Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014–2016 ’Vaststelling begeleidingsbehoefte in de praktijk’

Geldend van 16-08-2016 t/m heden

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014–2016 ’Vaststelling begeleidingsbehoefte in de praktijk’

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Vaststelling begeleidingsbehoefte in de praktijk’ zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.

 • 2 Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.

 • 3 Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 160.000,–

 • 4 Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 2

Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 15 augustus 2016 tot uiterlijk maandag 12 september 2016 17.00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 3 oktober 2016 tot uiterlijk maandag 24 oktober 2016 17.00 uur worden ingediend.

Artikel 3

De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013’ (Stct 2013 – nr. 29611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Markplaats.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014–2016 ’Vaststelling begeleidingsbehoefte in de praktijk’.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 28 juli 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Bijlage: Themabesluit subsidiethema ‘Vaststellen begeleidingsbehoefte in de praktijk’

In 2014 heeft UWV een subsidiethema opengesteld om te bepalen welke aspecten onderscheiden moeten worden om een indicatie voor begeleidingsbehoefte vast te stellen en hoe deze aspecten vastgesteld kunnen worden. Dit onderzoek heeft geleid tot de handreiking ‘Aspecten vaststellen begeleidingsbehoefte’, een lijst van 21 aspecten die van belang zijn bij het vaststellen van de begeleidingsbehoefte (terwijl er nog geen werkplek bekend is) en de bijbehorende definities van die aspecten.

De handreiking is besproken in een sessie met een groep arbeidsdeskundigen, afkomstig uit diverse organisaties als gemeenten, sw-bedrijven, jobcoachorganisaties, etc.. Ten aanzien van de inhoud en toepasbaarheid van de handreiking werd geconcludeerd dat deze waardevolle elementen bevat. Er waren echter ook wensen ten aanzien van het verder ontwikkelen van de handreiking.

Om te komen tot een eenduidige beoordeling van begeleidingsbehoefte door de diverse instanties die zich met begeleidingsbehoefte bezig houden (zoals gemeenten, jobcoachorganisaties, UWV, e.d.) is verder onderzoek nodig.

Levert een periode begeleiding op specifieke aspecten een verhoogd arbeidsvermogen op, op termijn? De klant is gebaat bij een goede inschatting, op de juiste gronden, om een mislukte werkhervatting te voorkomen en om op de juiste aspecten begeleidingsbehoefte te diagnosticeren. Daarnaast is er behoefte aan inzicht welke aspecten uit de handreiking een tijdelijke begeleiding behoeven en welke aspecten een blijvende begeleiding vereisen, met andere woorden: welke aspecten zijn goed coachbaar en welke niet.

Op dit moment is er onvoldoende kennis over hoe de begeleidingsbehoefte in de praktijk wordt vastgesteld en of de ontwikkelde handreiking daarbij van toegevoegde waarde is. Daarnaast zijn instanties die zich met begeleidingsbehoefte bezig houden ermee gediend dat de juiste klanten geselecteerd worden voor een haalbare werkhervatting. Of zij hier in de praktijk in slagen en of de ontwikkelde handreiking daarbij van toegevoegde waarde kan hebben is op dit moment niet bekend. Met dit subsidiethema wil UWV een bijdrage leveren aan dit hiaat aan kennis.

Gezien het eerder geschetste onderzoekhiaat zou onderzoek binnen dit subsidiethema zich kunnen richten op het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Wat zijn de ervaringen van klantadviseurs, jobcoaches en arbeidsdeskundigen tot nu toe met het vaststellen van de begeleidingsbehoefte, welke knelpunten ervaren zij?

 • Is de handreiking ‘Aspecten vaststellen begeleidingsbehoefte’ volgens klantadviseurs, jobcoaches en arbeidsdeskundigen bruikbaar in de praktijk? Waarom wel, waarom niet? En op welke onderdelen wel of niet?

 • Welke informatiebronnen gebruiken klantadviseurs, jobcoaches en arbeidsdeskundigen om de aspecten van begeleidingsbehoefte vast te stellen?

 • Welke aspecten van de handreiking kunnen op (korte) termijn leiden tot een vermindering van begeleidingsbehoefte en welke niet?

 • Hoe ervaren klantadviseurs, jobcoaches, arbeidsdeskundigen en cliënten nut en bruikbaarheid van de adviezen t.a.v. begeleidingsbehoefte volgend uit de handreiking?

 • Leveren de adviezen, volgend uit de handreiking, een juiste diagnose van begeleidingsbehoefte op bij een daadwerkelijk match van de klant met werkhervatting in de praktijk?

 • Welke noodzakelijke en wenselijke aanpassingen zijn er ten aanzien van de ontwikkelde handreiking? Is deze toereikend of is verdere ontwikkeling noodzakelijk?

UWV houdt nadrukkelijk de optie open om andere vragen dan bovenstaande voorbeelden mee te nemen in het onderzoeksvoorstel, mits deze passen in de hierboven genoemde doelstellingen van dit subsidiethema. Andere (innovatieve) kennisvragen worden beoordeeld in het kader van die doelstellingen.

De volledige startnotitie is te raadplegen via UWV Marktplaats.

Terug naar begin van de pagina