Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2016

[Regeling vervallen per 01-09-2017.]
Geraadpleegd op 01-06-2023.
Geldend van 01-09-2016 t/m 31-08-2017

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2016

De Minister van Defensie;

Gelet op het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

 • 1. Minister:

  de Minister van Defensie;

 • 2. Secretaris-Generaal:

  de Secretaris-Generaal van het ministerie, waaronder mede begrepen de functionaris die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen om bij afwezigheid van de Secretaris-Generaal diens functie waar te nemen;

 • 3. Commandant operationeel commando:

  de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;

 • 4. Hoofd defensieonderdeel:

  zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel i van het AMAR respectievelijk artikel 3, eerste lid onderdeel b van het BARD;

 • 5. Commandant:

  voor de uitvoering van het AMAR, BARD, het BDD, het IBBAD, het IBM en de Verplaatsingskostenregeling defensie wordt onder commandant verstaan de commandant in de bijlagen bij deze regeling, ieder voor de militairen en ambtenaren van zijn bevoegdhedenressort. In afwijking hiervan wordt onder commandant verstaan:

  • de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie voor:

   • defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorend tot het internationaal functiebestand;

   • defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorende tot de Homogene Groep Internationale Samenwerking;

   • defensiepersoneel, niet genoemd in de onderdelen 1° en 2°, dat voor meer dan 30 dagen in het buitenland werkzaam is voor zover tussen het defensieonderdeel en de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie is overeengekomen dat het administratief commando wordt uitgevoerd door dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie;

  • de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied voor defensiepersoneel geplaatst in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba met uitzondering van defensiepersoneel geplaatst bij het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke Marechaussee.

 • 6. Tweede beoordelaar:

  de functionele chef van de eerste beoordelaar;

 • 7. Functionele chef:

  de functionaris die is geplaatst op een arbeidsplaats, zoals vastgelegd in het personeelsinformatiesysteem, waaraan leidinggevende bevoegdheden zijn verbonden. Wanneer deze bevoegdheden zelfstandig worden uitgeoefend door de functionele chef is dit, in de bijlagen als benoemd in artikel 3, verwerkt in de kolom ‘Attributie’. Wanneer de functionele chef een handeling verricht in de selfservice namens de commandant is dit, in de bijlagen als benoemd in artikel 3, verwerkt in de kolom ‘Opmerkingen’.

 • 8. Defensiepersoneel:

  de militair in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel c van het AMAR en de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van het BARD;

 • 9. Geplaatst bij:

  het als gevolg van het toewijzen of opdragen van een andere functie deel uitmaken van een bepaalde eenheid onder de verantwoordelijkheid van een van de defensieonderdelen;

 • 10. Attributie:

  de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid aan het bevoegd gezag;

 • 11. Mandaat:

  de bevoegdheid om in naam van het bevoegd gezag besluiten te nemen;

 • 12. Mandaatgever:

  de functionaris die de aan hem toegekende bevoegdheid mandateert;

 • 13. Gemandateerde:

  de functionaris aan wie een bevoegdheid is gemandateerd.

Artikel 2. Aanwijzing commandant

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

 • 2 Een aangewezen commandant oefent een bevoegdheid slechts uit ten aanzien van onder hem ressorterend personeel voor zover dit personeel niet ressorteert onder een tevens in de betreffende bijlage opgenomen commandant.

 • 3 Indien een te nemen rechtspositioneel besluit betrekking heeft op een militair en een werking heeft die de periode buiten het zendend operationeel commando overschrijdt, dient afstemming plaats te vinden met de personeelsdienst van het zendend operationeel commando alvorens het besluit wordt genomen.

Artikel 3. Mandaatverlening

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

 • 1 Bijlage 1 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Zeestrijdkrachten in mandaat zijn verleend.

 • 2 Bijlage 2 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Landstrijdkrachten in mandaat zijn verleend.

 • 3 Bijlage 3 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Luchtstrijdkrachten in mandaat zijn verleend.

 • 4 Bijlage 4 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Koninklijke Marechaussee in mandaat zijn verleend.

 • 5 Bijlage 5 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Defensie Materieel Organisatie in mandaat zijn verleend.

 • 6 Bijlage 6 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Dienstencentra in mandaat zijn verleend.

 • 7 Bijlage 7 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Bestuursstaf in mandaat zijn verleend.

Artikel 4. Plaatsvervanging

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Bij afwezigheid van de gemandateerde treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid in diens plaats.

Artikel 5. Ondermandaat

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Ondermandaat van de bevoegdheden is enkel toegestaan voor zover dit volgt uit de bijlagen genoemd in artikel 3.

Artikel 6. Bijzondere gevallen

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

De gemandateerde maakt geen gebruik van het aan hem verleende mandaat in de gevallen waarin hij van mening is dat het naasthogere niveau een beslissing dient te nemen of een document dient te ondertekenen.

Artikel 7. Afdoening bezwaarschriften

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

 • 1 Besluiten over bezwaarschriften neemt de gemandateerde één niveau hoger dan de gemandateerde die het besluit in eerste aanleg heeft genomen of een daartoe aangewezen autoriteit.

 • 2 Aan de Hoofddirecteur Personeel wordt mandaat verleend met betrekking tot het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten die zijn genomen door hoofd defensieonderdeel of commandant operationeel commando.

 • 3 In besluiten die op grond van artikel 3 zijn genomen, dient de mogelijkheid van het maken van bezwaar als volgt te worden vermeld:

  Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit (binnen 13 weken voor de militair die zich om dienstredenen in het buitenland bevindt) bij mij bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (JDV), MPC 55A, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: de aanduiding ´bezwaarschrift´, naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheid jegens zichzelf

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

De gemandateerde oefent een aan hem gemandateerde bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin hij die bevoegdheid jegens zichzelf zou moeten uitoefenen. In dat geval wordt de bevoegdheid uitgeoefend door het naasthogere niveau.

Artikel 9. Ondertekening

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

De gemandateerde is gehouden het mandaat in de te nemen beschikking tot uitdrukking te laten komen door opneming van het volgende ondertekeningsblok:

Mandaatgever (geattribueerde)

voor deze

Functie van de betrokken gemandateerde

handtekening

Naam van de gemandateerde

Artikel 10. Intrekking mandaatbesluiten

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Met dit mandaatbesluit vervallen de mandaatbesluiten genoemd in bijlage H, evenals de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2016.

Artikel 12. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2016.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de serie Ministeriele Publicaties van het Ministerie van Defensie en met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage A. behorende bij artikel 2 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Lijst van commandanten bij het Commando Zeestrijdkrachten

Commandant

Bevoegdhedenressort

Commandant Zeestrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Zeestrijdkrachten

Plaatsvervangend commandant Zeestrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Zeestrijdkrachten

Directie Operaties

 

Directeur Operaties CZSK

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Operaties

Bevelvoerend officier van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht, danwel van de Kustwacht voor het Caribisch gebied

Voor defensiepersoneel geplaatst aan boord van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht, danwel van de Kustwacht voor het Caribisch gebied

Hoofd Maritiem Hoofdkwartier ABNL

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Maritiem Hoofdkwartier ABNL, de operationele eenheden vloot en de operationele eenheden mariniers

Commandant Marine Combat Group

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Marine Combat Group

Commandant Surface Assault and Training Group

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Surface Assault and Training Group

Commandant Seabased Support Group

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Seabased Support Group

Commandant Netherlands Maritime Special Operations Forces

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Netherlands Maritime Special Operations Forces

Commandant Netherlands Maritime Force

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de Netherlands Maritime Force, Sea Training Command en Marine Training Command

Commandant Sea Training Command

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Sea Training Command

Commandant Marine Training Command

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Marine Training Command

Commandant Defensie Duikgroep

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Duikgroep

Hoofd Maritime Warfare Centre

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Maritime Warfare Centre

Chef der Hydrografie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Dienst der Hydrografie

Directie Materiële Instandhouding

 

Directeur Materiële Instandhouding CZSK

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Materiële Instandhouding

Hoofd van de afdeling Maritieme Ondersteuning

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Ondersteuning

Hoofd van de afdeling Programmering

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Programmering

Hoofd van de afdeling Maritieme Instandhouding

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Instandhouding

Hoofd van de afdeling Maritieme Techniek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Techniek

Hoofd van de afdeling Maritieme Logistiek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Logistiek

Bevelvoerend officier van een marine-/marinierskazerne/-basis of-etablissement

Voor defensie personeel geplaatst op de betreffende marine-/marinierskazerne/- basis of -etablissement

