Regeling verstrekken bijdrage festivalorganisaties die door onvoorziene weeromstandigheden [...] Fonds’), Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Geldend van 27-07-2016 t/m heden

Regeling verstrekken bijdrage festivalorganisaties die door onvoorziene weeromstandigheden in financiële nood komen (‘Slecht Weer Fonds’), Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Inleiding

Het ‘Slecht Weer Fonds’ (SWF) is een revolverend fonds waaruit festivalorganisaties die een tekort hebben opgelopen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden een bijdrage kunnen krijgen. Te denken valt aan tegenvallende eigen inkomsten vanwege het wegblijven van bezoekers of tegenvallende horeca-inkomsten of extra kosten voor maatregelen die moeten worden genomen om festival doorgang te kunnen laten vinden (huur materiaal, extra beveiligingsmaatregelen). Uitgangspunt is dat de bijdrage moet worden terugbetaald als de financiële positie van de organisatie dat toelaat.

Het SWF is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten en staat open voor festivals in alle kunstvormen die gefinancierd worden door het Ministerie van OCW of een van de rijkscultuurfondsen.

Het SWF is ingesteld omdat onverwachte weersomstandigheden voor een festival, vanwege de beperkte tijdspanne, een relatief grote impact hebben. Het SWF voorkomt dat festivalorganisaties een deel van hun middelen moeten reserveren voor het dekken van risico's, wat ten koste gaat van hun artistieke-inhoudelijke activiteiten.

Doel

Het doel van het SWF is om te voorkomen dat de continuïteit van een festival in gevaar komt. Het SWF is niet bedoeld om verantwoordelijkheden van het festival over te nemen, de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie blijft centraal staan.

Vereisten

Een bijdrage wordt alleen verstrekt als:

  • 1. de festivalorganisatie als festival gesubsidieerd wordt door OCW of door een van de rijkscultuurfondsen voor een periode van minimaal drie jaar;

  • 2. aannemelijk is dat het tekort te wijten is aan onvoorziene weersomstandigheden;

  • 3. door het tekort de continuïteit van het festival gevaar loopt;

  • 4. de schade niet door een verzekering wordt gedekt (zoals schade aan eigendommen, schade van bezoekers etc.) en

  • 5. er een herstelplan is dat voldoende uitzicht geeft op continuïteit van het festival.

Bedragen

Startkapitaal van het SWF is 500.000 euro. Het bedrag wordt revolverend ingezet, wat wil zeggen dat terugbetaalde bedragen terugvloeien in het SWF.

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Niet alleen moet de hoogte realistisch zijn ten opzichte van de gemiddelde jaarbegroting van het festival, ook moet aannemelijk zijn dat de bijdrage kan worden terugbetaald binnen een redelijke termijn. Als het benodigde bedrag niet meer is dan 20% van de gemiddelde jaaromzet en niet meer dan euro 100.000 wordt in beginsel aangenomen dat het bedrag realistisch is. Een festivalorganisatie kan ook een hoger bedrag vragen. Het Fonds Podiumkunsten beoordeelt dan of voldoende aannemelijk is dat de gevraagde bijdrage kan worden terugbetaald.

Vorm

De bijdrage uit het SWF heeft de vorm van een subsidie die dient te worden terugbetaald voor zover de omstandigheden dat toelaten. Het besluit kent twee bestanddelen, de hoogte van het subsidiebedrag en een terugbetalingsvoorstel. Uitgangspunt is terugbetaling in een periode van drie jaar, op verzoek kan het Fonds Podiumkunsten een langere termijn vaststellen. Er is geen rente of andere vergoeding verschuldigd.

Procedure

Festivalorganisaties die aanspraak willen maken op een bijdrage uit het SWF kunnen contact opnemen met het Fonds Podiumkunsten. In overleg wordt dan vastgesteld welke informatie nodig is om het verzoek te kunnen beoordelen. In ieder geval dient informatie te worden verstrekt over de achtergronden van het tekort (omvang, oorzaken) en een herstelplan (inclusief liquiditeitsbegroting) te worden verstrekt die laat zien dat terugbetaling in een periode van drie jaar reëel is. Het Fonds Podiumkunsten kan aanvullende informatie opvragen als dat nodig is om het verzoek goed te kunnen beoordelen.

Tot slot

Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden een bijdrage toekennen hoewel niet voldaan is aan een of meer eisen uit deze regeling, als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan het doel dat deze regeling beoogt.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Fonds Podiumkunsten, d.d. 18 april 2016

Terug naar begin van de pagina