Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)

Geldend van 19-08-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 augustus 2016, nr. IENM/BSK-2016/165661, houdende verlening mandaat en machtiging aan de Autoriteit Consument en Markt ter uitvoering van artikel 96a, eerste lid, van de Spoorwegwet

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Autoriteit Consument en Markt daterend van 20 juli 2016;

BESLUIT:

Artikel 1

De Autoriteit Consument en Markt, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, wordt mandaat en machtiging verleend tot het vragen van de gegevens en inlichtingen en het bepalen van de termijn, bedoeld in artikel 96a, eerste lid, van de Spoorwegwet.

Artikel 2

De Autoriteit Consument en Markt kan met betrekking tot haar bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer ambtenaren werkzaam voor haar organisatie.

Artikel 3

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze:

gevolgd door functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie mandaat, ondermandaat of machtiging is verleend.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina