Regeling Algemene Vergunning NL009

Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-10-2016 t/m 30-07-2021

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 juli 2016, nr. MinBuZa.2016.387662, houdende invoering van een algemene vergunning voor levering van militaire goederen aan partijen aangesloten bij goedgekeurde overeenkomsten in het kader van het F-35 Lightning II programma (Regeling Algemene Vergunning NL009)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6a, eerste en tweede lid, 6b, 13, eerste en tweede lid, 17, artikel 20, eerste en tweede lid, 25, tweede lid, en 26, van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Algemene Vergunning NL009: een algemene doorvoervergunning, een algemene uitvoervergunning of een algemene overdrachtsvergunning;

 • besluit: het Besluit strategische goederen;

 • EORI-nummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 18, van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

 • gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen: de lijst van goederen waarop Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is;

 • inspecteur: de Algemeen Directeur Belastingdienst/Douane;

 • de Minister: de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

 • overeenkomst: een rechtsgeldige Technical Assistance Agreement (TAA), Manufacturing License Agreement (MLA) of Warehouse Distribution Agreement (WDA) die is goedgekeurd door het Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) van het Departement of State van de Verenigde Staten van Amerika.

§ 2. Algemene Vergunning NL009

Artikel 2

 • 1 Binnen de in de artikelen 3 en 4 genoemde reikwijdte geldt de Algemene Vergunning NL009.

 • 2 Aan de Algemene Vergunning NL009 zijn de in artikel 5 genoemde voorschriften verbonden.

§ 3. Reikwijdte

Artikel 3

De Algemene Vergunning NL009 is uitsluitend van toepassing op doorvoer, uitvoer of overdracht waarop een overeenkomst tussen een beschikkingsbevoegde en een ontvanger betrekking heeft.

Artikel 4

De Algemene Vergunning NL009 is uitsluitend van toepassing indien de beschikkingsbevoegde, degene die voor hem de douaneformaliteiten verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert, beschikt over een geldig registratienummer op grond van een verzoek tot registratie als bedoeld in de artikelen 6b, 17 of 26 van het besluit.

§ 4. Voorschriften

Artikel 5

Aan het gebruik van de Algemene Vergunning NL009 zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • a. bij elke levering wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar een omschrijving vermeld van de door te voeren, uit te voeren of over te dragen goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

 • b. bij elke doorvoer, uitvoer of overdracht wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar vermeld:

  • het registratienummer en, indien de geregistreerde hierover beschikt, het EORI-nummer;

  • het land van herkomst en eindbestemming;

  • NL009.

§ 5. Verzoek tot registratie en melding

Artikel 6

 • 1 Een beschikkingsbevoegde, degene die voor hem de douaneformaliteiten verricht, of indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert, dient een verzoek tot registratie en een melding als bedoeld artikel 6b, 17 of 26 van het besluit ten minste twee weken voor het eerste gebruik van de Algemene Vergunning NL009 schriftelijk in bij de inspecteur.

 • 2 Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de beschikkingsbevoegde en, indien de beschikkingsbevoegde hierover beschikt, het EORI-nummer.

 • 3 De melding bevat in ieder geval de voorgenomen datum van het eerste gebruik van de Algemene Vergunning NL009.

§ 6. Rapportage

Artikel 7

De geregistreerde gebruiker of beschikkingsbevoegde rapporteert aan de inspecteur binnen twee maanden na afloop van elk half kalenderjaar over het gebruik van de Algemene Vergunning NL009, door middel van een overzicht waarin de volgende informatie staat:

 • a. een omschrijving van de onder de Algemene Vergunning NL009 doorgevoerde, uitgevoerde of overgedragen militaire goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen en de waarde die deze vertegenwoordigen;

 • b. het identificatienummer van de TAA, MLA of WDA waarin de transactie is overeengekomen;

 • c. de datum van de levering;

 • d. het land van herkomst en van eindbestemming en, indien bekent, de naam en het adres van de ontvanger en eindgebruiker van de militaire goederen.

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 8

De Algemene Vergunning NL009 mag niet langer worden gebruikt indien de geregistreerde gebruiker of beschikkingsbevoegde door de Minister in kennis zijn gesteld dat geïntegreerde buitenlandpolitieke- of veiligheidsafwegingen zich verzetten tegen voortgezet gebruik van de Algemene Vergunning NL009. Een kennisgeving om die redenen kan te allen tijde plaatsvinden.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Algemene Vergunning NL009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Naar boven