Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016

Geldend van 14-07-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 23 juni 2016 nr. WJZ/16092077, inzake verlengbaarheid van de vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroepen voor de FM-band

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

Artikel 1

De vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band, genoemd in kolom 1 van tabel 1, zijn verlengbaar om redenen van bevordering van de overgang van analoge naar digitale techniek als bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van het Frequentiebesluit 2013.

Tabel 1 Verlengbare vergunningen

Kavel

Dossiernummer

Kavel A01

5055301

Kavel A02

5055305

Kavel A03

5055302

Kavel A04

5055306

Kavel A05

5055307

Kavel A06

5055303

Kavel A07

6815880

Kavel A08

6634716

Kavel A09

5797976

Artikel 2

Een vergunning als bedoeld in artikel 1 is verlengbaar voor een vaste periode die aanvangt op 1 september 2017 en loopt tot en met 31 augustus 2022.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 juni 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. Wijzigingen te verlengen vergunningen landelijke commerciële radio-omroepen voor de FM-band

De artikelen behorende bij de vergunningen, bedoeld in artikel 1 van het besluit, worden als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen vervalt telkens de zinsnede ‘, Landbouw en Innovatie’.

B

In artikel 1, onder g, van de vergunningen voor de kavels A01, A03, A06 en A07 vervalt telkens de volgende zinsnede: ‘die op grond artikel 3.3, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet nader is bestemd voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep en’.

C

In artikel 1, onder g, van de vergunningen voor de kavels A02, A04, A05, A08 en A09 vervalt telkens de volgende zinsnede: ‘die op grond artikel 3.3, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet nader is bestemd voor geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep en’.

D

Aan artikel 2, tweede lid, wordt telkens de volgende volzin toegevoegd: De in de bijlage opgenomen frequenties worden gebruikt voor het gelijktijdig uitzenden van eenzelfde radioprogrammakanaal als bedoeld in artikel 1.1 van de Mediawet 2008.

E

In het laatste artikel wordt telkens ‘31 augustus 2017’ vervangen door: 31 augustus 2022.

Terug naar begin van de pagina