Besluit toepassing hardheidsclausule vaststelling aanslag diergezondheidsheffing 2015 en 2016

[Regeling vervallen per 28-03-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]
Geldend van 28-07-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 juni 2016, nr. DGAN/DAD/16098692, houdende toepassing van de hardheidsclausule bij de vaststelling van de aanslag diergezondheidsheffing 2015 en 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Overwegingen:

Gebleken is dat de oplegging van aanslagen voor de diergezondheidsheffing voor 2015 en 2016 met onverkorte toepassing van de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit heffing preventie dierziekten in sommige gevallen leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Dit doet zich voor bij houders van pluimvee die in 2013 en 2014 een koppel hadden opgezet op het bedrijf waarvan de dieren een deel van 2015, geheel 2015, of een deel van 2016 nog op het bedrijf van de houder verbleven, en welke houders in 2013 of voor 31 december 2014 aan het Productschap Pluimvee en Eieren een heffing op grond van de artikelen 3 tot en met 11 van de Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2013 of de artikelen 3 tot en met 11 van de Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2014 hebben betaald.

Aan deze onbillijkheden kan worden tegemoetgekomen door, met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, op de definitieve aanslag voor de diergezondheidsheffing voor 2015, respectievelijk voor 2016, voor elk van de bovenbedoelde houders een overeenkomstig dit besluit vast te stellen bedrag in mindering te brengen.

Gelet op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in samenhang met artikel 93, tweede en derde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-03-2018]

Op de aanslag diergezondheidsheffing voor het kalenderjaar 2015 en 2016, die geheven wordt met toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit heffing preventie dierziekten, wordt voor pluimveehouders die in 2015 en 2016 dieren hielden die als koppel in 2013 of 2014 waren opgezet een bedrag in mindering gebracht dat volgens de volgende formule wordt berekend:

(A/B)*C*D,

waarin:

Artikel 2

[Vervallen per 28-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juni 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina