Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie

Geldend van 26-07-2016 t/m heden

Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie

De Minister van Defensie, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Defensie

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Defensie in de WNT is aangewezen als de minister wie het aangaat.

  • 2 De programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt gemachtigd opgaven en inlichtingen te vorderen op grond van artikel 5.3 van de WNT ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina