Besluitvorming Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns, Servisch

Geldend van 28-07-2016 t/m heden

Besluitvorming Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns, Servisch

De Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat:

 • de Adviescommissie Talen Wbtv zijn grondslag vindt in het Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 22 februari 2010, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv;

 • deze regeling gewijzigd is bij Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 6 augustus 2015, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv;

 • de Adviescommissie Talen Wbtv advies uitbrengt over de wettelijke competentie Taalvaardigheid;

 • de Raad voor Rechtsbijstand aanleiding heeft gezien om advies in te winnen bij de Adviescommissie Talen Wbtv over de taalvaardigheid;

 • de adviescommissie Talen Wbtv op 15 december 2015 advies heeft uitgebracht

Stelt vast dat:

 • het Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en het Servisch formeel gezien afzonderlijke talen zijn;

 • er gezien de politieke ontwikkelingen sinds 1990 een geleidelijke divergentie tussen de talen Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en het Servisch aan het ontstaan is

 • er op dit moment geen sprake is van grote culturele verschillen of taalkundige verschillen, welke grote gevolgen hebben voor de onderlinge verstaanbaarheid

Besluit dat:

 • in afwijking van het advies van de Adviescommissie Talen Wbtv voor wat betreft de naamgeving BKMS niet wordt gekozen voor de door de commissie voorgedragen benaming BKMS, maar voor de benamingen voor de vier afzonderlijke talen Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch;

 • het advies van de Adviescommissie Talen Wbtv op grond van artikel 3:48 van de Algemene wet bestuursrecht voor het overige overgenomen wordt;

 • De taallijst Wbtv aangepast wordt en als afzonderlijke talen het Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch worden opgenomen op de Taallijst Wbtv

 • Het Servokroatisch en Servokroatisch (Bosnisch) worden als taal geschrapt van de taallijst Wbtv.

Ten aanzien van taalvaardigheid en cultuurkennis:

 • Met het aantonen van de competenties taalvaardigheid en cultuurkennis van één van de talen Bosnisch, Kroatisch, Servisch en Montenegrijns, kunnen de competenties taalvaardigheid en cultuurkennis van de andere drie talen worden aangetoond.

Inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers is mogelijk, mits ook aan de overige voorwaarden, als genoemd in het Besluit inschrijving Rbtv, Stcrt. 2013, 17544, wordt voldaan.

Bekendmaking vindt plaats door publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

Utrecht, 15 juli 2016

De Raad voor Rechtsbijstand,

J.H. Gerritsen

Algemeen directeur / Bestuurder

Terug naar begin van de pagina