Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016

Geldend van 30-07-2016 t/m heden

Besluit van het College van procureurs-generaal van 5 juli 2016, nr. PaG /17521, houdende verlening van ondermandaat en het doorgegeven van volmacht en machtiging ten aanzien van beheeraangelegenheden aan de hoofden van de arrondissementsparketten, het landelijk parket, het functioneel parket, het parket centrale verwerking openbaar ministerie en het ressortsparket, en aan de directeuren van het parket-generaal en de dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie (Mandaatregeling College van procureurs-generaal, beheer OM 2016).

Artikel 2

 • 1) Elke procureur-generaal is afzonderlijk gemachtigd invulling te geven aan het mandaat.

 • 2) Van het mandaat wordt ten aanzien van de beheeraangelegenheden die hun parket of dienstonderdeel betreffen, ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur van het parket-generaal;

  • b. de hoofden van de arrondissementsparketten;

  • c. het hoofd van het landelijk parket;

  • d. het hoofd van het functioneel parket;

  • e. het hoofd van het ressortsparket;

  • f. het hoofd van het parket centrale verwerking openbaar ministerie (CVOM);

  • g. de directeur van de dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie (DVOM);

Artikel 3

Als hoofd van dienst respectievelijk als bevoegd gezag in de zin van het ARAR worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 5

Aan het College van procureurs-generaal blijft voorbehouden:

Artikel 6

Aan de directeuren bedrijfsvoering wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend om besluiten te nemen, stukken af te doen en brieven te ondertekenen voor zover deze de bestedingen en de uitputting van de budgetten betreffen van het parket of dienstonderdeel waaraan de directeur bedrijfsvoering verbonden is. Daaronder wordt tevens verstaan het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met DVOM en de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 7

De Mandaatregeling College van procureurs-generaal, beheer OM 2013, nr. PaG /16669, wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Artikel 4 treedt op een nader te bepalen tijdstip bij separaat besluit in werking.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 ligt bij het Openbaar Ministerie ter inzage.

Het College van procureurs-generaal,

Bijlage 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Terug naar begin van de pagina