Besluit beperking openbaarheid inventarisnummer 6000 archief Ministerraad over de periode 1823–1990, nummer archiefinventaris 2.02.05.02

Geldend van 02-08-2016 t/m heden

Besluit van 19 juli 2016, houdende het stellen van een beperking aan de openbaarheid van inventarisnummer 6000 van het archief van de Ministerraad over de periode 1823–1990, nummer archiefinventaris 2.02.05.02

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het belang van Staat is het inventarisnummer 6000 beperkt openbaar tot 1 januari 2041.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Den Haag, 19 juli 2016

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

de algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina