dat deel van het voor middengolfomroep bestemde spectrum te gebruiken dat ten hoogste met inachtneming van de in de bijlage opgenomen technische parameters, zoals deze luiden op 31 augustus 2017, gerealiseerd kan worden.

D.

In het laatste artikel wordt ‘31 augustus 2017’ vervangen door: 31 augustus 2022.

Terug naar begin van de pagina