Besluit houdende vergoeding voorzitter en leden bezwaaradviescommissie Referendumcommissie

Geldend van 17-08-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 augustus 2016, nr. 2016-0000471252, houdende vergoeding van de voorzitter en leden van de bezwaaradviescommissie Referendumcommissie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gezien het besluit van de Referendumcommissie van 5 februari 2016 tot instelling van een bezwaaradviescommissie (Stcrt. 2016, 7176);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De voorzitter en fungerend voorzitter van de bezwaaradviescommissie referendumcommissie ontvangt per vergadering een vergoeding van 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

  • 3 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als een vergadering beschouwd twee of meer vergaderingen die op dezelfde dag vallen.

  • 4 Daar waar een advies van de commissie geheel buiten een hoorzitting als bedoeld onder het eerste lid tot stand komt, bedraagt de vergoeding de helft van het op grond van het eerste en tweede lid te vergoeden bedrag. Dit geldt ook, voor zover een lid een hoorzitting niet heeft bijgewoond, maar aan de totstandkoming van een advies wel zijn noodzakelijk zijnde bijdrage heeft geleverd.

Artikel 2

De voorzitter en de andere leden van de bezwaaradviescommissie referendumcommissie ontvangen een vergoeding van reiskosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 13 februari 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Referendumcommissie.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

R. Bagchus

Directeur democratie en burgerschap

Terug naar begin van de pagina