Besluit ondermandaat en ondermachtiging aan functionarissen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting

Geldend van 17-08-2016 t/m heden

Besluit van de directeur van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting van 11 juli 2016, houdende het verlenen van ondermandaat en ondermachtiging aan functionarissen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting

De directeur van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting,

Gelet op artikel 2 van de regeling OCW (Mandaatbesluit OCW DUS-I) en artikel 3 van de regeling van SZW (Mandaat- en machtigingsbesluit SZW DUS-I 2016);

Besluit:

Artikel 1

De directeur en de hoofden van de direct onder de directeur ressorterende organisatie-eenheden van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen hebben de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Artikel 2

De directeur en het hoofd van het tijdelijk programmabureau van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen hebben de bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen in oprichting,

C.J.M. Hobbelen

Terug naar begin van de pagina