Commandant Korps Marinebrandweer

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het korps Marinebrandweer

Directie Personeel & Bedrijfsvoering

 

Directeur Personeel & Bedrijfsvoering CZSK

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Bedrijfsvoering

Chef Kabinet

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet

Hoofd van de afdeling Financiën & Control

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Financiën & Control

Hoofd van de afdeling Opleidingen Koninklijke Marine

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Opleidingen Koninklijke Marine

Commandant, directeur cq. hoofd van een school

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de betreffende school

Hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Personeel & Organisatie

Hoofd van de afdeling Integratie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Integratie

Hoofd van de afdeling Geneeskundige & Personele Zorg

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Geneeskundige & Personele Zorg

Hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering & Informatievoorziening

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Bedrijfsvoering & Informatievoorziening

Hoofd van de afdeling Juridische Zaken

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Juridische Zaken

Hoofd van de afdeling Communicatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Communicatie

Commando Zeemacht in het Caribisch gebied

 

Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied met uitzondering voor defensiepersoneel geplaatst bij District Landelijke en Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied

Plaatsvervangend commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied met uitzondering voor defensiepersoneel geplaatst bij District Landelijke en Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied

Kustwachtcentrum Nederland

 

Directeur Kustwacht Nederland

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Kustwacht Nederland

Bijlage B. behorende bij artikel 2 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Lijst van commandanten bij het Commando Landstrijdkrachten

Commandant

Bevoegdhedenressort

Staf Commando Landstrijdkrachten

 

Commandant Landstrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Landstrijdkrachten

Plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf

Chef Kabinet CLAS

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet

Hoofd afdeling Integratie CLAS

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Integratie CLAS

Hoofd afdeling Beleidsondersteuning CLAS

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Beleidsondersteuning CLAS

Directeur Training & Operaties

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Training & Operaties

Directeur Materieel & Diensten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij directie Materieel & Diensten

Directeur Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie, voor overig CLAS-personeel waarvoor geen commandant is aangewezen en voor personeel in uitzendgebieden

Hoofd afdeling Financiën & Control

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Financiën & Control

Brigades

 

Commandant Brigade

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigade

Plaatsvervangend commandant / Chef Staf Brigade

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigadestaf

Commandant Bataljon, Commandant Afdeling, of zelfstandige Compagnie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het betreffende bataljon, afdeling of zelfstandige compagnie

Operationeel Ondersteuningscommando Land

 

Commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Operationeel Ondersteuningscommando Land

Plaatsvervangend Commandant / Chef Staf Operationeel Ondersteuningscommando Land

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Operationeel Ondersteuningscommando Land

Commandant Joint ISTAR Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Joint ISTAR Commando

Commandant Civiel en Militair Interactie Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het 1ste

Civiel en Militair Interactie Commando

Commandant Vuursteun Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Vuursteun Commando

Commandant Explosieven Opruimings Dienst Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Explosieven Opruimings Dienst Defensie

Commandant Ondersteuningsgroep CLAS

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Ondersteuningsgroep CLAS

Commandant Bataljon, Commandant Afdeling, of zelfstandige Compagnie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het betreffende bataljon, afdeling of zelfstandige cie

Opleidings- en Trainingscommando

 

Commandant Opleidings- en Trainingscommando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Opleidings- en Trainingscommando

Chef Staf Opleidings- en Trainingscommando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Opleidings- en Trainingscommando

Commmandant Opleidings- en Trainingscentrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij een opleidings- en trainingscentrum

Commandant Koninklijke Militaire School

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire School

Commandant LO/Sportorganisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de LO/Sportorganisatie

Commandant Land Training Centre

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Land Training Centre

Commandant Land Warfare Centre

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Land Warfare Centre

1(GE/NL) Corps

 

Senior National Officer -Nederland

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het 1ste (GE/NL) Corps

Senior National Staff Officer-Nederland

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het 1ste (GE/NL) Corps

Commandant Communications & Information Systems Batallion

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Communications & Information Systems Batallion van het 1ste (GE/NL) Corps

Plaatsvervangend Commandant Base Support CommandBatallion

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandant Base Support Command Batallion van het 1ste (GE/NL) Corps

Overige eenheden

 

Commandant Personeels Logistiek Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Personeels Logistiek Commando

Hoofd Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie

Commandant Korps Commandotroepen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Korps Commandotroepen

Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando

Commandant Materieellogistiek Commando Land

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Materieellogistiek Commando Land

Commandant Defensie Cyber Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Cyber Commando

Bijlage C. behorende bij artikel 2 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Lijst van commandanten bij het Commando Luchtstrijdkrachten

Commandant

Bevoegdhedenressort

Commandant Luchtstrijdkrachten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Luchtstrijdkrachten

Chef Kabinet

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Commando Luchtstrijdkrachten behoudens opperofficieren alsmede Militair Luchtvaart Museum (tot oprichting Nationaal Militair Museum) en Kapel Koninklijke Luchtmacht

Commandant Vliegbasis Leeuwarden

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Leeuwarden

Commandant Vliegbasis Volkel

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Volkel

Commandant Vliegbasis Eindhoven

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Eindhoven

Commandant Defensie Helikopter Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Helikopter Commando en de Groep Luchtmacht Reserve

Commandant Air Operations Control Station Nieuw Milligen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Air Operations Control Station Nieuw Milligen en de Nationale Datalink Management Cel

Commandant Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht en de Joint Meteorologische Groep

Commandant Logistiek Centrum Woensdrecht

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Logistiek Centrum Woensdrecht

Commandant Centrum voor Mens en Luchtvaart

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart

Bijlage D. behorende bij artikel 2 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Lijst van commandanten bij de Koninklijke Marechaussee

Commandant

Bevoegdhedenressort

Commandant Koninklijke Marechaussee

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Marechaussee

Commandant Landelijk Tactisch Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Landelijk Tactisch Commando, voor de Districtscommandant Schiphol, de Districtscommandant West, de Districtscommandant Noord-Oost, de Districtscommandant Zuid en de Commandant Landelijke en Buitenlandse Eenheden

Commandant Staf Koninklijke Marechaussee

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de Koninklijke Marechaussee

Commandant District Schiphol

Voor defensiepersoneel geplaatst bij district Schiphol

Commandant District West

Voor defensiepersoneel geplaatst bij district West

Commandant District Noord-Oost

Voor defensiepersoneel geplaatst bij district Noord-Oost

Commandant District Zuid

Voor defensiepersoneel geplaatst bij district Zuid

Commandant District Landelijke en Buitenlandse Eenheden

Voor defensiepersoneel geplaatst bij district Landelijke en Buitenlandse Eenheden

Commandant Opleidings- en Trainingscentrum KMar

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Opleidings- en Trainingscentrum KMar

Bijlage E. behorende bij artikel 2 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Lijst van commandanten bij de Defensie Materieel Organisatie

Commandant

Bevoegdhedenressort

Directeur Defensie Materieel Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Materieel organisatie

Chef Kabinet

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet

Directeur Financiën & Control

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Financiën & Control

Hoofd afdeling Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Personeel & Organisatie

Hoofd Bestuur en Bedrijfsvoering

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bestuur en Bedrijfsvoering

Directeur Materieellogistiek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Materieellogistiek

Commandant Defensie Munitiebedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Munitiebedrijf

Commandant Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf

Commandant Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

Directeur Defensie Pijpleiding Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Pijpleiding Organisatie

Hoofd afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

Directeur Projecten

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Projecten

Directeur Inkoop

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Inkoop

Directeur Wapensystemen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Wapensystemen

Commandant Command and Control Centre of Excellence

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Command and Control Centre of Excellence

Hoofd afdeling Maritieme Systemen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Systemen

Hoofd afdeling Grondgebonden Wapensystemen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Grondgebonden Wapensystemen

Hoofd afdeling Luchtvaartsystemen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Luchtvaartsystemen

Directeur Joint Informatievoorziening Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Joint Informatievoorziening Commando

Hoofd Staf Joint Informatievoorziening Commando

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Joint Informatievoorziening Commando

Hoofd afdeling Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer

Hoofd afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie

Directeur Operations

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Operations

Bijlage F. behorende bij artikel 2 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Lijst van commandanten bij het Commando DienstenCentra

Commandant

Bevoegdhedenressort

Commandant Commando DienstenCentra

Voor Commandant Divisie Facilitair & Logistiek, Commandant Divisie Vastgoed & Beveiliging, Commandant Divisie Personeel & Organisatie Defensie, Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie, Commandant Nederlandse Defensie Academie, Directeur Bedrijfsvoering CDC, Directeur Financiën & Control CDC, Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie, Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht en de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg.

Directeur Bedrijfsvoering

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de ondersteuningsgroep en het kabinet

Directeur Financiën & Control

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Financiën & Control

Directeur Personeel & Organisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie

Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Centrale Organisatie Integriteit Defensie

Inspecteur Militaire Gezondheidzorg

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Inspectie Militaire Gezondheidszorg

Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht

Divisie Facilitair & Logistiek

 

Commandant divisie Facilitair & Logistiek

Voor Divisieadjudant, Hoofd afdeling Interne Ondersteunings Groep/Chef Staf, Commandant directie Vraag en Aanbodmanagement/ Plaatsvervangend Commandant Facilitair & Logistiek, Commandant directie Facilitair en Commandant directie Logistiek

Hoofd afdeling Interne Ondersteunings Groep/Chef Staf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Interne Ondersteunings Groep/Chef Staf

Commandant directie Vraag en Aanbodmanagement/ Plaatsvervangend Commandant Facilitair & Logistiek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Vraag en Aanbodmanagement

Commandant directie Facilitair

Voor Directeur Paresto, Commandant Facilitair Bedrijf Defensie en Commandant dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie

Directeur Paresto

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Paresto

Commandant Facilitair Bedrijf Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Facilitair Bedrijf Defensie, Hoofd regiokantoor Breda, Den Haag, Den Helder, Havelte, Oirschot, Schaarsbergen en Soesterberg

Hoofd regiokantoor Breda

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Breda

Hoofd regiokantoor Den Haag

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Den Haag

Hoofd regiokantoor Den Helder

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Den Helder

Hoofd regiokantoor Havelte

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Havelte

Hoofd regiokantoor Oirschot

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Oirschot

Hoofd regiokantoor Schaarsbergen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Schaarsbergen

Hoofd regiokantoor Soesterberg

Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Soesterberg

Commandant dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie

Commandant directie Logistiek

Voor de Commandant Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie, Commandant Mediacentrum Defensie, Commandant Financieel Administratie en Beheer Kantoor, Hoofd bureau Internationale Militaire Sport en Commandant KTOMM Bronbeek

Commandant Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie

Commandant Mediacentrum Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Mediacentrum Defensie

Commandant Financieel Administratie en Beheer Kantoor

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Financieel Administratie en Beheer Kantoor

Hoofd bureau Internationale Militaire Sport

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het bureau Internationale Militaire Sport

Commandant KTOMM Bronbeek

Voor defensiepersoneel geplaatst bij KTOMM Bronbeek

Divisie Vastgoed & Beveiliging

 

Commandant divisie Vastgoed & Beveiliging

Voor Hoofd Defensie Vastgoed Management, Hoofd Servicedienst, Commandant Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie en defensiepersoneel geplaatst bij de divisiestaf Vastgoed & Beveiliging

Commandant Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie

Hoofd Defensie Vastgoed Management

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Defensie Vastgoed Management

Hoofd servicedienst Vastgoed Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de servicedienst Vastgoed Defensie

Hoofd divisiestaf Vastgoed en Beveiliging

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de divisiestaf Vastgoed & Beveiliging

Divisie Personeel & Organisatie Defensie

 

Commandant divisie Personeel & Organisatie Defensie

Voor Hoofd Commandogroep, Souschef Regie & Integratie, Souschef Bedrijfsvoering, Directeur dienstencentrum Human Resources, Directeur dienstencentrum Re-integratie, Directeur dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Directeur dienstencentrum Werving en Selectie, Directeur Juridische dienstverlening, Directeur Diensten Geestelijke Verzorging, Hoofd uitvoeringsbedrijf Personeelsplanning, Hoofd uitvoeringsbedrijf Rechtspositie, Hoofd uitvoeringsbedrijf Organisatie en Formatie, Hoofd uitvoeringsbedrijf Defensie Coördinatie Centrum, Hoofd uitvoeringsbedrijf Begeleidings- en bemiddelingsorganisatie, Hoofd uitvoeringsbedrijf Management Development, Hoofd uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten, Decoraties

Hoofd Commandogroep

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Commandogroep

Souschef Regie & Integratie

Voor Hoofd Beleidsimplementatie P&O Domein, Hoofd Bedrijfsvoering en informatievoorziening P&O Domein, Hoofd Trends, Onderzoek en Statistiek P&O Domein en Hoofd Kwaliteit P&O domein

Hoofd Beleidsimplementatie P&O Domein

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Beleidsimplementatie P&O Domein

Hoofd Bedrijfsvoering en informatievoorziening P&O Domein

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bedrijfsvoering en informatievoorziening P&O Domein

Hoofd Trends, Onderzoek en Statistiek P&O Domein

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Trends, Onderzoek en Statistiek P&O Domein

Hoofd Kwaliteit P&O Domein

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Kwaliteit P&O Domein

Souschef Bedrijfsvoering

Voor Hoofd Vraag- en Aanbodmanagement, Hoofd Bedrijfsvoering, Informatievoorziening, Kwaliteit en Hoofd Interne Ondersteuningsgroep

Hoofd Vraag- en Aanbodmanagement

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Vraag- en Aanbodmanagement

Hoofd Bedrijfsvoering, Informatievoorziening, Kwaliteit

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bedrijfsvoering, Informatievoorziening, Kwaliteit

Hoofd Interne Ondersteuningsgroep

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Interne Ondersteuningsgroep

Directeur dienstencentrum Human Resources

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Human Resources

Directeur dienstencentrum Re-integratie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Re-integratie

Directeur dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Directeur dienstencentrum Werving en Selectie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Werving en Selectie

Directeur Juridische dienstverlening

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Juridische dienstverlening

Directeur Diensten Geestelijke Verzorging

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Diensten Geestelijke Verzorging

Hoofd uitvoeringsbedrijf Personeelsplanning

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Personeelsplanning

Hoofd uitvoeringsbedrijf Rechtspositie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Rechtspositie

Hoofd uitvoeringsbedrijf Organisatie en Formatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Organisatie en Formatie

Hoofd uitvoeringsbedrijf Defensie Coördinatie Centrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Defensie Coördinatie Centrum

Hoofd uitvoeringsbedrijf Begeleidings- en bemiddelingsorganisatie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Begeleidings- en bemiddelingsorganisatie

Hoofd uitvoeringsbedrijf Management Development

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Management Development

Hoofd uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten, Decoraties

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten, Decoraties

Nederlandse Defensie Academie

 

Commandant Nederlandse Defensie Academie

Voor Chef Staf Nederlandse Defensie Academie, Commandant Koninklijk Instituut voor de Marine, Commandant Koninklijke Militaire Academie, Decaan Faculteit Militaire Wetenschappen, Directeur Instituut Defensie Leergangen, Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Commandant Expertisecentrum Leiderschap Defensie, Commandant Talencentrum Defensie en defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet

Chef Staf Nederlandse Defensie Academie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de Nederlandse Defensie Academie

Commandant Koninklijk Instituut voor de Marine

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine

Commandant Koninklijke Militaire Academie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire Academie

Decaan Faculteit Militaire Wetenschappen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Faculteit Militaire Wetenschappen

Directeur Instituut Defensie Leergangen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut Defensie Leergangen

Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Commandant Expertisecentrum Leiderschap Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Expertisecentrum Leiderschap Defensie

Commandant Talencentrum Defensie

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Talencentrum Defensie

Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie

 

Commandant divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Voor Directeur Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, Commandant Centraal Militair Hospitaal, Commandant Bijzondere Medische Beoordelingen, Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum, Commandant Militair Revalidatie Centrum, Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum, Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen, Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst, Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf, en defensiepersoneel geplaatst bij Staf Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Directeur Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

Commandant Centraal Militair Hospitaal

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centraal Militair Hospitaal

Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum

Commandant Militair Revalidatie Centrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Revalidatie Centrum

Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum

Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen

Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

Commandant Bijzondere Medische Beoordelingen

Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bijzondere Medische Beoordelingen

Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst

Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Tandheelkundige Dienst

Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf

Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf

Bijlage G. Behorende bij artikel 2 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Lijst van commandanten bij de Bestuursstaf

Commandant

Bevoegdhedenressort

Secretaris-generaal

Defensiepersoneel geplaatst bij de Bestuursstaf

Plaatsvervangend Secretaris-generaal

Defensiepersoneel geplaatst bij de Bestuursstaf

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Directeur Militaire Luchtvaartautoriteit

Defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Luchtvaart autoriteit

Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

Defensiepersoneel geplaatst bij de inspecteur-generaal der Krijgsmacht

Chef van het militaire huis van Z.M. de Koning

Defensiepersoneel geplaatst bij het militaire huis van Z.M. de Koning

Bijlage H. Behorende bij artikel 10 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

Ingetrokken mandaatbesluiten

 • Besluit belegging personele bevoegdheden DMO

 • Besluit tot mandaat en ondermandaat personele bevoegdheden CLSK

 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden IBBAD, IRBAD, VKB en VKR

 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden IBM en IRM

 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden RDD en RIRM

 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden VKBM en VKRM

 • Mandaatbesluit CKMAR personele bevoegdheden AMAR en SBK

 • Mandaatbesluit CKMar personele bevoegdheden BARD en SBK

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Aanbieding Nota Herzien Reïntegratiebeleid -Defensiepersoneel

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden AMAR

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden BAA

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden BARD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IBBAD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IBM

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IRBAD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IRM

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling bedrijfsvakanties

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling cursusfaciliteiten en studietoelage

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling herplaatsing en ontslag SBK

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling nevenwerkzaamheden Defensie

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RFTDD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RGVGMBN

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RIRM

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RTODB

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RVMA

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Studiefaciliteitenregeling b.a.d

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VKBD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VKRD

 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VV URAMAR

 • Mandaatbesluit CZSK bevoegdheden IBBAD, IRBAD

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden AMAR

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden BARD

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden IBM en IRM

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden RTIR

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden Sociaal Beleidskader Defensie 2012–2016

 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden VKBM

 • Mandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties

 • Mandaatbesluit CZSK Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel

 • Mandaatbesluit CZSK Studiefaciliteitenregeling BAD

 • Mandaatbesluit Personeel, Organisatie, Formatie en Veiligheidsmanagement Bestuursstaf 2013

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden CDC 2014

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Dienst Vastgoed Defensie 2014

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Divisie V&B 2014

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden NLDA 2014

 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Directie Bedrijfsvoering OG&K

 • Mandaatbesluit SG/PSG personele bevoegdheden Bestuursstaf 2013

 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden WAA

 • Mandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden SG

 • Mandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden ten aanzien van hardheidsclausules

 • Mandaatbesluit uitvoering boven- en naastwettelijke uitkeringsregelingen bij werkloosheid sector defensie

 • Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen

 • Ondermandaatbesluit CKMar artikel 14 RUD

 • Ondermandaatbesluit CKMAR uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Ondermandaatbesluit CKMar uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit CKMar uitvoerende bevoegdheden WAA en BAA

 • Ondermandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties

 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen

 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden Wet aanpassing arbeidsduur

 • Ondermandaatbesluit DMI/CZSK uitvoerende - en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DOPS/CZSK uitvoerende - en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV bevoegdheden IBBAD, IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV bevoegdheden IBBAD, IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV personele bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV personele bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV uitvoerende bevoegdheden BARD

 • Ondermandaatbesluit DP&BV/CZSK uitvoerende- en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD

 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden IBBAD, IRBAD, VKB en VKR

 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden IBM en IRM

 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden VKBM en VKRM

 • Ondermandaatbesluit D-P&O personele bevoegdheden AMAR EN SBK

 • Ondermandaatbesluit DP&O personele bevoegdheden BARD en SBK

 • Ondermandaatbesluit DPERS CZSK personele bevoegdheden AMAR

 • Ondermandaatbesluit DPERS CZSK uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK personele bevoegdheden IBM en IRM

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK personele bevoegdheden VKBM

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen

 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK uitvoerende bevoegdheden Wet aanpassing arbeidsduur

 • Ondermandaatbesluit SCPL Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel

 • Ondermandaatbesluit SCPL studiefaciliteitenregeling burger ambtenaren defensie

 • Ondermandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden ten aanzien van hardheidsclausules C-DPOD

 • Ondermandaatbesluit VBD

 • Ondermandaatbesluit VKBM en VKBBAD

 • Subondermandaatbesluit D-P&O uitvoerende bevoegdheden AMAR

 • Subondermandaatbesluit DP&O uitvoerende bevoegdheden BARD

Bijlagen 1 tot en met 7 behorende bij artikel 3 van dit besluit

[Regeling vervallen per 01-09-2017]

De overzichten (matrices) van de personele bevoegdheden die per defensieonderdeel zijn verleend zijn vanwege hun omvang in afzonderlijke documenten opgenomen.

Naar boven