Warenwetregeling kinderveilige aanstekers 2016

[Regeling vervallen per 12-05-2017.]
Geldend van 15-07-2016 t/m 11-05-2017

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2016, 981326-152044-VGP, houdende tijdelijke regels inzake de kinderveiligheid van aanstekers ter uitvoering van beschikking 2006/502/EG (Warenwetregeling kinderveilige aanstekers 2016)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op beschikking 2006/502/EG van de Commissie van 11 mei 2006 waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ wordt verboden (PbEU 2006, L 198), uitvoeringsbesluit (EU) 2016/575 van de Commissie van 29 maart 2016 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ wordt verboden (PbEU 2016, L 98), alsmede op artikel 2d van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beschikking 2006/502/EG: beschikking 2006/502/EG van de Commissie van 11 mei 2006 waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ wordt verboden (PbEU 2006, L 198);

 • b. aansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • c. novelty lighter: aansteker, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • d. kinderveilige aansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, derde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • e. model wegwerpaansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, vierde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • f. kinderveiligheidstest: test, bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • g. producent: producent, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

 • h. distributeur: distributeur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

 • i. bevoegde autoriteit: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2017]

 • 1 Novelty lighters en andere aanstekers dan kinderveilige aanstekers worden niet op de markt gebracht.

 • 2 Novelty lighters en andere aanstekers dan kinderveilige aanstekers worden niet aan de consument geleverd.

 • 3 Producenten brengen slechts aanstekers op de markt indien zij de handelingen verrichten en de documenten bewaren, voorleggen of afgeven aan de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG.

 • 4 Distributeurs van aanstekers voldoen onverwijld aan een verzoek inzake het voorleggen van documentatie aan de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG.

 • 5 Aanstekers waarvoor de producent en de distributeur de documentatie, bedoeld in het tweede en derde lid, niet binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn hebben voorgelegd, worden niet op de markt gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2017]

De rapporten van een kinderveiligheidstest:

 • a. voldoen aan artikel 4, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG; en

 • b. zijn opgesteld door keuringsdiensten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2017]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van de datum waarop beschikking 2006/502/EG vervalt. Van een verlenging van de geldigheidsduur van beschikking 2006/502/EG wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling kinderveilige aanstekers 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina