Besluit verlenen P-mandaat aan functionarissen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Geldend van 17-08-2016 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2016, kenmerk 988404-152927-OBP, tot wijziging van het besluit van 24 augustus 2015, kenmerk 823000-140345-OBP, houdende het verlenen van P-mandaat aan functionarissen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007;

Besluit:

Artikel I

Aan de directeur van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, wordt mandaat verleend inzake alle te nemen personele besluiten met betrekking tot medewerkers van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Aan de hoofden van de direct onder de directeur ressorterende organisatie-eenheden wordt mandaat verleend inzake alle te nemen personele besluiten met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Hiervan zijn uitgezonderd de personele besluiten die zijn voorbehouden aan de Secretaris-Generaal en de plv. Secretaris-Generaal op grond van de Mandaatregeling Personele Aangelegenheden VWS 2007.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina