Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016

Geldend van 21-12-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 augustus 2016, nr. WJZ / 16122672, inzake verlengbaarheid van de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 18, tweede lid, aanhef en onder b, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

Artikel 1

De vergunningen voor de niet-landelijke commerciële radio in de FM-band, genoemd in kolom 1 van tabel 1 zijn verlengbaar om redenen van bevordering van de overgang van analoge naar digitale techniek als bedoeld in artikel 18, tweede lid, aanhef en onder b, van het Frequentiebesluit 2013.

Tabel 1 verlengbare vergunningen

Kavel

Dossiernummer

B01

5055310

B02

5055311

B03

5055312

B04

5055313

B05

5055314

B06

5055315

B07

5055316

B08

5055317

B09

5055318

B10

5055319

B11

5055320

B12

5055321

B13

5055322

B14

5055323

B15

5055324

B16

5055325

B17

5055326

B18

5055327

B19

5055328

B20

5055329

B21

5055330

B22

5055331

B23

5055332

B24

5055333

B25

5055334

B26

5055335

B28

6165305

B29

6165306

B30

6165307

B32

6165309

B33

6165310

B34

6165311

B35

6165312

B36

6165313

B37

6165314

B38

6815850

Artikel 2

Een vergunning als bedoeld in artikel 1 is verlengbaar voor een vaste periode die aanvangt op 1 september 2017 en loopt tot en met 31 augustus 2022.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 augustus 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. Wijziging te verlengen vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band

Artikel I

De artikelen behorend bij de vergunningen, bedoeld in artikel 1 van het besluit, behoudens de vergunning voor kavel B38, worden als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 1, onderdeel b vervalt de zinsnede ‘als bedoeld in artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet’.

B.

Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van artikel 1, onderdeel h, wordt aan artikel 1 de volgende definitie toegevoegd:

 • i. regiogericht programma-element: een afzonderlijk gedeelte van een radioprogramma dat in het bijzonder gericht is op het gebied waarvoor het programma is bestemd.

C.

De zinsnede ‘het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’ wordt telkens vervangen door: ‘het ministerie van Economische Zaken’ en ‘Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’ wordt telkens vervangen door: Minister van Economische Zaken.

D.

Aan artikel 2, tweede lid, wordt de volgende volzin toegevoegd:

Op frequenties die hetzelfde SFN-ID hebben en gemarkeerd zijn als gesynchroniseerd of als netgebonden, zendt de vergunninghouder, behoudens reclame, hetzelfde radioprogramma uit.

E.

Aan artikel 4 worden de volgende leden toegevoegd:

 • 4. De vergunninghouder houdt een administratie bij waaruit blijkt dat hij op de dag van uitzending ten minste het percentage als bedoeld in het eerste lid haalt, welke regiogerichte programma-elementen hiertoe meetellen, de onderbouwing daarvan en wat de duur van die regiogerichte programma-elementen is.

 • 5. De vergunninghouder bewaart de administratie, bedoeld in het vierde lid, ten minste acht weken gerekend vanaf de dag waarop de uitzending heeft plaatsgevonden.

F.

In het laatste artikel wordt de zinsnede ‘31 augustus 2017’ vervangen door: 31 augustus 2022.

Artikel II

De artikelen behorend bij de vergunning voor kavel B38, worden als volgt gewijzigd:

A.

Aan artikel 2, tweede lid, wordt de volgende volzin toegevoegd:

Op frequenties die hetzelfde SFN-ID hebben en gemarkeerd zijn als gesynchroniseerd of als netgebonden, zendt de vergunninghouder, behoudens reclame, hetzelfde radioprogramma uit.

B.

In het laatste artikel wordt de zinsnede ‘31 augustus 2017’ vervangen door: 31 augustus 2022.

Artikel III

 • 1. Onder punt 2 Gegevens t.b.v. zendsystemen als opgenomen in de bijlagen behorend bij artikel 2, tweede en derde lid, van de vergunningen, bedoeld in artikel 1 van het besluit, wordt ‘gesynchroniseerd’ telkens vervangen door: netgebonden.

 • 2. Het eerste lid is van toepassing ten aanzien van een frequentie:

  • a. die na vergunningverlening door middel van een wijziging van die vergunning is verleend, en

  • b. waarmee het niet-gesynchroniseerd uitzenden volgens de zerobaseplanningsnorm niet leidt tot een verkleining van het theoretische verzorgingsgebied (groen gebied), behorende bij de betreffende vergunning.

 • 3. Het eerste lid is evenzeer van toepassing ten aanzien van een oorspronkelijk verleende frequentie1 die gesynchroniseerd is met een frequentie als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien het niet-gesynchroniseerd uitzenden van die frequentie volgens de zerobaseplanningsnorm niet leidt tot een verkleining van het theoretische verzorgingsgebied (groen gebied), behorende bij de betreffende vergunning.

Artikel IV

 • 1. Onder punt 2 Gegevens t.b.v. zendsystemen als opgenomen in de bijlagen behorend bij artikel 2, tweede en derde lid, van de vergunningen, bedoeld in artikel 1 van het besluit, vervalt telkens ‘gesynchroniseerd’.

 • 2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing ten aanzien van frequenties waarvoor geldt dat:

  • a. ‘gesynchroniseerd’ niet ingevolge artikel III wordt vervangen, en

  • b. het niet-gesynchroniseerd uitzenden volgens de zerobaseplanningsnorm niet leidt tot een verkleining van het theoretische verzorgingsgebied (groen gebied) van de betreffende frequenties.

Artikel V

 • 1. Onder punt 2 Gegevens t.b.v. zendsystemen als opgenomen in de bijlage behorend bij artikel 2, tweede en derde lid, van de vergunningen, bedoeld in artikel 1 van het besluit, wordt, voor zover het betrokken cluster van frequenties nog geen uniek SFN ID heeft, het nummer behorend bij SFN ID gewijzigd in een uniek SFN ID voor elk cluster van frequenties die ingevolge de zerobase planningsnorm met elkaar gesynchroniseerd dienen te worden om een verkleining van het theoretische verzorgsgebied (groene gebied) te voorkomen.

 • 2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing op frequenties waarop de artikelen III en IV niet van toepassing zijn.

Artikel VI

 • 1. Onder punt 2 Gegevens t.b.v. zendsystemen als opgenomen in de bijlage behorend bij artikel 2, tweede en derde lid, van de vergunningen, bedoeld in artikel 1 van het besluit, wordt, voor zover dit nog niet geval is, het nummer behorend bij SFN ID gewijzigd in een uniek SFN ID voor het samenstel van de oorspronkelijk vergunde frequentie en de frequenties die met die frequentie netgebonden zijn en die tevens door middel van een wijziging van die vergunning zijn verleend.

 • 2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing op frequenties waarop artikel III van toepassing is.

 1. Een frequentie als opgenomen in een bekendmakingsbesluit als bedoeld in artikel 3 Frequentiebesluit (oud) of artikel 3.10 van de Telecommunicatiewet.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina