Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers afkomstig uit Burundi

Geldend van 20-07-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 juni 2016, nummer 767988, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Burundi

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 43, eerste lid, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Burundi en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit gebieden Burundi wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van zes maanden;

  • Dat in deze situatie voor vreemdelingen afkomstig uit Burundi tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van zes maanden.

Besluit:

Artikel 1

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Burundi, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 2

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze vreemdelingen voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing indien artikel 1 F van het Vluchtelingenverdrag van toepassing is, of indien artikel 30, eerste lid, artikel 30a, eerste lid, onder a, b, c of e of artikel 30 c, van de Vreemdelingenwet 2000 van toepassing zijn, of indien de aanvraag op grond van artikel 3.105c of 3.105e van het Vreemdelingenbesluit 2000 kan worden afgewezen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H. D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina