Besluit vaststelling subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2017–2020

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 16-07-2016 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 juli 2016, nr. 72/2016 , tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2017–2020)

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.1, eerste lid, sub b en c, en artikel 8.3, eerste lid, sub a, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van Cultuur en Ontwikkeling geldt voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 een subsidieplafond van € 8.000.000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

De Plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

R.M. Buijs

Terug naar begin van de pagina