Ondermandaatbesluit sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Geldend van 10-11-2016 t/m heden

Besluit van het hoofd van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 9 augustus 2016, nr. 790562, houdende verlening van ondermandaat aan onder het hoofd van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid ressorterende functionarissen (Ondermandaatbesluit sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Het hoofd van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 en artikel 1 van het Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016;

Besluit:

Artikel 1

Van het aan het hoofd van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid verleende ondermandaat, bedoeld in artikel 1 van het Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016, wordt ondermandaat verleend aan de Strategisch raadadviseur, belast met de coördinatie van de behandeling van juridische procedures, en de Juridisch Adviseur, werkzaam bij de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid.

Artikel 2

Van het aan het hoofd van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid verleende ondermandaat, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van het Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016, wordt ondermandaat verleend aan de Juridisch ondersteuner van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid voor de afdoening van correspondentie van procedurele aard, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

  • a. de bevestiging omtrent de ontvangst van een binnengekomen brief en de uitnodiging om een geconstateerd verzuim te herstellen;

  • b. de uitnodiging om in het kader van een aanvraag-, klacht- of bezwaarschriftprocedure te worden gehoord;

  • c. de mededeling dat de beslistermijn wordt verlengd of opgeschort;

  • d. de toezending van stukken aan de rechter, met inbegrip van de stukken die worden overgelegd met een beroep op artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3

De volgende besluiten worden ingetrokken:

  • a. het besluit van het hoofd van de Sector Juridische Zaken, tevens Juridisch Adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van 19 augustus 2015, nr. 675109, houdende verlening van ondermandaat voor de behandeling van juridische procedures;

  • b. het besluit van het hoofd van de Sector Juridische Zaken, tevens Juridisch Adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van 19 augustus 2015, nr. 675114, houdende verlening van ondermandaat voor de afdoening van correspondentie in juridische procedures.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het hoofd van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

,

K. Werkhorst

Terug naar begin van de pagina