Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016

[Regeling vervallen per 05-04-2019.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 10-08-2016 t/m 04-04-2019

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13 van het Bestuursreglement Kansspelautoriteit door de raad van bestuur en de directeur van de Kansspelautoriteit van 1 juni 2016, kenmerk 00.073.934

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op de kansspelen;

 • b. Kansspelautoriteit: Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33 van de wet;

 • c. raad: raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de wet;

 • d. minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • e. voorzitter: degene die als voorzitter van de raad is benoemd door de minister;

 • f. bestuurslid: degene die als lid van de raad is benoemd door de minister;

 • g. directeur: degene die is belast met de dagelijkse leiding van de Kansspelautoriteit;

 • h. afdelingshoofd: functionaris belast met de leiding van een dienstonderdeel als bedoeld in artikel 2;

 • i. medewerkers: personeel in dienst van de Kansspelautoriteit of daar als gedetacheerde werkzaam.

Artikel 2. Organisatie

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

 • 1 De Kansspelautoriteit bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de afdeling Toezicht en Consument;

  • b. de afdeling Toezicht en Aanbieder;

  • b. de afdeling Handhaving;

  • c. de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling;

  • d. de afdeling Bedrijfsvoering.

 • 2 De afdeling Toezicht en Consument is belast met het verlenen van en toezicht op vergunningen voor kansspelen op grond van titel I tot en met titel V van de wet, met uitzondering van artikel 3 van de wet, voorzover dit incidentele kansspelen betreffen. Daarnaast is deze afdeling belast met het informeren en voorlichten van consumenten en coördineert zij werkzaamheden op het gebied van verslavingspreventie. Bovendien verzorgt zij de interne en externe communicatie.

 • 3 De afdeling Toezicht en Aanbieder is belast met het verlenen van en toezicht op vergunningen voor kansspelen op grond van titel VA van de wet alsmede vergunningen zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, voorzover dit incidentele kansspelen betreffen. Daarnaast controleert zij de betrouwbaarheid van de kansspelaanbieders en de eerlijkheid van de kansspelen.

 • 4 De afdeling Handhaving draagt zorg voor het algemene handhavingsbeleid ten aanzien van illegale kansspelaanbieders en legale kansspelaanbieders die relevante wet- en regelgeving overtreden. Daarnaast is deze afdeling belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door kansspelaanbieders.

 • 5 De afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling behandelt en adviseert bij primaire besluiten zoals sanctiebesluiten en besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Zij draagt zorg voor de behandeling van bezwaarprocedures alsmede vertegenwoordigt zij de Kansspelautoriteit in beroep- en hoger beroepszaken. De afdeling bevordert de ontwikkeling van de Kansspelautoriteit op het gebied van internationale samenwerking, deskundigheid, innovatie, informatiemanagement en risicogestuurd toezicht.

 • 6 De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de bedrijfsprocessen van de Kansspelautoriteit op het gebied van financiën, ICT, HRM, (vergunningen)administratie, informatievoorziening, huisvesting, facilitaire zaken en secretariële ondersteuning. Daarbij gaat het zowel om het faciliteren van de reguliere bedrijfsprocessen als om het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de raad van bestuur, de directeur en de afdelingsmanagers met betrekking tot (de inrichting van) de bedrijfsvoering.

 • 7 Voor werkzaamheden die niet bij een van de dienstonderdelen zijn belegd, bepaalt de directeur welk dienstonderdeel deze werkzaamheden uitvoert.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

 • 1 De directeur is ambtelijk verantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen.

 • 2 De afdelingshoofden van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen kunnen elkaar vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 4. Mandaat en ondermandaat

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

 • 1 De raad verleent met betrekking tot de volgende bevoegdheden mandaat aan de voorzitter:

  • a. opleggen, wijzigen of intrekken van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang;

  • b. beslissen op een verzoek om toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 5:31a van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c. ondertekenen van door de raad genomen besluiten.

  • d. het verlenen van ondermandaat met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in de onderdelen a tot en met c.

 • 2 De voorzitter verleent met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in het eerste lid, onder a tot en met c, ondermandaat aan de overige bestuursleden om bij zijn afwezigheid of ontstentenis deze bevoegdheden uit te oefenen.

 • 4 De directeur verleent met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in het derde lid, onder a tot en met g, i, k, voor zover het de overige medewerkers van de dienstonderdelen betreft, m tot en met t, ondermandaat aan de hoofden van de dienstonderdelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 5. Volmacht

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

 • 1 De voorzitter van de raad is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 200.000,– inclusief btw.

 • 2 De directeur is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 100.000,– inclusief btw.

 • 3 Het hoofd bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 50.000,– inclusief btw.

 • 4 De directeur en de hoofden van de dienstonderdelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn gevolmachtigd tot het afgeven van een prestatieverklaring ten aanzien van een geleverde dienst.

Artikel 6. Machtiging

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

 • 1 De directeur is gemachtigd tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 7. Vertegenwoordiging in rechte

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

De directeur en het hoofd en de juristen van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling zijn bevoegd de raad te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Artikel 8. Hoorzittingen

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

Het horen van belanghebbenden in het kader van de behandeling van een bezwaarschrift geschiedt onder leiding van een jurist van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling of een daartoe benoemde externe voorzitter, tenzij daarvoor een adviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht is ingesteld.

Het horen vindt niet in het openbaar plaats.

Artikel 9. Informatieplicht

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

De functionaris aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend, heeft een informatieplicht jegens degene die het mandaat, volmacht of machtiging heeft gegeven.

Artikel 10. Ondertekening

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

Een door of namens de raad ondertekend document vermeldt aan het slot de afsluiting volgens het model dat is opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 11. Geschillen

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

Bij een geschil over de uitleg van dit besluit beslist de voorzitter.

Artikel 13. Citeertitel

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juni 2016.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

,

J.J.H. Suyver

Bijlage Model ondertekening als bedoeld in artikel 10

[Regeling vervallen per 05-04-2019]

 • 1. Besluiten van de raad worden, voor zover zij niet zijn gemandateerd aan de voorzitter of de directeur, ondertekend door de voorzitter en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  [handtekening van de voorzitter,

  diens naam]

 • 2. Besluiten van de raad die aan de voorzitter zijn gemandateerd worden door de voorzitter namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van het bestuurslid,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 3. Besluiten van de raad die zijn ondergemandateerd aan een bestuurslid worden door het bestuurslid namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van het bestuurslid,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 4. Besluiten van de raad die aan de directeur zijn gemandateerd worden door de directeur namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van de directeur,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 5. Besluiten van de raad die aan de directeur zijn gemandateerd en door hem aan een functionaris zijn ondergemandateerd worden door de functionaris namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  de directeur,

  namens deze,

  [handtekening van de functionaris,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 6. Een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  • a. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam]

  • b. bij volmacht aan de voorzitter:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • c. bij volmacht aan directeur:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de directeur,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • d. bij doorverlenen volmacht directeur aan functionaris:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   de directeur,

   voor deze,

   [handtekening van de functionaris,

   diens naam,

   functieaanduiding]

Naar boven